Články a informace pro potěchu ducha

Občas najdeme něco zajímavého a podnětného, co nás může posunout v našem duchovním životě. Dáváme to sem, třeba to pomůže i vám ...

Zamyšlení k mešním textům z 2. 1. 2023

Pondělí 2. 1. 2023 – doba vánoční, sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

1 Jan 2,22-28

Milovaní! Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má také Otce.

Zamyšlení k mešním textům z 1. 1. 2023

Neděle 1. 1. 2023- Slavnost Matky Boží P. Marie

Nm 6,22-27

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: ‚Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!‘ Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám.“

Zamyšlení k mešním textům z 31. 12. 2022

Sobota 31. 12. 2022 – vánoční oktáv

1 Jan 2,18-21

Děti, poslední hodina je tu! Jak jste slyšeli, Antikrist přichází, a teď se skutečně objevilo mnoho antikristů. Z toho můžeme poznat, že poslední hodina je tady. Oni (sice) vyšli z našeho středu, ale nebyli z nás. Neboť kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali.

Zamyšlení k mešním textům z 30. 12. 2022

Pátek 30. 12. 2022 – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Sir 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.12-14)

Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí.

Zamyšlení k mešním textům z 29. 12. 2022

Čtvrtek 29. 12. 2022 – vánoční oktáv

1 Jan 2,3-11

Milovaní! Že jsme poznali Ježíše, víme podle toho, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí: "Znám ho", ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti.

Zamyšlení k mešním textům z 28. 12. 2022

Úterý 28. 12. 2022 – svátek Mláďátek

1 Jan 1,5-2,2

Milovaní! To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale přitom žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou.

Zamyšlení k mešním textům z 27. 12. 2022

Úterý 27. 12. 2022 – vánoční oktáv, sv. Jana evangelisty

1 Jan 1,1-4

Milovaní! O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám.

Homilie na svátek sv.Štěpána 26.12.2022

26.12.2022, pondělí, svátek sv. Štěpána

Svátek sv. Štěpána je spojen s koledováním, protože ten den čeledíni a děvečky odcházeli ze služby a dostávali svou výslužku. Ale to nemá s křesťanstvím nic společného.

Zamyšlení k mešním textům z 26. 12. 2022

Pondělí 26. 12. 2022 – svátek sv. Štěpána

Sk 6,8-10;7,54-60

Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagógy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem.

Homilie na Hod Boží vánoční 25.12.2022

25.12.2022, neděle, Hod Boží vánoční

Narodilo se dítě, syn, dítě, o kterém téměř nikdo nevěděl. A přesto právě on byl Spasitelem světa. Veselme se a radujme se a děkujme Bohu, že nám dal se toho dožít.

Ježíš se narodil do kontroverzního světa, kde částečně vládlo násilí, okupace cizím státem, kde byli lidé odsuzováni na základě falešných obvinění, …

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice