Zamyšlení k mešním textům z 13. 11. 2021

Sobota 13. 11. 2021 – 32. týden v mezidobí, sv. Anežka Česká

Mdr 18,14-16; 19,6-9

Když hluboké ticho objímalo všechno a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé všemocné slovo seskočilo z královského trůnu z nebe jako nelítostný válečník do středu země, určené k záhubě. Jako ostrý meč neslo tvůj nezvratný rozkaz, a když tam dospělo, vše naplnilo smrtí. I když kráčelo po zemi, dotýkalo se nebe.

Zamyšlení k mešním textům z 12. 11. 2021

Pátek 12. 11. 2021 – 32. týden v mezidobí, sv. Josafata

Mdr 13,1-9

Od přirozenosti byli zajisté pošetilí všichni lidé, kteří neměli znalost Boha a z toho, co viděli dobrého, nemohli poznat toho, kdo je, ani při pohledu na díla nepoznali umělce, ale pokládali oheň nebo vítr nebo hbitý vzduch nebo okruh hvězd nebo mohutnou vodu nebo nebeská světla za bohy, vládce světa. Jestliže uchváceni jejich krásou je považovali za bohy, měli poznat, oč je krásnější jejich Pán, vždyť je stvořil sám původce krásy.

Zamyšlení k mešním textům z 11. 11. 2021

Čtvrtek 11. 11. 2021 – Sv. Martina

Mdr 7,22-8,1

V moudrosti je duch myslící, svatý, jedinečný, a přece mnohotvárný, jemný, hbitý, pronikající, neposkvrněný, jasný, nepodléhající utrpení, milující dobro, bystrý, nezkrotitelný, blahodárný, nakloněný lidem, stálý, neklamný, bezstarostný, všemohoucí, nade vším bdící, pronikající všechny duchy myslící, čisté a nejjemnější.

Zamyšlení k mešním textům z 9. 11. 2021

Úterý 9. 11. 2021 – Posvěcení Lateránské baziliky

Ez 47,1-2.8-9.12

Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle – pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ – na východ totiž bylo chrámové průčelí – voda stékala pravou chrámovou stranou na jih od oltáře.

Homilie na neděli 7. 11. 2021

7.11.2021, neděle, 32. během roku

Mk 12,41-44

Chudá vdova

To je známý úryvek z evangelia. Ježíš hodnotí jednání chudé vdovy podle svých měřítek, která jsme ale my ani po dvou tisících letech tak úplně nepřijali. Naše hodnocení je hodnocení ekonomické, podle užitečnosti. Člověk je pro nás tím lepší a zaslouží si tím větší uznání, čím více peněz do pokladnice dá. Lidé chudí nejsou přispěvatelé a nezaslouží si uznání.

Zamyšlení k mešním textům z 7. 11. 2021

7. 11. 2021 – 32. neděle v mezidobí

1 Král 17,10-16

Prorok Eliáš šel do Sarepty. Přišel k bráně města, a hle jedna vdova tam právě sbírala dříví. Zavolal ji a řekl: „Prosím, dej mi trochu vody v nádobě, abych se napil.“ Když mu pro ni šla, zavolal na ni: „Vezmi s sebou také kousek chleba!“

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice