Texty k zamyšlení 

Tady najdete nejen nedělní promluvy, ale i další zamyšlení a inspiraci pro váš život.

Homilie na 5.neděli velikonoční 7.5.2023

Homilie na 5. ne velikonoční 7.5.2023

Já jsem cesta, pravda a život

Jan 14,1-12

Evangelium není nic jiného než radostné poselství o životě. Zde, dnes, stále. Radostné poselství o tom, jak člověk může svůj život rozvíjet dosud netušeným způsobem – bohatě, krásně, radostně, plně a barvitě…

Zamyšlení k mešním textům z 6. 5. 2023

Sobota 6. 5. 2023 – 4. týden velikonoční

Sk 13,44-52

Následující sobotu se sešlo takřka celé město, aby si poslechlo Boží slovo. Když však židé viděli takové množství, naplnilo je to žárlivostí, odporovali Pavlovi, když mluvil, a vedli rouhavé řeči.

Zamyšlení k mešním textům z 4. 5. 2023

Čtvrtek 4. 5. 2023 – 4. týden velikonoční

Sk 13,13-25

Pavlova družina odplula lodí z Pafu a přišla do Perge v Pamfýlii. Ale Jan se od nich odloučil a vrátil se do Jeruzaléma. Oni však šli z Perge dál a dostali se do Antiochie v Pisídii. Tam šli v sobotu do synagogy a posadili se.

Zamyšlení k mešním textům z 3. 5. 2023

Středa 3. 5. 2023 – 4. týden velikonoční, svátek sv. Filipa a Jakuba

1 Kor 15,1-8

Chci vám, bratři, vyložit radostnou zvěst, kterou jsem vám už hlásal. Vy jste ji přijali a jste v tom pevní. Ona vás vede ke spáse, když se jí držíte přesně tak, jak jsem vám to kázal; jinak jste uvěřili nadarmo.

Zamyšlení k mešním textům z 2. 5. 2023

Úterý 2. 5. 2023 – 4. týden velikonoční

Sk 11,19-26

Ti, kdo se rozprchli při pronásledování, které vzniklo kvůli Štěpánovi, přišli až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Boží slovo však zvěstovali jenom židům. Ale ti z nich, kteří pocházeli z Kypru a z Kyrény, přišli do Antiochie a hlásali tam radostnou zvěst o Pánu Ježíši také pohanům.

Zamyšlení k mešním textům z 1. 5. 2023

Pondělí 1. 5. 2023 – 4. týden velikonoční

Sk 11,1-18

Apoštolové a bratři v Judsku se dověděli, že i pohané přijali Boží slovo. Když pak Petr přišel do Jeruzaléma, věřící obrácení ze židovství mu dělali výčitky a říkali: „Vešel jsi k lidem neobřezaným a jedl jsi s nimi!“ Petr jim tedy začal po pořádku vykládat: „Byl jsem v městě Joppe a modlil jsem se.

Homilie na 4.neděli velikonoční 30.4.2023

30.4.2023, 4. neděle velikonoční

Jan 10,1-10

Ježíš mluví o ovcích svého stáda a říká: „Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. … Já jsem přišel, aby měly život a aby ho měly v hojnosti.“

Zamyšlení k mešním textům z 30. 4. 2023

Neděle 30. 4. 2023 – 4. neděle velikonoční

Sk 2,14a.36-41

V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti (apoštoly) a slavnostně promluvil k lidem: „Ať je úplně jasno celému izraelskému národu toto: Pánem a Mesiášem ustanovil Bůh právě toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali.“

Zamyšlení k mešním textům z 29. 4. 2023

Sobota 29. 4. 2023 – svátek sv. Kateřiny Sienské

1 Jan 1,5 2,2

Milovaní! To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale (přitom) žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou.

Zamyšlení k mešním textům z 28. 4. 2023

Pátek 28. 4. 2023 – 3. týden velikonoční

Sk 9,1-20

Šavel ještě soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně. Přišel k veleknězi a vyžádal si od něho pověřující listy na synagogy v Damašku: najde-li tam některé stoupence toho vyznání, muže i ženy, aby je mohl přivést v poutech do Jeruzaléma.

Zamyšlení k mešním textům z 27. 4. 2023

Čtvrtek 27. 4. 2023 – třetí velikonoční týden

Sk 8,26-40

Anděl Páně promluvil k Filipovi: „Vstaň a jdi na jih na cestu, která směřuje z Jeruzaléma dolů do Gazy a vede pustinou.“ On vstal a šel. Právě tehdy přišel do Jeruzaléma jeden Etiopan, komoří a hodnostář u etiopské královny-kandaky, vrchní správce jejího celého pokladu, aby se zúčastnil bohoslužebných slavností. Když se vracel na svém voze, četl proroka Izaiáše.

Zamyšlení k mešním textům z 26. 4. 2023

Středa 26. 4. 2023 – třetí velikonoční týden

Sk 8,1b-8

V Jeruzalémě se strhlo veliké pronásledování církevní obce. Všichni kromě apoštolů se rozprchli po judském a samařském kraji. Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi nad ním naříkali. Šavel pak pustošil křesťanskou obec: vnikal do domů, odvlékal muže i ženy a zavíral je do žaláře.

Zamyšlení k mešním textům z 25. 4. 2023

Úterý 25. 4. 2023 – 3. týden velikonoční, svátek sv. Marka

1 Petr 5,5b-14

Milovaní! Opásejte se všichni ve vzájemném styku pokorou, neboť ‚Bůh se staví proti pyšným, ale dává milost pokorným‘. Pokorně se proto skloňte pod mocnou ruku Boží, a on vás povýší, až k tomu přijde čas. ‚Na něj hoďte všechnu svou starost‘, vždyť jemu na vás záleží.

Zamyšlení k mešním textům z 24. 4. 2023

Pondělí 24. 4.2023 – třetí týden velikonoční

Sk 6,8-15

Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagogy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil.

Homilie na 3.neděli velikonoční 23.4.2023

23.4.2023, 3. neděle velikonoční

Bože, děkujeme ti, že se o těchto Velikonocích naše víra znovu rozhořela, a prosíme tě: opatruj v nás tento svůj dar, ať všichni stále hlouběji chápeme, že jsme byli znovuzrozeni z vody a z Ducha svatého a že za naše vykoupení prolil svou krev tvůj Syn. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého …

Zamyšlení k mešním textům z 23. 4. 2023

Neděle 23. 4. 2023 – 3. neděle velikonoční

Sk 2,14.22-28

V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti (apoštoly) a slavnostně promluvil: „Židé a všichni jeruzalémští obyvatelé, pozorně vyslechněte mou řeč! Bůh vám dal svědectví o Ježíši Nazaretském mocnými činy, divy a znameními, které, jak víte, konal Bůh skrze něho mezi vámi.

Zamyšlení k mešním textům z 21. 4. 2023

Pátek 21. 4. 2023 – 2. týden velikonoční

Sk 5,34-42

Ve veleradě se zvedl jeden farizeus, jmenoval se Gamaliel, učitel Zákona, velmi vážený u všeho lidu. Poručil, aby apoštoly na chvíli vyvedli. Pak jim řekl: „Izraelité, dobře si rozmyslete, jak chcete s těmito lidmi naložit.

Zamyšlení k mešním textům z 20. 4. 2023

Čtvrtek 20. 4. 2023– 2. týden velikonoční

Sk 5,27-33

Když je přivedli, postavili je před veleradu a velekněz se jich otázal: „Výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tomto jménu, a hle, naplnili jste Jeruzalém svým učením a chcete na nás uvést krev toho člověka.“

Zamyšlení k mešním textům z 19. 4. 2023

Středa 19. 4. 2023 – 2. týden velikonoční

Sk 5,17-26

Tu povstal velekněz a všichni, kteří byli s ním, totiž strana saduceů; byli naplněni žárlivostí. 18I vztáhli na apoštoly ruce a vsadili je do veřejného vězení. Pánův anděl však v noci otevřel dveře vězení, vyvedl je ven a řekl: „Jděte, postavte se v chrámě a mluvte k lidu všechna slova tohoto života.“

Zamyšlení k mešním textům z 18. 4. 2023

Úterý 26. 4. 2022 – 2. týden velikonoční

Sk 4,32-37

32Všichni, kdo uvěřili, byli jednoho srdce a jedné duše a nikdo neříkal o ničem, co měl, že je to jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. 33A apoštolové vydávali s velikou mocí svědectví o zmrtvýchvstání Pána Ježíše «Krista» a veliká milost byla na nich všech.

Zamyšlení k mešním textům z 17. 4. 2023

Pondělí 17. 4. 2022 – 2. týden velikonoční

Sk 4,23-31

Když byli (Petr a Jan) propuštěni, přišli k svým a pověděli jim, co všecko jim řekli velekněží a starší. Když to uslyšeli, společně zvolali k Bohu: „Pane, ty jsi stvořil nebe a zemi, moře i všechno, co je v nich.

Zamyšlení k mešním textům z 16. 4. 2023

Neděle 16. 4. – 2. neděle velikonoční, Božího milosrdenství

Sk 2,42-47

(Křesťané) setrvávali v apoštolském učení, v (bratrském) společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Všechny naplňovala bázeň, poněvadž se prostřednictvím apoštolů dělo mnoho divů a znamení. Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné. Prodávali všechen svůj majetek a dělili ho mezi všechny, jak kdo potřeboval. Každý den zůstávali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a jedli pokrm v radosti a s upřímností srdce, chválili Boha a těšili se všeobecné oblibě. A Pán rozmnožoval den co den počet povolaných ke spáse a církvi.

Zamyšlení k mešním textům z 15. 4. 2023

Sobota 15. 4. 2023 – Velikonoční oktáv

Sk 4,13-21

Když pozorovali Petrovu a Janovu smělost a shledali, že jsou to lidé neučení a prostí, žasli; poznávali je, že bývali s Ježíšem. A když viděli toho uzdraveného člověka, jak tam stojí s nimi, neměli, co by na to řekli. Poručili jim, aby odešli ven z velerady, a radili se mezi sebou.

Zamyšlení k mešním textům z 14. 4. 2023

Pátek 14. 4. 2023 – Velikonoční oktáv

Sk 4,1-12

Když ještě mluvili k lidu, přistoupili k nim kněží, velitel chrámové stráže a saduceové 2a hněvali se, že učí lid a zvěstují v Ježíši vzkříšení z mrtvých. 3Vztáhli na ně ruce a vsadili je do vězení do druhého dne, neboť už byl večer.

Zamyšlení k mešním textům z 13. 4. 2023

Čtvrtek 13. 4. 2023 – velikonoční oktáv

Sk 3,11-26

Zatímco se držel Petra a Jana, všechen lid se k nim seběhl do sloupoví, které se nazývá Šalomounovo, a byli vyděšení. Když to Petr uviděl, promluvil k lidu:„Muži izraelští, proč nad tím žasnete a proč tak upřeně hledíte na nás, jako bychom vlastní mocí nebo zbožností způsobili, že on chodí?

Zamyšlení k mešním textům z 12. 4. 2023

Středa 8. 4. 2023 – Velikonoční oktáv

Sk 3,1-10

Petr a Jan vystupovali o třetí hodině odpolednehodině modlitby – do chrámu. Právě tam přinášeli nějakého muže, který byl chromý již od lůna své matky; každý den ho kladli k bráně chrámu, které se říkalo ‚Krásná‘, aby ty, kdo vcházeli do chrámu, prosil o almužnu.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice