Články a informace pro potěchu ducha

Občas najdeme něco zajímavého a podnětného, co nás může posunout v našem duchovním životě. Dáváme to sem, třeba to pomůže i vám ...

Homilie na neděli 7. 11. 2021

7.11.2021, neděle, 32. během roku

Mk 12,41-44

Chudá vdova

To je známý úryvek z evangelia. Ježíš hodnotí jednání chudé vdovy podle svých měřítek, která jsme ale my ani po dvou tisících letech tak úplně nepřijali. Naše hodnocení je hodnocení ekonomické, podle užitečnosti. Člověk je pro nás tím lepší a zaslouží si tím větší uznání, čím více peněz do pokladnice dá. Lidé chudí nejsou přispěvatelé a nezaslouží si uznání.

Zamyšlení k mešním textům z 7. 11. 2021

7. 11. 2021 – 32. neděle v mezidobí

1 Král 17,10-16

Prorok Eliáš šel do Sarepty. Přišel k bráně města, a hle jedna vdova tam právě sbírala dříví. Zavolal ji a řekl: „Prosím, dej mi trochu vody v nádobě, abych se napil.“ Když mu pro ni šla, zavolal na ni: „Vezmi s sebou také kousek chleba!“

Zamyšlení k mešním textům z 6. 11. 2021

Sobota 6. 11. 2021 – 31. týden v mezidobí

Řím 16,3-9.16.22-27

Bratři! Pozdravujte Prisku a Akvilu, kteří se mnou pracovali pro křesťanskou víru a nasadili pro mě vlastní život; jsem jim zavázán k vděčnosti nejen já, ale i všecky církevní obce pohanokřesťanů.

Zamyšlení k mešním textům z 5. 11. 2021

Pátek 5. 11. 2021 – 31. týden v mezidobí

Řím 15,14-21

Já sám jsem o vás přesvědčen, moji bratři, že i vy máte plno dobré vůle naplněni poznáním všeho druhu, takže jste docela dobře schopni jeden druhého napomenout.

Zamyšlení k mešním textům z 4. 11. 2021

Čtvrtek 4. 11. 2021 – 31. týden v mezidobí

Řím 14,7-12

Bratři! Žádný z nás nežije sám sobě ani neumírá sám sobě. Neboť žijeme-li, žijeme pro Pána, umíráme-li, umíráme pro Pána. Ať tedy žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.

Zamyšlení k mešním textům z 3. 11. 2021

Středa 3. 11. 2021 – 31. týden v mezidobí

Řím 13,8-10

Bratři! Nebuďte nikomu nic dlužni – jen vzájemnou lásku. Neboť kdo druhého miluje, splnil Zákon. Vždyť přikázání ‚nebudeš cizoložit, nebudeš zabíjet, nebudeš krást, nebudeš žádostivý‘, a je-li ještě nějaké jiné přikázání, všecka jsou shrnuta v tomto: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe‘. Láska bližnímu neubližuje. Naplněním Zákona je tedy láska.

Zamyšlení k mešním textům z 2. 11. 2021

Úterý 2. 11. 2021 – památka zemřelých

Job 19,1.23-27a

Job se chopil slova a řekl: „Kéž by byla napsána má slova, kéž by byla vtesána do mědi, železným rydlem do kamene. Vím však, že můj Obhájce žije a jako poslední povstane na zemi, u sebe mě postaví po mém probuzení a ve svém těle uzřím Boha.“

Zamyšlení k mešním textům z 1. 11. 2021

Pondělí 1. 11. 2021 – svátek Všech svatých

Zj 7,2-4.9-14

Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo živého Boha a zvolal silným hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha!“

Zamyšlení k mešním textům z 31. 10. 2021

31. 10. 2021 – 31. neděle v mezidobí

Dt 6,2-6

Mojžíš řekl lidu: „Boj se Hospodina, svého Boha, a zachovávej všechny jeho zákony a příkazy, které já ti přikazuji – ty, tvůj syn a syn tvého syna – po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. Slyš, Izraeli, svědomitě je zachovávej, aby se ti dobře vedlo, abyste se velmi rozmnožili, jak to slíbil Hospodin, Bůh tvých otců, že ti dá zemi oplývající mlékem a medem. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou! Ať tato slova, která ti dnes přikazuji, zůstanou v tvém srdci!“

Homilie na neděli 31. 10. 2021

31. 10. 2021, neděle, 31. během roku

Dnes slyšíme z páté knihy Mojžíšovy a z evangelia podle Marka slova Slyš, Izraeli, hebrejsky Šema Israel. To jsou slova, která zavazují Izrael a každého Izraelce a každého člověka, který je slyší, jsou to slova posvátné smlouvy a posvátného příslibu. Vzdejme Hospodinu dík a skloňme se před ním v pokoře a prosme ho, aby nám odpustil náš hřích.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice