Před dvěma lety, když salesiáni kvůli reorganizaci opouštěli Počernice, jsme společně uvažovali, jakými aktivitami bychom mohli zachránit farnost a faru před jejím osiřením. Jednou z cest bylo zabydlení fary volnočasovými aktivitami pro mládež. Tenkrát to nevyšlo. Na faru naštěstí přibyli Libor a Mirei a pustili se do velkorysé rekonstrukce fary.

V posledních týdnech se tato myšlenka obnovila. Má jiné motivace, kromě té nejdůležitější – sloužit místní mládeži. Trochu nás tlačí ekonomická situace, která nás nutí finančně osamostatnit ty pastorační aktivity, které loni platilo arcibiskupství. Zkoušíme se na situaci dívat novýma očima.

Ano, řeší se to „za běhu“. Ano, došlo k mnoha komunikačním chybám a ublížením aktivním farníkům. Projektu neprospěla ani koronavirová karanténa, které nás často nutila a nutí řešit především naše košile a kabáty nechat viset ve skříni. Na tomto místě omluvy moc nepomůžou, je dobré se sejít a domluvit se.

Přečtěte si prosím dokument, který vznikl jako odpověď na pochopitelné otázky, co se děje a proč. Vezměte také prosím tento projekt jako osobní nabídku, pokud chcete, se do projektu podle možností a schopností zapojit.

Za PoSpolek Standa

dokument ke stažení v pdf

 


Jak vznikla myšlenka „Otevřené počernické fary“?

Málokdo z nás bude asi polemizovat s tvrzením, že smysluplně trávený volný čas přispívá k pozitivnímu rozvoji osobnosti dítěte. Zároveň působí i jako prevence před nežádoucími sociálně patologickými jevy. Podívejme se spolu na to, jaká je situace školní mládeže v Dolních Počernicích.

Volný čas školáků v Dolních Počernicích? Jak to vidíme my.

Využít školní družinu můžou dnes jen žáci 1. a 2. třídy – žáci 3. třídy jen výběrově na základě několika kritérií, která musí splňovat.

V obci je nedostatečná nabídka dostupných volnočasových aktivit. Kromě sportovního vyžití (zejména místní Sokol) je jen omezená nabídka kroužků pro děti školního věku. Rodiče často vozí děti do jiných městských částí, což negativně ovlivňuje chod celé rodiny.

Můžete s tím něco dělat? Možná ano …

Výjimečná poloha fary v DP

Poloha fary se jeví jako strategicky výhodná pro konání volnočasových aktivit pro školní mládež. Proč?

Budova naší fary se nachází v centru obce přímo mezi budovami 1. a 2. stupně ZŠ – děti se zde tedy mohou volně pohybovat bez nebezpečí přecházení rušné komunikace nebo samostatného pohybu po obci bez dohledu. Otevření fary pro volnočasovky dětí ve školním věku by tedy mohlo mít velmi pozitivní dopad nejen na děti samotné, ale i na jejich rodinné zázemí.

Situace ověřené poptávky tedy nabízí příležitosti pro otevření fary potřebným lidem – v tomto případě mládeži a jejich rodinám – formou smysluplného naplnění volného času, pro rozvoj jejich osobnosti. 

Pro tuto činnost se ukázala jako vhodná forma založení zapsaného spolku, který by po dohodě s administrátorem a orgány farnosti využíval volné kapacity v přízemí fary. 

Tedy spolek. O co v něm vlastně jde?


Spolek PoSpolu  (čti jako Počernice Spolu)

Spolek vznikl jako právně samostatná jednotka, která – na rozdíl od farnosti – může být příjemcem různých dotací na volnočasové aktivity.

Zakládající členové jsou z řad místních farníků. Cíle spolku jsou jim blízké a chtějí se na jejich realizaci podílet. 

Spolek je a vždy bude otevřený pro všechny aktivní farníky i podobně smýšlející počernické nebo jiné obyvatele, kteří jsou srdečně zváni se podle svých schopností a možností na jeho činnosti podílet. Je tu nová možnost užitečné i obohacující činnosti pro dolnopočernické, hornopočernické i další přátele – pomáhejme opět spolu.

Kdo to tedy začal?

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.

Mgr. Marcela Krňávková – předsedkyně

PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.

Ing. Stanislav Čihák

Mgr. Viola Jablonská

Nahlédněme do citace ze stanov spolku:

Činnost spolku 

 1. Účelem spolku je rozvoj kulturních a společenských aktivit v Dolních Počernicích. Spolek se zaměřuje na volnočasové aktivity dětí, mládeže a rodičů převážně z Dolních Počernic případně okolních městských částí.
 2. Spolek pořádá tábory.
 3. Spolek se věnuje edukativní činnosti, pořádání besed a přednášek.
 4. Spolek pořádá kulturní, společenské a benefiční akce.
 5. Spolek k dosažení cílů spolupracuje s organizacemi na místní úrovni.
 6. Spolek pečuje o mravní a etickou výchovu svých členů a příznivců.

 Ekonomické fungování spolku

  • spolek bude vést samostatné účetnictví 
  • jeho činnost je nastavena tak, aby byla výdělečná (kurzovné za kroužky apod.). Předpokladem tedy je, že bude generovat zisk, který bude používán také pro farnost (zkvalitňování prostor fary apod.)
  • po půl roce fungování se nastaví smlouva s farností ohledně využívání prostor fary a výše nájmu (aby se vycházelo z reálného stavu)

Spolek chce využít volné kapacity v přízemí. Jak tomu rozumět?

V přízemí fary jsou prostory, které jsou především určené pro aktivity a setkávání farnosti – farní sál a bývalá kaple. Ty ale nejsou vytížené trvale. Vznikl tedy nápad je ve volném čase využít pro volnočasové aktivity – pomoci lidem v obci kvalitními aktivitami. 

Budou prostory fary pro volnočasovky přijatelné?

Dobrá otázka. Zkuste si na ni odpovědět sami. Poslali byste v dnešní postcovidové době do placeného kroužku výtvarné výchovy nebo kreativní tvorby multimédií své děťátko do současného farního sálu? Nedá se jistě říct, že prostory jsou zcela nevyhovující. 

Prostředí kultivuje. Musíme si přiznat, že různé volnočasové aktivity se konají i v “horších” podmínkách. Spartánské prostředí má v takových případech ve výchově svůj důvod a smysl. Spolek ale nevolí stejné prostředky a cestu k cíli. Proto si myslíme, že přiměřeně příjemné, pohodlné a inspirativní prostředí je pro plánované aktivity dobrá vstupní deviza.

Vypadá to, že se na faře mají dělat nějaké úpravy. Jaké?

Nejprve je nutné si říct, že některé z dále uvedených úprav by se dělaly tak jako tak – například oprava podlahy v bývalé kapli, výmalba tamtéž, výměna koberce ve farním sále za krytinu, která se dá snadno udržovat.

Nepřijde farnost o možnost využívat farní sál podle současných zvyklostí?

V žádném případě. Všechny současné aktivity a jejich potřeby byly a budou patřičně zohledněny. Jsme přesvědčeni, že prostory dostanou nějaké kladné body navíc. Tedy kafe stejně dobré, ale hrnek už umyje myčka. Ale o dobré vztahy se jako dřív musíme postarat sami.  


Úpravy prostor na faře

Jak je to teď?

O jaké prostory jde

Farní sál

Bývalá kaple – zatím bez konkrétního účelu – což se zrcadlí i na současném uspořádání prostoru

Stav těchto místností

Podlahy

Původní dřevěná podlaha v bývalé kapli bude zachována, ale vzhledem ke svému stavu vyžaduje celkovou rekonstrukci.

S ohledem na následnou údržbu je ve farním sále žádoucí omyvatelný materiál podlahové krytiny.

Elektrický rozvod  

Jde o desítky let starý rozvod, je nutné ho upravit, aby vyhovoval bezpečnostním standardům i praktickým potřebám (myčka nádobí apod.).

Stěny 

Po obnovení průchodu mezi místnostmi je potřeba doplnit omítku.

Před výmalbou bývalé kaple je potřeba stávající malby oškrábat.

Typy aktivit/akcí, které se v místnostech konají

 • výuka náboženství
 • přípravy na svátosti
 • setkání salesiánských spolupracovníků 
 • setkání „Dámský klub“
 • nově kroužky volnočasových aktivit
 • příměstský tábor
 • farní kafe
 • a další

Celkový charakter prostor dle užívání

Obecně tento prostor slouží k pastoračním, komunitním a vzdělávacím aktivitám (nejen) farníků všech věkových skupin.

Cíl úprav

Cílem je obecně zvýšit užitnou hodnotu prostor obou místností tak, aby lépe vyhovovaly současným standardům (hygiena, bezpečnost) a sloužil praktickým potřebám farnosti:

  • opravit nezbytné (podlahy, elektrika, stěny)
  • propojit obě místnosti 
  • bývalou kapli proměnit v plnohodnotný komfortní prostor

Odborný profesionální přístup k úpravám – z toho důvodu byla přizvána architektka, která vytvořila komplexní návrh na změny prostoru. Jako odborník vnímá celý prostor jako celek, a to ve smyslu funkčním, technickém i estetickém

Maximálně snížit náklady (stavět na tom, co již je k dispozici, je-li to možné, zastat konkrétní práce a činnosti dobrovolnicky)

Požadavky na prostory s přihlédnutím ke způsobům jeho využívání 

Stávající prostor obou místností bude upraven tak, aby byl:

  • variabilní – tak, aby se zde daly provozovat nejrůznější aktivity 
  • praktický – také ve smyslu úklidu (i v souvislosti s hygienickými nároky v době „pocovidové“)
  • pocitově vstřícný, čistý 
  • ekonomický/ekologický – využít maximálně mobiliář, který je k dispozici, případně ho poupravit tak, aby lépe odpovídal potřebám. Do prostoru implementovat prvky šetrné k životnímu prostředí jako jeho stálou součást a kvalitu (systém na třídění odpadů, myčka pro šetření s pitnou vodou).

S ohledem na tato kritéria vyplynulo následující:

  • současný centrální široký a těžký stůl (byť kvalitní) neumožňuje prostor variovat. Stůl bude rozdělen na dva menší.
  • polstrované židle a koberec jsou nevyhovující. Je nutné je nahradit za materiály a povrchy snadno udržovatelné a omyvatelné. Stávající polstrované židle najdou vhodné využití – mohou být věnovány do farního sálu v Horních Počernicích, kde současně židle poptávají. 

Zapojení místních farníků, odborníků a dobrovolníků

Do projektu rekonstrukce obou místností se zapojila řada farníků a odborníků. Podařilo se tedy vytvořit profesionální tým, a přitom za nulové náklady, dobrovolnicky, mimojiné:

  • architektka, která projekt průběžně konzultovala a konzultuje přímo s uživateli prostor a odborníky z řad farníků (elektrikář, stolař aj.).
  • akademický malíř Jan Paul, člen naší farnosti, jehož nové dílo bude zdobit jednu stěnu ve farním sále. Celý prostor tak získá další významnou kvalitu.
  • parta univerzálních všeumělů, kteří ve svém volném čase pomáhají s úpravami.

Po celou dobu příprav projektu byly zohledňovány konkrétní potřeby farnosti (např. úložné prostory pro scholu nebo také ohled na osoby, které prostor uklízí).


Návrhy architektky Pavly