Texty k zamyšlení 

Tady najdete nejen nedělní promluvy, ale i další zamyšlení a inspiraci pro váš život.

Zamyšlení k mešním textům z 9. 1. 2023

Pondělí 9. 1. 2023 – 1. týden v mezidobí

Žid 1,1-6

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět.

Homilie na svátek křtu Páně 8.1.2023

8.1.2023, neděle, svátek křtu Páně

Mt 3,13-17

V pátek jsme slavili slavnost Zjevení Páně a připomínali si důležitou skutečnost, že Ježíš se dal poznat třem mudrcům od východu a celému světu. Posvěcenou křídu si můžete odnést domů a označit s ní dveře na znamení, že tuto skutečnost, zjevení Páně, ti, kdo za dveřmi bydlí, přijímají.

Zamyšlení k mešním textům z 7. 1. 2023

Sobota 7. 1. 2023 – doba vánoční

1 Jan 3,22 - 4,6

Milovaní! Od Boha dostaneme všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm.

Zamyšlení k mešním textům z 6. 1. 2023

Pátek 6. 1. 2023 – svátek Zjevení Páně (Tři králové)

Iz 60,1-6

Vstaň, rozsviť se, Jeruzaléme, neboť vzešlo tvé světlo a Hospodinova velebnost září nad tebou! Hle, tma zahalí zemi a temnota národy, nad tebou však zazáří Hospodin, jeho velebnost se zjeví nad tebou. Národy budou kráčet v tvém světle a králové v tvé vycházející záři.

Homilie na Zjevení Páně 6.1.2023

6.1.2023, pátek – Zjevení Páně

Mt 2,1-12

Nevíme, jak se odehrál příběh mudrců od východu, nevíme, jestli se vůbec odehrál. Ale to není vůbec důležité. Nejde o historické zkoumání, nýbrž o svědectví Písma o Ježíšovi. Důležité je, že Bůh dává člověku, lidstvu, znamení, své Boží znamení. Pokud bychom chtěli příběh brát doslova, narazíme na různé těžkosti.

Zamyšlení k mešním textům z 3. 1. 2023

Úterý 3. 1. 2023 – doba vánoční

1 Jan 2,29 - 3,6

Milovaní! Víte, že (Bůh) je spravedlivý. Proto také buďte přesvědčeni, že každý, kdo žije spravedlivě, je z něho narozen. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen) smíme nazývat Božími dětmi, ale (že jimi) také jsme!

Zamyšlení k mešním textům z 2. 1. 2023

Pondělí 2. 1. 2023 – doba vánoční, sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

1 Jan 2,22-28

Milovaní! Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? To je antikrist, kdo popírá Otce i Syna. Kdo popírá Syna, nemá ani Otce. Kdo vyznává Syna, má také Otce.

Zamyšlení k mešním textům z 1. 1. 2023

Neděle 1. 1. 2023- Slavnost Matky Boží P. Marie

Nm 6,22-27

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Řekni Árónovi a jeho synům: Tak budete žehnat izraelským synům; budete jim říkat: ‚Ať tobě Hospodin požehná a ochraňuje tě! Ať tobě Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je ti milostivý! Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a dopřeje ti pokoje!‘ Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám.“

Zamyšlení k mešním textům z 31. 12. 2022

Sobota 31. 12. 2022 – vánoční oktáv

1 Jan 2,18-21

Děti, poslední hodina je tu! Jak jste slyšeli, Antikrist přichází, a teď se skutečně objevilo mnoho antikristů. Z toho můžeme poznat, že poslední hodina je tady. Oni (sice) vyšli z našeho středu, ale nebyli z nás. Neboť kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali.

Zamyšlení k mešním textům z 30. 12. 2022

Pátek 30. 12. 2022 – svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

Sir 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.12-14)

Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí.

Zamyšlení k mešním textům z 29. 12. 2022

Čtvrtek 29. 12. 2022 – vánoční oktáv

1 Jan 2,3-11

Milovaní! Že jsme poznali Ježíše, víme podle toho, když zachováváme jeho přikázání. Kdo tvrdí: "Znám ho", ale jeho přikázání nezachovává, je lhář a není v něm pravda. Kdo však jeho slovo zachovává, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti.

Zamyšlení k mešním textům z 28. 12. 2022

Úterý 28. 12. 2022 – svátek Mláďátek

1 Jan 1,5-2,2

Milovaní! To je poselství, které jsme slyšeli od Ježíše Krista a vám zvěstujeme: Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale přitom žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou.

Zamyšlení k mešním textům z 27. 12. 2022

Úterý 27. 12. 2022 – vánoční oktáv, sv. Jana evangelisty

1 Jan 1,1-4

Milovaní! O tom, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, vlastníma očima viděli, bedlivě pozorovali a čeho jsme se svýma rukama dotýkali, o Slovu života svědčíme a zvěstujeme vám.

Zamyšlení k mešním textům z 26. 12. 2022

Pondělí 26. 12. 2022 – svátek sv. Štěpána

Sk 6,8-10;7,54-60

Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagógy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem.

Zamyšlení k mešním textům z 25. 12. 2022

Neděle 25. 12. 2021 – ve dne; Hod Boží vánoční

Iz 52,7-10

Jak je krásné (vidět) na horách nohy posla, (který přináší) radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: "Bůh tvůj kraluje!" Slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas a jásají spolu, neboť vidí na vlastní oči, jak se Hospodin vrací na Sión. Radujte se a jásejte vespolek, jeruzalémské trosky, neboť Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Obnažil Hospodin své svaté rámě před očima všech národů a všechny končiny země uzří spásu našeho Boha!

Homilie na slavnost Narození Páně 24.12.2022

24.12.2022, sobota, Štědrý den, slavnost Narození Páně, vigilie

Je sice teprve odpoledne, ale pro nás už začíná jeden z největších svátků, hod Boží vánoční. To je důvod, abychom se radovali a jásali.

(Dnešní noci začíná jeden z největších svátků, hod Boží vánoční. To je důvod, abychom se radovali a jásali.)

Zamyšlení k mešním textům z 24. 12. 2022

Sobota 24. 12. 2022 – 4. týden adventní, ráno

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: "Podívej se, já bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten."

Zamyšlení k mešním textům z 23. 12. 2022

Pátek 23. 12. 2022 – 4. týden adventní

Mal 3,1-4.23-24

Toto praví Pán Bůh: "Hle, pošlu svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do svého chrámu Panovník, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, přichází – praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se objeví?

Zamyšlení k mešním textům z 22. 12. 2022

Čtvrtek 22. 12. 2022 – 4. týden adventní

1 Sam 1,24-28

Anna, když odstavila Samuela, přivedla ho s sebou do Hospodinova domu v Silo, s tříročním býčkem, s jednou měřicí mouky a s měchem vína; chlapec byl ještě malý. Porazili býka a přivedli chlapce k Helimu. Anna řekla: "Prosím, můj pane, jako že jsi živ, můj pane, já jsem ta žena, která stála tady u tebe a modlila se k Hospodinu.

Zamyšlení k mešním textům z 21. 12. 2022

Středa 21. 12. 2022 – 4. týden adventní

Sof 3,14-18a

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už neboj!

Zamyšlení k mešním textům z 20. 12. 2022

Úterý 20. 12. 2022 – 4. týden adventní

Iz 7,10-14

Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): "Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!" Achaz však řekl: "Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina."

Zamyšlení k mešním textům z 19. 12. 2022

Pondělí 19. 12. 2022 – 4. týden adventní

Sd 13,2-7.24-25a

V těch dnech žil jeden muž ze Sorea, z kmene Danova, jmenoval se Manoach. Jeho žena byla neplodná a nerodila. Té ženě se zjevil Hospodinův anděl a řekl jí: "Hle, ty jsi neplodná a nerodíš; počneš však a porodíš syna.

Zamyšlení k mešním textům z 18. 12. 2022

Neděle 18. 12. 2022 – 4. neděle adventní

Iz 7,10-14

Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): "Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na výšinách!" Achaz však řekl: "Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina." Tu pravil (Izaiáš): "Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je ‚Bůh s námi‘)."

Homilie na 4. neděli adventní 18.12.2022

18.12.2022, neděle, 4. adventní

Mt 1,18-24

To, že muž opustí svou těhotnou přítelkyni nebo manželku, je smutná, ale dnes častá věc. V některých případech se to ani nepovažuje za něco tragického, v některých případech žena se stane plánovitě svobodnou matkou. Chce dítě, ale manžela nepotřebuje, protože by jen komplikoval její život. Tak si dítě tak zvaně pořídí.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice