Články a informace pro potěchu ducha

Občas najdeme něco zajímavého a podnětného, co nás může posunout v našem duchovním životě. Dáváme to sem, třeba to pomůže i vám ...

Zamyšlení k mešním textům z 22. 1. 2023

Iz 8,23b - 9,3

V první době ponížil (Hospodin) zemi Zabulon a zemi Neftali, v poslední době však oslaví Mořskou cestu, (kraj) za Jordánem, Galileu pohanů. Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země vzchází světlo.

Zamyšlení k mešním textům z 21. 1. 2023

Sobota 21. 1. 2023 – 2. týden v mezidobí, sv. Anežky Římské

Žid 9,2-3.11-14

Byl zařízen přední stánek, v něm byl svícen, stůl a předložené chleby; a tato místnost se nazývá svatyně. Za druhou oponou byl stánek, kterému se říkalo velesvatyně.

Zamyšlení k mešním textům z 20. 1. 2023

Pátek 20. 1. 2023 – 2. týden v mezidobí

Žid 8,6-13

Ježíš tedy dosáhl o to vznešenější kněžské služby, oč lepší je smlouva, kterou on zprostředkoval a která spočívá na vznešenějších příslibech. Kdyby totiž ona dřívější (smlouva) byla bez vady, nebylo by ji třeba nahrazovat jinou.

Zamyšlení k mešním textům z 19. 1. 2023

Čtvrtek 19. 1. 2023 – 2. týden v mezidobí

Žid 7,25-8,6

Ježíš je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval.

Zamyšlení k mešním textům z 18. 1. 2023

Středa 18. 1. 2023 – 2. týden v mezidobí, památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů

Žid 7,1-3.15-17

Melchizedech byl král Sálemu a kněz Boha Nejvyššího. Když se Abrahám vracel po porážce králů, vyšel mu vstříc a požehnal mu. Abrahám mu přidělil ze všeho desátek. (Jméno Melchizedech) se vykládá "král spravedlnosti" a král Sálemu zase (znamená) "král pokoje".

Zamyšlení k mešním textům z 17. 1. 2023

Úterý 17. 1. 2023 – 2. týden v mezidobí, památka sv. Antonína

Žid 6,10-20

Bůh není nespravedlivý, že by zapomněl na to, co jste vykonali, a na (vaši) lásku, kterou jste kvůli němu projevovali, když jste prokazovali a stále prokazujete služby spolukřesťanům.

Zamyšlení k mešním textům z 16. 1. 2023

Pondělí 16 1. 2023 – 2. týden v mezidobí

Žid 5,1-10

Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti i za hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe jako za ostatní lidi.

Zamyšlení k mešním textům z 15. 1. 2023

Neděle 15. 1. 2023 – 2 neděle v mezidobí

Iz 49,3.5-6

Hospodin mi řekl: "Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou." Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, (protože) Bůh můj je mou silou.

Zamyšlení k mešním textům z 14. 1. 2023

Sobota 14. 1. 2023 – 1. týden v mezidobí

Žid 4,12-16

Boží slovo je (plné) života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími.

Zamyšlení k mešním textům z 13. 1. 2023

Pátek 13. 1.2023 – 1. týden v mezidobí

Žid 4,1-5.11

(Bratři!) Přislíbení, že je možno vejít na místo (Božího) odpočinku, (trvá dále). Proto se bojme, aby snad někdo z vás nemyslel, že se tam nemůže dostat.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice