Články a informace pro potěchu ducha

Občas najdeme něco zajímavého a podnětného, co nás může posunout v našem duchovním životě. Dáváme to sem, třeba to pomůže i vám ...

Zamyšlení k mešním textům z 11. 2. 2022

Pátek 11. 2. 2022 – 5. týden v mezidobí

1 Král 11,29-32; 12,19

Stalo se v té době, že Jorobeam vyšel z Jeruzaléma a na cestě se s ním potkal prorok Achijáh ze Sila, který měl na sobě nový plášť. Oba byli na poli sami.

Zamyšlení k mešním textům z 10. 2. 2022

Čtvrtek 10. 2. 2022 – 5. týden v mezidobí, památka sv. Scholastiky

1 Král 11,4-13

Když král Šalomoun zestárnul, svedly mu jeho ženy srdce k cizím bohům, takže už nebylo úplně oddáno Hospodinu, jeho Bohu, jako bylo srdce jeho otce Davida.

Zamyšlení k mešním textům z 9. 2. 2022

Středa 9. 2. 2022 – 5. týden v mezidobí

1 Král 10,1-10

Když slyšela královna ze Sáby, co se mluví o Šalomounovi, přišla, aby ho zkoušela vybranými otázkami. Přibyla do Jeruzaléma s velmi početnou družinou, velbloudi byli obtíženi vonnými látkami, množstvím zlata a drahých kamenů. Přišla k Šalomounovi a mluvila s ním o všem, co měla na srdci.

Zamyšlení k mešním textům z 8. 2. 2022

Úterý 8. 2. 2021 – 5. týden v mezidobí

1 Král 8,22-23.27-30

Šalomoun se postavil před Hospodinův oltář v přítomnosti celého shromáždění Izraele, roztáhl své dlaně k nebi a řekl: „Hospodine, Bože Izraele, není Boha nahoře na nebi ani dole na zemi podobného tobě. Zachováváš smlouvu a přízeň svým služebníkům, kteří chodí před tebou celým svým srdcem.

Zamyšlení k mešním textům z 7. 2. 2022

Pondělí 7. 2. 2022 – 5. týden v mezidobí

1 Král 8,1-7.9-13

Šalomoun svolal k sobě přední muže izraelské, náčelníky kmenů, knížata rodů izraelských synů do Jeruzaléma, aby přinesli archu Hospodinovy smlouvy z Davidova města, ze Siónu. Shromáždili se tedy ke králi Šalomounovi všichni izraelští muži ve svátek v měsíci Etanim, to je v sedmém měsíci.

Zamyšlení k mešním textům z 6. 2. 2022

Neděle 6. 2. 2022 – 5. neděle v mezidobí

Iz 6,1-2a.3-8

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho (roucha) naplňoval svatyni. Nad ním stáli serafové. Jeden volal na druhého: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Čepy prahů se chvěly tímto voláním a dům se naplnil dýmem.

Homilie na neděli 6. 2. 2022

6.2.2022, neděle, 5. v mezidobí

Připomínáme se svátek Uvedení Páně do chrámu. Josef s Marií přinesli malého Ježíše do chrámu k předepsanému očišťování. Kristus je světlo, jež září historickému Izraeli a všemu lidstvu, jak dosvědčuje Simeon ve svém chvalozpěvu. Děkujme Bohu, že je světlem i pro nás …

Zamyšlení k mešním textům z 5. 2. 2022

Sobota 5. 2. 2022 – 4. týden v mezidobí

1 Král 3,4-13

Šalomoun odešel obětovat do Gibeonu, poněvadž to byla nejvýznamnější obětní výšina. Šalomoun obětoval na onom oltáři tisíc celopalů. V Gibeonu se v noci ve snu zjevil Šalomounovi Hospodin. Bůh pravil: „Žádej si, co bych ti měl dát.“

Zamyšlení k mešním textům z 4. 2. 2022

Pátek 4. 2. 2022 – 4. týden v mezidobí

Sir 47,2-13 (řec. 2-11)

Jako se odděluje tuk z oběti, tak byl vybrán mezi Izraelity David. Se lvy si hrál jako s kůzlaty a s medvědy jako s beránky. Což nezabil ve svém mládí obra a nesňal hanbu z lidu, když z praku vymrštil kámen, který zlomil Goliášovu zpupnost?

Zamyšlení k mešním textům z 3. 2. 2022

Čtvrtek 3. 2. 2022 – 4. týden v mezidobí

1 Král 2,1-4.10-12

Když se přiblížil pro Davida den smrti, dal příkazy svému synu Šalomounovi: „Odcházím na cestu společnou všem obyvatelům země, chovej se tedy statečně a dokaž, že jsi muž!

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice