Všechny zprávy z farnosti pěkně na jedné hromadě

Tady najdete zprávy a oznámení ze všech možných oblastí života farnosti v Dolních Počernicích ...

Zamyšlení k mešním textům z 17. 11. 2021

Středa 17. 11. 2021 – 33. týden v mezidobí

2 Mak 7,1.20-31

Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Nadmíru je hodná obdivu a slavné památky jejich matka: v jediném dni viděla hynout sedm synů, ale snášela to statečně, protože důvěřovala v Boha.

Zamyšlení k mešním textům z 16. 11. 2021

Úterý 16. 11. 2021 – 33. týden v mezidobí

2 Mak 6,18-31

Eleazara, jednoho z nejpřednějších znalců Písma, muže pokročilého věku a ctihodného vzhledu, nutili jíst vepřové maso tím, že mu násilím otevřeli ústa. On však si raději vyvolil slavnou smrt než potupný život. Maso vyplivl a dobrovolně přistoupil k mučidlu.

Zamyšlení k mešním textům z 15. 11. 2021

Pondělí 15. 11. 2021 – 33. týden v mezidobí

1 Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64

Z krále Antiocha vzešel hříšný výhonek, syn Antioch Epifanes, který byl kdysi v Římě jako rukojmí. Králem se stal stého třicátého sedmého roku řecké vlády. V těch dnech povstali z Izraele bohaprázdní lidé a přemluvili mnohé.

Zamyšlení k mešním textům z 14. 11. 2021

14. 11. 2021 – 33. neděle v mezidobí

Dan 12,1-3

Povstane Michael, veliký kníže, který chrání syny tvého lidu. To bude čas úzkosti, jaký nebyl od té doby, kdy povstaly národy, až do té doby. Tehdy bude zachráněn tvůj národ, každý, kdo bude zapsán v knize. Probudí se mnozí z těch, kteří spí v zemi prachu, jedni k věčnému životu, druzí k potupě, k hanbě navěky. Kteří byli poučeni, budou zářit jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, jako hvězdy na věčné časy.

Homilie na neděli 14. 11. 2021

14.11.2021, neděle, 33. během roku

Mk 13,24-32

Až uvidíte, že se to děje, poznáte, že konec / ten čas je blízko, přede dveřmi.

Ohlášky na 33. neděli v mezidobí 14. 11. 2021

1.Bohoslužba pro rodiny s dětmi

se koná příští neděli 21.11. Bude při ní pokřtěn malý Alexander Šoltés, syn Zuzany Melterové a Jakuba Šoltése ze Štěrbohol.

2. V sobotu předtím ve 12. hodin se zde koná svatební bohoslužba, při níž se vezmou Tereza Pačesová a Štefan Papaj z Přišimas.

3. Hovory o víře

se konají ve čtvrtek 18.11.2021 v 19.00 a pak každé dva týdny.

4. Pastorační rada

je svolána na úterý 30.11. v 19.00.

5. Duchovní obnova

se koná v sobotu 11.12. od 9.00.

6. Po mši jsou všichni zváni na faru.

Zamyšlení k mešním textům z 13. 11. 2021

Sobota 13. 11. 2021 – 32. týden v mezidobí, sv. Anežka Česká

Mdr 18,14-16; 19,6-9

Když hluboké ticho objímalo všechno a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo seskočilo z královského trůnu z nebe jako nelítostný válečník do středu země, určené k záhubě. Jako ostrý meč neslo tvůj nezvratný rozkaz, a když tam dospělo, vše naplnilo smrtí. I když kráčelo po zemi, dotýkalo se nebe.

Zamyšlení k mešním textům z 12. 11. 2021

Pátek 12. 11. 2021 – 32. týden v mezidobí, sv. Josafata

Mdr 13,1-9

Od přirozenosti byli zajisté pošetilí všichni lidé, kteří neměli znalost Boha a z toho, co viděli dobrého, nemohli poznat toho, kdo je, ani při pohledu na díla nepoznali umělce, ale pokládali oheň nebo vítr nebo hbitý vzduch nebo okruh hvězd nebo mohutnou vodu nebo nebeská světla za bohy, vládce světa. Jestliže uchváceni jejich krásou je považovali za bohy, měli poznat, oč je krásnější jejich Pán, vždyť je stvořil sám původce krásy.

Zamyšlení k mešním textům z 11. 11. 2021

Čtvrtek 11. 11. 2021 – Sv. Martina

Mdr 7,22-8,1

V moudrosti je duch myslící, svatý, jedinečný, a přece mnohotvárný, jemný, hbitý, pronikající, neposkvrněný, jasný, nepodléhající utrpení, milující dobro, bystrý, nezkrotitelný, blahodárný, nakloněný lidem, stálý, neklamný, bezstarostný, všemohoucí, nade vším bdící, pronikající všechny duchy myslící, čisté a nejjemnější.

Zamyšlení k mešním textům z 10. 11. 2021

Středa 10. 11. 2021 – sv. Lva Velikého

Mdr 6,1-11

Slyšte, králové, a buďte rozumní, poučte se, vládcové dalekých krajin! Nakloňte sluch vy, kteří ovládáte zástupy lidu, kteří se pyšníte množstvím národů! Od Pána jste dostali moc, od Nejvyššího vládu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice