Zamyšlení k mešním textům z 15. 12. 2022

Čtvrtek 15. 12. 2022 – 3. týden adventní

Iz 54,1-10

Raduj se, neplodná, která jsi nerodila, propukni v jásot, vesel se, která jsi nezkusila porodní křeče, neboť více synů má osamělá než ta, která se vdala – praví Hospodin. Rozšiř prostor svého stanu, roztáhni své plachty bez obav, prodluž své provazy, své kolíky pevně zaraz! Napravo i nalevo se rozšíříš, tvé potomstvo dostane dědictvím národy, které osídlí pustá města.

Zamyšlení k mešním textům z 14. 12. 2022

Středa 14. 12. 2022 – 3. týden adventní, sv. Jana od Kříže

Iz 45,6b-8.18.21b-25

"Já jsem Hospodin, a nikdo jiný. Tvořím světlo a působím tmu, dávám štěstí a dopouštím neštěstí, já, Hospodin, to všechno působím. Rosu dejte, nebesa, shůry, oblaka, spusťte déšť práva; ať se otevře země a zplodí spásu, ať spolu vyraší spravedlnost! Já, Hospodin, jsem to stvořil."

Zamyšlení k mešním textům z 13. 12. 2022

Úterý 13. 12. 2022 – 3. týden adventní

Sof 3,1-2.9-13

Toto praví Hospodin: "Běda, vzpurné a poskvrněné je násilnické město! Neposlouchalo, nepřijalo kázeň; nedoufalo v Hospodina, neobrátilo se k svému Bohu. Tehdy očistím rty národům, aby všechny vzývaly Hospodinovo jméno a sloužily mu svorně.

Zamyšlení k mešním textům z 12. 12. 2022

Pondělí 12. 12. 2022 – 3. týden adventní

Nm 24,2-7.15-17a

Když Bileam zdvihl své oči, viděl Izraelity tábořit podle kmenů. Sestoupil na něj duch Boží a on pronesl svůj výrok: "Mluví Bileam, syn Beorův, mluví muž s pronikavým zrakem, mluví ten, kdo poslouchá slova Boží. Vidí, co mu dává Všemohoucí zřít, klesá s odhaleným zrakem.

Zamyšlení k mešním textům z 11. 12. 2022

Neděle 11. 12. 2022 – 3. neděle adventní

Iz 35,1-6. a.10

Zaraduje se vyprahlá step, zajásá a vykvete poušť. Jak narcis bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte!

Homilie na 3. neděli adventní 11.12.2022

11.12.2022, 3. neděle adventní

1. Dnes je 11. prosince a my slavíme několikanásobný svátek. Osmého prosince se slavila slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Ona byla svými rodiči, Jáchymem a Annou, počata bez dědičného hříchu, což znamená, že mezi ní a Bohem nikdy nebyla odcizující vzdálenost a nikdy ji nemusela překonávat. Jména rodičů Panny Marie se v Bibli nevyskytují, známe je pouze z apokryfního evangelia, tedy z takového, které se tváří jako evangelium, ale ve skutečnosti jím není.

Zamyšlení k mešním textům z 9. 12. 2022

Pátek 9. 12. 2022 – 2. týden adventní

Iz 48,17-19

Tak praví Hospodin, tvůj vykupitel, Svatý Izraele: "Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, učím tě, abys měl úspěch, vedu tě cestou, kterou máš jít. Kdyby sis hleděl mých přikázání, tvůj blahobyt by (se rozléval) jako řeka a tvé štěstí jako mořské vlny; bylo by jak písku tvých pokolení a potomků z tvého těla jako jeho zrnek. Nebylo by vyhynulo, nebylo by vyhlazeno přede mnou tvé jméno."

Zamyšlení k mešním textům z 7. 12. 2022

Středa 7. 12. 2022 – 2. týden adventní

Iz 40,25-31

"Ke komu mě chcete přirovnat, komu se podobám?" - praví Svatý. Zdvihněte své oči k výšinám a pohleďte: Kdo je stvořil? Ten, kdo vyvádí jejich spočtené zástupy, všechny je volá jménem, veliké jsou jeho silou a zdatné jeho mocí, neschází nikdo.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice