Články a informace pro potěchu ducha

Občas najdeme něco zajímavého a podnětného, co nás může posunout v našem duchovním životě. Dáváme to sem, třeba to pomůže i vám ...

Zamyšlení k mešním textům z 23. 8. 2021

Pondělí 23. 8. 2021 – 21. týden v mezidobí

1 Sol 1,1-5.8b-10

Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní.

Homilie na neděli 22. 8. 2021

22.8.2021, neděle, 21. během roku

Jan 6,55-62.66-69:

Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já mám život z Otce, tak i ten, kdo mne jí, bude mít život ze mne.

Zamyšlení k mešním textům z 22. 8. 2021

Neděle 22. 8. 2021 – 21. neděle během roku

Joz 24,1-2a.15-17.18b

Jozue shromáždil všechny kmeny Izraele do Sichemu a svolal přední muže Izraele, jeho náčelníky, soudce a písaře. Když předstoupili před Boha, řekl Jozue všemu lidu: „Jestliže se vám nelíbí sloužit Hospodinu, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda bohům, kterým sloužili vaši předkové za řekou (Eufratem), či bohům Amoritů, v jejichž zemi přebýváte. Já však a má rodina budeme sloužit Hospodinu!“

Homilie na neděli 15. 8. 2021, svátek Nanebevzetí Panny Marie

15.8.2021, neděle, Nanebevzetí Panny Marie

Dnes je velký svátek, zvláště pro tuto farnost. PM, matka Božího Syna, má zvláštní postavení v celém lidstvu, ale zároveň je člověk jako my. Pro její zvláštní úlohu ji Bůh už v plnosti přijal do svého Království, do kterého směřujeme i my. Vzdejme Bohu dík a chválu …

Homilie na neděli 8. 8. 2021

8.8.2021, neděle, 19. během roku

Ježíš říká: Já jsem chléb z nebe. To je jeho nabídka pro lidi, kteří hladoví po věcech Božího království. Vzdejme Bohu chválu, že nám tuto nabídku dává. A prosme ho za odpuštění, jestliže jsme ji někdy zradili.

Jan 6,41-51

Mnohé Ježíšovy řeči, jak je podává evangelium podle Jana, jsou vnitřní stavbou komplikované a těžko přehledné. To platí i o dnešním úryvku o živém chlebu, který sestoupil z nebe, o chlebě života.

Homilie na neděli 1. 8. 2021

1.8.2021, neděle, 18. v liturgickém mezidobí

Při této eucharistii nás očekává křest dvou dětí, Žofie Liznerové a Lily Anny Kočářové. Křest se koná k záchraně člověka a k oslavě Boží. Bohu děkujme a jeho prosme, aby i nás zachránil od moci zla, od moci hříchu.

Jan 6,24-35

Lidé se pořád dožadují, aby jim Ježíš dal chléb, kterým by mohli utišit svůj hlad, a nechtějí pochopit, že Ježíš jim nabízí něco mnohem většího.

Homilie na neděli 4. 7. 2021

4.7.2021, neděle – 14. během roku

Ježíš šel do svého domova, tam, kde by se měl cítit nejlépe a nejbezpečněji, ale ukázalo se, že si musí vytvářet jiný domov, že jeho pravý domov je jinde, mezi lidmi, kteří jej přijímali. Děkujme Bohu, že i nám dává domov, pravý domov, kde jsme přijímáni našimi nejbližšími.

Homilie na neděli 20. 6. 2021

20.6.2021, neděle – 12. během roku

Člověk může ve svém životě zažívat různé bouře: ve své rodině, ve svém manželství, ve vztazích na pracovišti nebo také na moři. Záchranou z bouří života je Bůh, ale člověk nesmí jen pasivně čekat na jeho zásah.

Homilie na neděli 13. 6. 2021

13.6.2021, neděle – 11. během roku

Zásadní výpověď Písma je, že Boží království je blízko. To je naše naděje a naše životní jistota.

Homilie na neděli 6. 6. 2021

6.6.2021, neděle, slavnost Těla a Krve Páně

Mk 14,12-16.22-26

Četli jsme jednu z verzí vyprávění, co se událo při poslední večeři.

Co se dělo při poslední večeři má tři časové roviny:

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice