Sběr kontaktních údajů pro posílání informací

Milé sestry, milí bratři,

nedávný stav nouze a s ním spojená omezení možností fungování naší farnosti, ale i některé další události ve farnosti vyzdvihly potřebu komunikačního nástroje, kterým by bylo pružně informovat farníky o životě farnosti, zejména o mimořádných neočekávaných událostech nebo změnách. Ukazuje se také, že seznam, podle nějž gratulujeme na konci mše oslavencům z řad farníků pro následující týden, je značně zastaralý a zatímco obsahuje údaje osob, kteřé z různých důvodů naši farnost již opustily, nejsou v něm podchyceni mnozí z těch, kdo naše řady rozšířili v posledních letech. Z těchto důvodů bychom rádi aktualizovali kdysi existující databázi kontaktů na ty farníky, kteří o příslušné informace mají zájem, a seznam jejich dat svátků a narozenin. Ve snaze chránit soukromí a osobní údaje, chceme omezit sbírané informace jen na ty nezbytně nutné pro zmíněné účely.

Jako nejvhodnější médium hromadného adresného oslovení farníků jsme shledali elektronickou poštu, protože je zřejmě nejrozšířenější platformou, již je schopna využít většina z farníků. Pro případ skutečně akutní potřeby kontaktování, zejména jednotlivě nebo jen několika jedinců se jako nejvhodnější ukazuje být mobilní telefon. Konečně pro ty, kteří z nějakého důvodu nemohou nebo nechtějí používat ani jeden z uvedených nástrojů, ale přesto mají o informace zájem, nabízíme možnost být informováni dopisem či osobně na udané fyzické adrese – adrese bydliště.

Jaké informace poskytnete, záleží jen na Vás. Kromě jména, bez nějž by byly ostatní bezpředmětné, nepovažujeme žádnou informaci za tzv. povinný údaj. U e-mailové adresy Vám ještě nabízíme volbu, zda chcete dostávat informace pouze v mimořádných situacích, týkající se zejména neplánovaných náhlých změn, jako bylo třeba zrušení veřejných bohoslužeb. Takové informace nepředpokládáme vícekrát než v řádu jednotek za rok. Variantou je dostávat i další informace o životě farnosti, upozornění na plánované akce, na vydání nového čísla DoPoLí apod.

Data, která poskytnete, bude spravovat pouze pověřený pracovník farnosti, budou přiměřeně chráněna před zneužitím a nebudou poskytnuta žádné třetí straně k jakémukoli účelu. Budou uchovávána po dobu dvou let. Kdykoli během té doby máte možnost se informovat, jaké Vámi poskytnuté údaje jsou uchovávány, upravit je nebo je nechat z databáze odstranit. Poskytnutím zvolených informací dáváte souhlas s jejich zpracováním a použitím k výše uvedeným účelům a dle uvedených podmínek.

Takže Vás tímto žádáme o vyplnění přiloženého formuláře. Vyplňte pouze ty informace, které chcete poskytnout a s jejichž zpracováním souhlasíte. Budeme rádi, když informace o svátcích a narozeninách vyplníte i za své nezletilé děti. Vyplněné lístečky vhoďte do sběrného boxu.

Formulář v PDF stáhněte tady…

Děkujeme za ochotu!

Za PaRaFu – pastorační radu farnosti
HAVRAN…! 🙂

Pokud dáváte přednost elektronickému formuláři před papírovým, můžete použít dotazník na stránkách farnosti, který naleznete na adrese https://1url.cz/@FDPchciinfo.

(Můžete také použít tento QRkód.)

 

Plánované volnočasové aktivity na faře

Před dvěma lety, když salesiáni kvůli reorganizaci opouštěli Počernice, jsme společně uvažovali, jakými aktivitami bychom mohli zachránit farnost a faru před jejím osiřením. Jednou z cest bylo zabydlení fary volnočasovými aktivitami pro mládež. Tenkrát to nevyšlo. Na faru naštěstí přibyli Libor a Mirei a pustili se do velkorysé rekonstrukce fary.

V posledních týdnech se tato myšlenka obnovila. Má jiné motivace, kromě té nejdůležitější – sloužit místní mládeži. Trochu nás tlačí ekonomická situace, která nás nutí finančně osamostatnit ty pastorační aktivity, které loni platilo arcibiskupství. Zkoušíme se na situaci dívat novýma očima.

Ano, řeší se to „za běhu“. Ano, došlo k mnoha komunikačním chybám a ublížením aktivním farníkům. Projektu neprospěla ani koronavirová karanténa, které nás často nutila a nutí řešit především naše košile a kabáty nechat viset ve skříni. Na tomto místě omluvy moc nepomůžou, je dobré se sejít a domluvit se.

Přečtěte si prosím dokument, který vznikl jako odpověď na pochopitelné otázky, co se děje a proč. Vezměte také prosím tento projekt jako osobní nabídku, pokud chcete, se do projektu podle možností a schopností zapojit.

Za PoSpolek Standa

dokument ke stažení v pdf

 


Jak vznikla myšlenka „Otevřené počernické fary“?

Málokdo z nás bude asi polemizovat s tvrzením, že smysluplně trávený volný čas přispívá k pozitivnímu rozvoji osobnosti dítěte. Zároveň působí i jako prevence před nežádoucími sociálně patologickými jevy. Podívejme se spolu na to, jaká je situace školní mládeže v Dolních Počernicích.

Volný čas školáků v Dolních Počernicích? Jak to vidíme my.

Využít školní družinu můžou dnes jen žáci 1. a 2. třídy – žáci 3. třídy jen výběrově na základě několika kritérií, která musí splňovat.

V obci je nedostatečná nabídka dostupných volnočasových aktivit. Kromě sportovního vyžití (zejména místní Sokol) je jen omezená nabídka kroužků pro děti školního věku. Rodiče často vozí děti do jiných městských částí, což negativně ovlivňuje chod celé rodiny.

Můžete s tím něco dělat? Možná ano …

Výjimečná poloha fary v DP

Poloha fary se jeví jako strategicky výhodná pro konání volnočasových aktivit pro školní mládež. Proč?

Budova naší fary se nachází v centru obce přímo mezi budovami 1. a 2. stupně ZŠ – děti se zde tedy mohou volně pohybovat bez nebezpečí přecházení rušné komunikace nebo samostatného pohybu po obci bez dohledu. Otevření fary pro volnočasovky dětí ve školním věku by tedy mohlo mít velmi pozitivní dopad nejen na děti samotné, ale i na jejich rodinné zázemí.

Situace ověřené poptávky tedy nabízí příležitosti pro otevření fary potřebným lidem – v tomto případě mládeži a jejich rodinám – formou smysluplného naplnění volného času, pro rozvoj jejich osobnosti. 

Pro tuto činnost se ukázala jako vhodná forma založení zapsaného spolku, který by po dohodě s administrátorem a orgány farnosti využíval volné kapacity v přízemí fary. 

Tedy spolek. O co v něm vlastně jde?


Spolek PoSpolu  (čti jako Počernice Spolu)

Spolek vznikl jako právně samostatná jednotka, která – na rozdíl od farnosti – může být příjemcem různých dotací na volnočasové aktivity.

Zakládající členové jsou z řad místních farníků. Cíle spolku jsou jim blízké a chtějí se na jejich realizaci podílet. 

Spolek je a vždy bude otevřený pro všechny aktivní farníky i podobně smýšlející počernické nebo jiné obyvatele, kteří jsou srdečně zváni se podle svých schopností a možností na jeho činnosti podílet. Je tu nová možnost užitečné i obohacující činnosti pro dolnopočernické, hornopočernické i další přátele – pomáhejme opět spolu.

Kdo to tedy začal?

Doc. PhDr. Mireia Ryšková, Dr. theol.

Mgr. Marcela Krňávková – předsedkyně

PhDr. Drahoslava Kráčmarová, Ph.D.

Ing. Stanislav Čihák

Mgr. Viola Jablonská

Nahlédněme do citace ze stanov spolku:

Činnost spolku 

 1. Účelem spolku je rozvoj kulturních a společenských aktivit v Dolních Počernicích. Spolek se zaměřuje na volnočasové aktivity dětí, mládeže a rodičů převážně z Dolních Počernic případně okolních městských částí.
 2. Spolek pořádá tábory.
 3. Spolek se věnuje edukativní činnosti, pořádání besed a přednášek.
 4. Spolek pořádá kulturní, společenské a benefiční akce.
 5. Spolek k dosažení cílů spolupracuje s organizacemi na místní úrovni.
 6. Spolek pečuje o mravní a etickou výchovu svých členů a příznivců.

 Ekonomické fungování spolku

  • spolek bude vést samostatné účetnictví 
  • jeho činnost je nastavena tak, aby byla výdělečná (kurzovné za kroužky apod.). Předpokladem tedy je, že bude generovat zisk, který bude používán také pro farnost (zkvalitňování prostor fary apod.)
  • po půl roce fungování se nastaví smlouva s farností ohledně využívání prostor fary a výše nájmu (aby se vycházelo z reálného stavu)

Spolek chce využít volné kapacity v přízemí. Jak tomu rozumět?

V přízemí fary jsou prostory, které jsou především určené pro aktivity a setkávání farnosti – farní sál a bývalá kaple. Ty ale nejsou vytížené trvale. Vznikl tedy nápad je ve volném čase využít pro volnočasové aktivity – pomoci lidem v obci kvalitními aktivitami. 

Budou prostory fary pro volnočasovky přijatelné?

Dobrá otázka. Zkuste si na ni odpovědět sami. Poslali byste v dnešní postcovidové době do placeného kroužku výtvarné výchovy nebo kreativní tvorby multimédií své děťátko do současného farního sálu? Nedá se jistě říct, že prostory jsou zcela nevyhovující. 

Prostředí kultivuje. Musíme si přiznat, že různé volnočasové aktivity se konají i v “horších” podmínkách. Spartánské prostředí má v takových případech ve výchově svůj důvod a smysl. Spolek ale nevolí stejné prostředky a cestu k cíli. Proto si myslíme, že přiměřeně příjemné, pohodlné a inspirativní prostředí je pro plánované aktivity dobrá vstupní deviza.

Vypadá to, že se na faře mají dělat nějaké úpravy. Jaké?

Nejprve je nutné si říct, že některé z dále uvedených úprav by se dělaly tak jako tak – například oprava podlahy v bývalé kapli, výmalba tamtéž, výměna koberce ve farním sále za krytinu, která se dá snadno udržovat.

Nepřijde farnost o možnost využívat farní sál podle současných zvyklostí?

V žádném případě. Všechny současné aktivity a jejich potřeby byly a budou patřičně zohledněny. Jsme přesvědčeni, že prostory dostanou nějaké kladné body navíc. Tedy kafe stejně dobré, ale hrnek už umyje myčka. Ale o dobré vztahy se jako dřív musíme postarat sami.  


Úpravy prostor na faře

Jak je to teď?

O jaké prostory jde

Farní sál

Bývalá kaple – zatím bez konkrétního účelu – což se zrcadlí i na současném uspořádání prostoru

Stav těchto místností

Podlahy

Původní dřevěná podlaha v bývalé kapli bude zachována, ale vzhledem ke svému stavu vyžaduje celkovou rekonstrukci.

S ohledem na následnou údržbu je ve farním sále žádoucí omyvatelný materiál podlahové krytiny.

Elektrický rozvod  

Jde o desítky let starý rozvod, je nutné ho upravit, aby vyhovoval bezpečnostním standardům i praktickým potřebám (myčka nádobí apod.).

Stěny 

Po obnovení průchodu mezi místnostmi je potřeba doplnit omítku.

Před výmalbou bývalé kaple je potřeba stávající malby oškrábat.

Typy aktivit/akcí, které se v místnostech konají

 • výuka náboženství
 • přípravy na svátosti
 • setkání salesiánských spolupracovníků 
 • setkání „Dámský klub“
 • nově kroužky volnočasových aktivit
 • příměstský tábor
 • farní kafe
 • a další

Celkový charakter prostor dle užívání

Obecně tento prostor slouží k pastoračním, komunitním a vzdělávacím aktivitám (nejen) farníků všech věkových skupin.

Cíl úprav

Cílem je obecně zvýšit užitnou hodnotu prostor obou místností tak, aby lépe vyhovovaly současným standardům (hygiena, bezpečnost) a sloužil praktickým potřebám farnosti:

  • opravit nezbytné (podlahy, elektrika, stěny)
  • propojit obě místnosti 
  • bývalou kapli proměnit v plnohodnotný komfortní prostor

Odborný profesionální přístup k úpravám – z toho důvodu byla přizvána architektka, která vytvořila komplexní návrh na změny prostoru. Jako odborník vnímá celý prostor jako celek, a to ve smyslu funkčním, technickém i estetickém

Maximálně snížit náklady (stavět na tom, co již je k dispozici, je-li to možné, zastat konkrétní práce a činnosti dobrovolnicky)

Požadavky na prostory s přihlédnutím ke způsobům jeho využívání 

Stávající prostor obou místností bude upraven tak, aby byl:

  • variabilní – tak, aby se zde daly provozovat nejrůznější aktivity 
  • praktický – také ve smyslu úklidu (i v souvislosti s hygienickými nároky v době „pocovidové“)
  • pocitově vstřícný, čistý 
  • ekonomický/ekologický – využít maximálně mobiliář, který je k dispozici, případně ho poupravit tak, aby lépe odpovídal potřebám. Do prostoru implementovat prvky šetrné k životnímu prostředí jako jeho stálou součást a kvalitu (systém na třídění odpadů, myčka pro šetření s pitnou vodou).

S ohledem na tato kritéria vyplynulo následující:

  • současný centrální široký a těžký stůl (byť kvalitní) neumožňuje prostor variovat. Stůl bude rozdělen na dva menší.
  • polstrované židle a koberec jsou nevyhovující. Je nutné je nahradit za materiály a povrchy snadno udržovatelné a omyvatelné. Stávající polstrované židle najdou vhodné využití – mohou být věnovány do farního sálu v Horních Počernicích, kde současně židle poptávají. 

Zapojení místních farníků, odborníků a dobrovolníků

Do projektu rekonstrukce obou místností se zapojila řada farníků a odborníků. Podařilo se tedy vytvořit profesionální tým, a přitom za nulové náklady, dobrovolnicky, mimojiné:

  • architektka, která projekt průběžně konzultovala a konzultuje přímo s uživateli prostor a odborníky z řad farníků (elektrikář, stolař aj.).
  • akademický malíř Jan Paul, člen naší farnosti, jehož nové dílo bude zdobit jednu stěnu ve farním sále. Celý prostor tak získá další významnou kvalitu.
  • parta univerzálních všeumělů, kteří ve svém volném čase pomáhají s úpravami.

Po celou dobu příprav projektu byly zohledňovány konkrétní potřeby farnosti (např. úložné prostory pro scholu nebo také ohled na osoby, které prostor uklízí).


Návrhy architektky Pavly

Ohlášky na 12. neděli v mezidobí 21. 6. 2020 

SPORT bude ve středu 24. 6. v 20.00 na hřišti ZŠ Dolní Počernice.

ÚKOL PRO DĚTI NA PRÁZDNINY: zeptejte se rodičů, který z nich by chtěl v novém školním roce pomáhat s přípravou na bohoslužby pro rodiny s dětmi. Tedy pro vás děti připravovat program !!

V pondělí 29. 6. je mše svatá od 18 h v kostele.

HOVORY O VÍŘE jsou v pátek 3. 7. od 19 h na faře.

Od neděle 5.7. začíná prázdninový provoz a bude pouze jedna mše svatá a to v 8. 30.

Na akci děti dětem, kdy své plyšáky prodávaly děti za účelem přispět na dvě holčičky z Ugandy, se vybralo celkem na obě děti 7 402,- Kč. Na naši farní holčičku Prossy se vybralo 4 201,- Kč. Peníze budou poslány na Adopci na dálku, ve které je Prossy zaregistrována. Vzadu na nástěnce si ji můžete prohlédnout.

POUTNÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE se v našem kostele uskuteční v neděli 16. 8. s následujícím programem. V 8.30 bude modlitba růžence. Slavnostní mše sv. začne v 9.00, po ní následuje krátké představení nových volnočasových aktivit na faře a pohoštění za kostelem. V 11.30 si můžete poslechnout varhanní koncert v podání Milana Plocka.

Všichni jste co nejsrdečněji zváni. Prosíme dobrovolníky, kteří by byli ochotni pomoct s přípravou stolů a obsluhou, ať se zapíší na seznam na stolku s dary a nebo přihlásí M. Krňávkové tel. 604 898 198. Dále prosíme o pomoc s přípravou sladkého i slaného pohoštění. Všem kdo něco dobrého připraví a přinesou předem děkujeme.

Změna výběru peněz při nedělních bohoslužbách bude od neděle 5.7.

Košíček na peníze už v kostele nenajdete. Peníze můžete posílat na farní účet 2400040748/2010 pod variabilním symbolem 2096 a nebo dát hotovost do pokladničky, která bude vzadu v kostele.

Vyšel nový občasník naší farnosti Dopolí, kde se můžete dočíst zajímavé věci, které se plánují v naší farnosti např. ohledně změn v placení sbírek a nebo nových aktivit na faře od začátku školního roku.

Příměstský tábor „Malí vědci“

V termínu od pondělí 17. 8. do pátku 28. 8. 2020 bude probíhat na faře pro děti od 5 do 11 let příměstský tábor na téma: malí vědci.

Budeme společně bádat a objevovat zajímavosti z botaniky, archeologie i geografie, vyzkoušíme si vyrobit mýdlo a dělat další zajímavé pokusy.

Kapacita je 15 dětí.

Druhý týden už je bohužel plně osazený, volná místa jsou od 17. 8. – 21. 8.

Tábor bude na faře každý den kromě sobot a nedělí od 8 hod. do 17 hod.

Cena je 350,- Kč/den za dítě, které bude na táboře pouze 1-2 dny. Při přihlášení na 3 a více dní je cena 300,- Kč/den. Sourozenci, kteří se tábora účastní společně, mají cenu 300,-Kč/den za jednu osobu, přesto že tam budou jen 1-2 dny.

Své dotazy a přihlášky posílejte na email tabor.fara@seznam.cz nebo kontaktujte Marcelu Krňávkovou na tel. 604 898 198.

Přihlášku na tábor si můžete stáhnout  zde.Přihláška_příměstský_tábor_2020

 

Ohlášky na 11. neděli v mezidobí 14.6.2020

SPORT bude ve středu 17. 6. v 20.00 na hřišti ZŠ Dolní Počernice.

ÚKOL PRO DĚTI na neděli 21. 6.: přineste si sestavený svůj postní úkol a čeká vás za něj odměna. Děti, které jste nestihly udělat postní úkol, ho najdou na našich webových stránkách.

Nové číslo časopisu NEZBEDA pro děti najdete vzadu v kostele.

V pátek 19.6. je mše svatá od 18h v kostele.

HOVORY O VÍŘE jsou v pátek 19.6. od 19 h na faře.

Změna výběru peněz při nedělních bohoslužbách bude od neděle 5.7.

Košíček na peníze už v kostele nenajdete. Peníze můžete posílat na farní účet 2400040748/2010 pod variabilním symbolem 2096 a nebo dát hotovost do pokladničky, která bude vzadu v kostele.

Uzávěrka článků do farního občasníku Dopolí je do neděle 21.6.

Příspěvky zasílejte na email: dopoli@email.cz

Ohlášky na 7. neděli velikonoční 24. 5. 2020

SPORT bude ve středu 27. 5. v 20.00 na hřišti ZŠ Dolní Počernice.

HOVORY O VÍŘE se budou konat v pátek 29. 5. v 19 h na faře.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v neděli 31. 5. při bohoslužbě v 10 h.

V neděli 31. 5. vás zveme na akci DĚTI DĚTEM v 11 h na faru. Za dobrovolný příspěvek budete moct koupit vystavené hračky a přispět tak na adopci na dálku dvou děvčátek z Afriky, z nichž jedno má adoptované naše farnost. Akci organizují děti z naší farnosti, které daly k dispozici pěkné hračky, se kterými si už nehrají.

PASTORAČNÍ RADA proběhne v úterý 9. 6. od 19 h na faře.

NOC KOSTELŮ bude v pátek 12. 6. od 18h v našem kostele.

ÚKOL PRO DĚTI na neděli 21. 6.: přineste si sestavený svůj postní úkol a čeká vás za něj odměna. Děti, které jste nestihly udělat postní úkol, ho najdou na našich webových stránkách.

FARNÍ POUŤ se přesune ze soboty 23. 5. na jiný termín, který bude oznámený v ohláškách i na webu farnosti.

Ohlášky na 6. neděli velikonoční 17. 5. 2020

PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude toto pondělí 18. 5. na faře od 15 h.

SPORT bude ve středu 20. 5. v 20.00 na hřišti ZŠ Dolní Počernice.

HOVORY O VÍŘE se budou konat v pátek 29. 5. v 19 h na faře.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ bude v neděli 31. 5. při bohoslužbě v 10 h.

V neděli 31. 5. vás zveme na akci DĚTI DĚTEM v 11 h na faru. Za dobrovolný příspěvek budete moct koupit vystavené hračky a přispět tak na adopci na dálku dvou děvčátek z Afriky, z nichž jedno má adoptované naše farnost. Akci organizují děti z naší farnosti, které daly k dispozici pěkné hračky, se kterými si už nehrají.

PASTORAČNÍ RADA proběhne v úterý 9. 6. od 19 h na faře.

NOC KOSTELŮ bude v pátek 12. 6. od 18h v našem kostele.

ÚKOL PRO DĚTI na neděli 21. 6.: přineste si sestavený svůj postní úkol a čeká vás za něj odměna. Děti, které jste nestihly udělat postní úkol, ho najdou na našich webových stránkách.

FARNÍ POUŤ se přesune ze soboty 23. 5. na jiný termín, který bude oznámený v ohláškách i na webu farnosti.

ROUŠKY pro DOLNÍ POČERNICE

Milí spoluobčané,
naše farnost se jako zprostředkovatel připojuje k celorepublikové iniciativě šití a distribuce roušek pro potřebné.

Velice děkujeme všem dobrovolníkům za ušití a přinesení roušek!!!
Vaše roušky se dostaly k potřebným. Šijeme také na faře .
Podívejte se na týdenní bilanci.
Týdenní bilance:
Přijato od dárců:  73 roušek
Na faře ušito: 43 roušek
Vydáno potřebným: 93 roušek,
z toho:
zdravotníkům ve zdravotním středisku: 20 ks
zaměstnancům pošty: 9 ks
městské policii: 4 ks
personálu Slunečního domova: 6 ks
Poptávka na roušky nadále trvá!! Bohužel mnoho lidí z vašeho okolí, hlavně starých,neví o tom, že mohou látkovou roušku zdarma obdržet.
Dejte nám na email farnost.dp@atlas.cz nebo na tel. 604898198 vědět, kdo z vašeho okolí v Dolních Počernicích má zájem o látkové roušky.

V té souvislosti hledáme DOBROVOLNÍKY, kteří jsou ochotni ušít několik kusů roušek.

Postup šití třeba zde www.youtube.com/watch?v=fPyltU8Tw-c&t=42s nebo zde https://1url.cz/wzWtf
V případě potřeby můžeme poskytnout materiál.

Hotové roušky doručíte na faru v Dolních Počernicích. My následně zajistíme jejich distribuci potřebným.

Prosím, pošlete nám e-mail (adresu vizte níže) s přibližným počtem roušek a termínem, kdy nám roušky doručíte.

Potřebné

Přednostně jsou roušky určeny pro osoby s bydlištěm na území Dolních Počernic a pro zde působící instituce (ÚMČ, lékaři, pošta apod.).

Roušky si po telefonické domluvě budete moci vyzvednout na faře v Dolních Počernicích. Pro ty, kterým by to činilo potíže, roušky přivezeme.

Čas příjmu/výdeje roušek: každý všední den 10–14 hod.

Způsob předání

 • za příznivého počasí před farou, za deště v chodbě
 • zvoňte na zvonek kancelář/přízemí
 • obě strany budou orouškovány

Adresa: Třída Národních hrdinů 71, Praha 9 – Dolní Počernice

Kontaktní osoba – Marcela Krňávková: 604 898 198

E-mail farnosti: farnost.dp@atlas.cz

 

 

Děkujeme všem za spolupráci!

Za Farnost Dolní Počernice Marcela Krňávková

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

administrátor farnosti
P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

pastorační asistentka
Marcela Krňávková, tel: 604 898 198

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

© 2019 Farnost Dolní Počernice

X