Homilie z neděle 17. 1. 2021

17.1.2021, neděle

Jan 1,35-42

Jan měl své učedníky, své posluchače, své podporovatele, své fanoušky. To je jistě příjemná věc, člověk je rád, když má své zastánce, a nerad se jich zříká.

Tady čteme o tom, jak Jan o dva z nich přišel, jak je přenechal Ježíšovi. Řekl „Hle, beránek Boží“ a dva jeho učedníci šli za Ježíšem. Jan je za ním poslal.

Homilie na svátek Křtu Páně

10.1.2021, neděle, Křtu Páně

Dnes slavíme svátek Křtu Páně. To byla veliká událost v životě Ježíšově, tak jako je křest velikou událostí v životě každého křesťana.

Mk 1,6b-11

Ježíšův křest v Jordáně byla veliká událost v Ježíšově životě, něco velmi podstatného. Jeho život se tím radikálně změnil. Do té doby žil v ústraní, zřejmě doma, a my o jeho životě nic moc nevíme. Ve třiceti letech stále nebyl ženatý. Vlastně byl divný člověk, jeho vrstevníci už dávno měli vlastní rodinu.

Homilie na Slavnost Zjevení Páně – Tří králů

6.1.2021, středa Slavnost Zjevení Páně – Tří králů

Mt 2,1-12

Mt podává svědectví o tom, jak svědectví o narození Mesiáše bylo zvěstováno pohanskému světu. Mudrci, představující pohanské národy, jsou vedle pastýřů, tedy židů, dalšími svědky narození Mesiáše, který je spasitelem nejen židů, ale i pohanů.

Homilie z pátku 25. 12. 2020

25.12.2020, pátek, Hod Boží vánoční

Vánoce jsou svátky podstatně radostné. Důvodů k radosti je hned několik. Oslavujeme Pána, Boha. který se narodil jako člověk.

Vánoce mají, tak jako mnoho jiných věcí, dvojí charakter.

Homilie z neděle 20. 12. 2020

20.12.2020, neděle – 4. adventní

Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova. Tato slova Panny Marie určila celý její život. Jsme schopni se takto vydat Bohu a zůstat svému slovu věrní? To je otázka, kterou nám klade evangelium. Litujme svých malých i velkých nevěrností, kterých jsme se dopustili.

Homilie z neděle 13. 12. 2020

13.12.2020, neděle, 3. adventní

Ježíš je světlo našeho života, tedy radost, pokoj, dobrá perspektiva, dobré vztahy mezi lidmi, smysluplnost práce, …

Jan 1,6-8.19-28

Existují světla falešná, která vedou do tmy, a světlo pravé, které vede k životu.

Distanční duchovní obnova 7. – 13. 12. 2020

Duchovní obnova po vzoru ignaciánských exercicií

  1. Cílem obnovy/exercicií je uspořádání života, aby byl člověk svobodnějším a mohl se správně rozhodovat, nikoliv hledání negativních stránek, chyb a hříchů – na tuto dimenzi své bytosti člověk narazí, ale ona není tím nejdůležitějším.

Homilie z neděle 6.12.2020

6.12.2020, neděle, 2. adventní B

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! To je výzva dnešní neděle. Pán přichází, vyjděme mu vstříc.

Mk 1,1-8

Komu je určena výzva u proroka Izaiáše a na začátku Markova evangelia: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky?

Homilie z neděle 30.11.2020

29.11.2020, neděle, 1. adventní B

Mk 13,33-37

Začíná advent, doba ticha a klidu, doba těšení na vánoce. Ale zároveň začíná výzvou „Bděte, protože nevíte, kdy přijde poslední den“. To je jakési varování, ale přesto je advent časem zvláštní radosti.

Homilie z neděle 22.11.2020

22.11.2020, neděle Ježíše Krista Krále

Mt 25,31-46

Ježíš řekl svým učedníkům: „Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na svůj slavný trůn a budou před něj shromážděny všechny národy. A oddělí jedny od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, kozly po levici. Tu řekne král těm po své pravici: `Pojďte, požehnaní mého Otce, přijměte jako úděl království, které je pro vás připravené od založení světa. Neboť jsem měl hlad, a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a dali jste mi napít; byl jsem na cestě, a ujali jste se mě, byl jsem nahý, a oblékli jste mě; byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení, a přišli jste ke mně.‘

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

© 2020 Farnost Dolní Počernice

X