Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Parish Church of the Assumption of the Virgin Mary

Dolnopočernický kostel je nejstarší stavbou v Dolních Počernicích – stojí na svém místě zhruba 800 let.
The church is the oldest building in Dolní Počernice - it has been built around 800 years ago.

Dolnopočernických kostel je nejstarší stavbou v Dolních Počernicích – stojí na svém místě zhruba 800 let. Kolem roku 1200 se tehdejší vlastník osady nad brodem přes Rokytku rozhodl postavit u svého dosud zřejmě dřevěného sídla vlastnický kostel. Nelze ovšem vyloučit, že kamenný kostelík nahradil na stejném místě starší dřevěnou církevní stavbu. Vzácností je, že se nejstarší kamenný kostelík dochoval téměř vcelku, ve dvou třetinách půdorysu nynější stavby, dodnes. Měl pravoúhlý závěr, ke kterému se připojovalo obdélné jednolodí. Nad závěrem (který se nazývá také kněžištěm nebo presbytářem) si lze představit klenbu podobnou dnešní, loď překrýval trámový strop nebo byla otevřená přímo do krovu.

The church is the oldest building in Dolní Počernice - it has been built around 800 years ago. Around 1200, the then owner of the settlement above the river ford of Rokytka decided to build a private stone church near his wooden estate. However, it cannot be ruled out that this stone church could have replaced older wooden church built at the same place. It is unique that this original stone church survived almost entirely in two thirds of the ground plan of current building to this day. The original church had a rectangular apse with a main rectangular nave. The vault above the apse used to be similar to the current vault. The ceiling in the nave was perhaps made with wood beams or perhaps the nave was directly open to a truss.

Neodmyslitelnou součástí románského vlastnického kostelíka byla západní tzv. panská tribuna, na kterou vstupoval počernický pán se svou rodinou, obvykle po dřevěné lávce přímo z přilehlého sídla. Zatímco vnitřek kostelíka byl omítnutý, vybílený a možná zdobený malbou, na jeho vnějšku se uplatňovaly řady režných pískovcových kvádrů. Kdy přesně byl kostelík postaven, již nevíme. Starobylé zasvěcení Panně Marii i jeho jednoduchý půdorys by mohly svědčit o 2. polovině dvanáctého století. Nelze ovšem vyloučit, že vyrostl o málo později za účasti stavební hutě, budující mezi lety 1226 až 1236 pro pražského biskupa Jana II. kostel svatého Bartoloměje v blízkých Kyjích.

An inseparable part of the private Romanesque church used to be the western balcony, to which the landlord and his family entered, usually on a wooden footbridge directly from the adjacent estate. While the interior of the church was plastered, painted white and perhaps decorated with paintings, there were numerous gray sandstone blocks built into its outside walls. We no longer know when exactly was the church built. The ancient dedication to the Virgin Mary as well as its simple layout could bear witness to the second half of the twelfth century. It can not be ruled out, however, that it was built a little later with the participation of the building contractors who were carrying out works between 1226 and 1236 for the Prague bishop John II on the church of St. Bartholomew in a nearby village of Kyje.

Ve společném zděném hrazení zůstal počernický kostel zřejmě i ve čtrnáctém století, kdy se sousední feudální sídlo proměnilo v kamennou tvrz vrcholného středověku. Kostelní loď byla v té době prodloužena na svůj dnešní půdorys. Důvodem byl zřejmě rostoucí počet osadníků a poddaných při sídle a dvorci. Kostel byl tehdy v souvislosti s přístavbou patrně již celý omítnut, románskou panskou tribunu nahradila nová tribuna gotická.

The original church presumably survived into the fourteenth century, when the neighboring feudal residence was rebuilt into a stone fortress of the high Middle Ages. The nave was then extended to its present ground plan. The reason for doing this was probably an increasing number of settlers and servants. The church was then probably already completely painted white and the new Gothic balcony replaced the Romanesque one.

Pozdní gotika se po husitských válkách přihlásila další velkou proměnou kostela, když vztyčila při jeho severním boku dnešní dominantu obce – mohutnou věž z lomového kamene. Po přestavbě sousední tvrze, při níž zanikla její starší věž, získala nová kostelní věž i funkcí útočištěm místního pána v době nebezpečí a konfliktům. Renesanční překlenutí kostelní lodi s trojicí křížových polí s výraznými „hřebínky“ na hranách, nutno připsat Matěji Hůlkovi, který vlastnil Počernice od r. 1562.

Late Gothic, after the Hussite wars, brought another great transformation of the church when today's dominance of the village - a massive stone tower, was erected at its northern side. The reconstruction of neighboring fortresses saw the destruction of its older tower. So the new church tower took the function of refuge for the landlord of the village in times of danger and conflict. The renaissance vaulting of the church nave with three crosses and with distinctive "ridges" on the edges can be attributed to Matěj Hůlka, who owned Počernice from 1562.

Existence raně barokních bočních oltářů souvisí snad s opravami kostela koncem sedmnáctého století, V roce 1734 byl do věže umístěn velký zvon o váze 290 liber (asi 150 kg) za 180 zlatých od zvonaře Zachariáše Ditricha z Prahy. V roce 1743 byl zakoupen dnešní hlavní oltář, který stál 275 zlatých. Roku 1794, kdy se po baroku prosazuje klasicismus, byla kostelní věž zvýšena o dnešní poslední zděné patro a opatřena novou helmicí s lucernou. Téměř současně se připomínají i věžní hodiny. Nové varhany na kostelní kůr, někdejší panskou tribunu, byly instalovány v roce 1848. Když roku 1855 statek i Dolní Počernice zakoupila paní Elisabeth von Dercsenyi, začala ihned obnovovat a opravovat zámecké a hospodářské objekty a v roce 1861 došlo i na zdejší kostel.

The existence of the Early Baroque side altars is connected perhaps with the repairs of the church at the end of the seventeenth century. In 1734 a large bell of 290 pounds (about 150 kg) from the bell founder Zacharias Ditrich from Prague was placed in the tower. It costed 180 gold coins (guldens). In 1743, today's main altar was purchased, which costed 275 guldens. In 1794, when Classicism followed after Baroque, the church tower was raised by today's last brick floor and was fitted with a new helmet with a lantern. About the same time the tower clock was fitted. The new church organs were installed on a former western manor balcony in 1848. When Mrs. Elisabeth von Dercsenyi bought the estate and Dolní Počernice in 1855, she immediately started renovating and repairing castle and farm buildings, and in 1861 the repairs were also carried out on the church.

Renovace kostela byla provedena v roce 1865 stavitelem Hofmannem z Vysočan a stála 8000 zlatých. Dnešní podoba je převážně dílem novorománské úpravy z let 1886–87, oltáře: barokní, s vloženými novodobými obrazy. Větší úpravy interiéru kostela se realizovaly v roce 1904, týkaly se však převážně jen nové výmalby, přičemž se zjišťovalo, nejsou-li pod omítkou staré fresky. Příliš vysoká mřížka před oltářem byla nahrazena nižší dřevěnou s kuželkami a v klenbě sakristie v podvěží se prorazil otvor pro provaz umíráčku (za který se do té doby tahalo venku před vstupem do kostela).

The renovation of the church was carried out in 1865 by the architect Hofmann of Vysočany and costed 8000 guldens.  The present form is mostly a work of the Neo-Romanesque adaptation from 1886-87. The altar is Baroque, with embedded modern paintings. Some modifications to the interior of the church were made in 1904, such as newly painted walls. Investigations were also carried out inspecting the inner walls for any old frescoes. A grill in front of the altar that was too high was replaced by a lower wooden one with cones. A hole for a death knell rope (that was before pulled outside the entrance to the church) was broken through the vault of the sacristy below the tower.

V roce 1911 se opravovala kostelní dlažba, kříž s makovicí na věži byl nově pozlacen dvojitým dukátovým zlatem a na střechu byla dána nová břidlice. Poslední renovaci pláště kostela byl opět poněkud nešetrná k dochovaným historickým detailům. V současné době jsme však svědky významného zhodnocení této nejstarší a nejcennější architektury v naší obci, která spočívá v jejím novém slavnostním nasvícení.

The floor in the church was repaired in 1911. The cross on the tower was newly decorated with double layer gold and the roof was covered with a new slate. The last renovation of the church was once again somewhat clumsy and damaged some historical details. These days, however, we are cherishing and appreciating this oldest and most valuable architecture in our village with its new festive lighting.

[singlepic id=3 w=480 h=360 float=none]

GPS: 50° 5' 18.29"N, 14° 34' 49.49"E (mapa)