Texty k zamyšlení 

Tady najdete nejen nedělní promluvy, ale i další zamyšlení a inspiraci pro váš život.

Zamyšlení k mešním textům z 20. 11. 2022

Neděle 20. 11. 2022 – 34. neděle v mezidobí, slavnost Ježíše Krista Krále

2 Sam 5,1-3

Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekly: „Hle, jsem tvá kost a tvoje maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil jsi všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj izraelský lid, ty budeš vládcem nad Izraelem.“ Přišli tedy všichni přední mužové izraelští ke králi do Hebronu a král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem, oni pak pomazali Davida za krále nad Izraelem.

Zamyšlení k mešním textům z 19. 11. 2022

Sobota 19. 11. 2022 – 33. týden v mezidobí

Zj 11,4-12

Mně, Janovi, bylo řečeno: „(Hle, já pošlu dva svědky.) To jsou dvě olivy a dva svícny, které stojí před Pánem země. A kdyby jim chtěl někdo ublížit, oheň jim vyšlehne z úst a stráví jejich nepřátele; ano, kdo by jim chtěl ublížit, takto bude usmrcen.

Zamyšlení k mešním textům z 18. 11. 2022

Pátek 18. 11. 2022 – 33. týden v mezidobí

Zj 10,8-11

Hlas z nebe, který jsem (já, Jan,) už slyšel, zase na mě promluvil: „Jdi, vezmi ten rozvinutý svitek z ruky anděla stojícího na moři a na zemi!“ Odešel jsem tedy k andělovi a požádal ho, aby mi ten malý svitek dal.

Zamyšlení k mešním textům z 17. 11. 2022

Čtvrtek 17. 11. 2022 – 33. týden v mezidobí, sv. Alžběta Uherská

1. čtení – Zj 5,1-10

Já, Jan, uviděl jsem v pravici toho, který seděl na trůně, svitek popsaný uvnitř i zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi. Také jsem spatřil mocného anděla, jak velkým hlasem provolává: „Kdo je hoden ten svitek otevřít a rozlomit jeho pečeti?“

Zamyšlení k mešním textům z 16. 11. 2022

Středa 16. 11. 2022 – 33. týden v mezidobí

1. čtení – Zj 4,1-11

Já, Jan, měl jsem toto vidění: Dveře do nebe byly dokořán; a ten dřívější hlas, který jsem slyšel jako (zvuk) polnice, když se mnou mluvil, zavolal (na mě): „Pojď sem nahoru! Ukážu ti, co se musí stát v budoucnosti.“ Hned jsem upadl do vytržení.

Zamyšlení k mešním textům z 15. 11. 2022

Úterý 15. 11. 2022 – 33. týden v mezidobí

1. čtení – Zj 3,1-6.14-22

Já, Jan, uslyšel jsem Pána, jak mi říká: „Andělovi církevní obce v Sardech napiš: Toto praví ten, který má sedm Božích duchů a sedm hvězd: Znám tvé skutky; máš jméno, jako bys žil, ale jsi mrtvý. Probuď se a utvrď zbytek, který je už na umření.

Zamyšlení k mešním textům z 14. 11. 2022

Pondělí 14. 11. 2022 – 33. týden v mezidobí

Zj 1,1-4; 2,1-5a

Zjevení Ježíše Krista, jež mu Bůh udělil, aby svým služebníkům ukázal, co se musí vbrzku stát; on to prostřednictvím svého anděla naznačil svému služebníku Janovi. A ten slavnostně prohlašuje, že všecko to, co viděl, řekl Bůh a dosvědčil Ježíš Kristus.

Zamyšlení k mešním textům z 13. 11. 2022

Neděle 13. 11. 2022 – 33. neděle v mezidobí

Mal 3,19-20a

Hle, přijde den, který plane jako pec, slámou se stanou všichni zpupní, všichni, kdo se dopouštějí bezbožnosti! Den, který přijde, je spálí – praví Hospodin zástupů – že po nich nezůstane kořen ani větev! Vám, kdo ctíte mé jméno, vzejde slunce spravedlnosti, které má na svých křídlech uzdravení.

Homilie na 33. neděli v mezidobí 13.11.2022

13.11.2022, neděle, 33. během roku

Pozor na falešné proroky. Chodí jich po tomto světě docela dost. My se však nedejme svést na jejich cestu. Děkujme Bohu, že se nám dává aspoň vzdáleně poznat.

Lk 21,5-19

Dejte si pozor, abyste se nenechali svést. Mnozí lidé totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: Já jsem to! Já vám skutečně přináším záchranu a spásu. Pojďte za mnou, já vyřeším vaše problémy.

Zamyšlení k mešním textům z 12. 11. 2022

Sobota 12. 11. 2022 – 32. týden v mezidobí, sv. Josafata

3 Jan 5-8

Můj drahý (Gáje), jednáš, jak se sluší na věrného (křesťana) ve všem, co prokazuješ bratřím, a to i cizím. Ti veřejně ve shromážděních věřících mluvili o tvé lásce.

Zamyšlení k mešním textům z 11. 11. 2022

Pátek 11. 11. 2022 – 32. týden v mezidobí, sv. Martina

2 Jan 4-9

(Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak nám to Otec nařídil. A nyní tě, paní, prosím – to ti píšu ne jako přikázání nové, ale (jako) to, které jsme měli od začátku – milujme se navzájem! Láska záleží v tom, že žijeme podle jeho přikázání.

Zamyšlení k mešním textům z 10. 11. 2022

Čtvrtek 10. 11. 2022 – 32. týden v mezidobí, sv. Lev Veliký

Flm 7-20

Nejmilejší! Tvá láska mi způsobila velkou radost a útěchu, když jsi, bratře, občerstvil srdce věřících. Mohl bych ti (sice prostě) nařídit, abys udělal, co je tvou povinností – (mám k tomu) od Krista plnou moc – ale raději (se chci dovolávat) lásky a (přednést) ti prosbu.

Zamyšlení k mešním textům z 9. 11. 2022

Středa 9. 11. 2022 – 32. týden v mezidobí, Posvěcení Lateránské baziliky

Ez 47,1-2.8-9.12

Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle – pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ – na východ totiž bylo chrámové průčelí – voda stékala pravou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a venku mě vedl až k vnější bráně směřující na východ, a hle – voda vytékala z jižní strany.

Zamyšlení k mešním textům z 6. 11. 2022

Neděle 6. 11. 2022 – 32. neděle během roku

2 Mak 7,1-2.9-14

Přihodilo se, že zajali sedm bratrů s jejich matkou. Král je dal mrskat biči a volskými řemeny, aby je přinutil jíst zakázané vepřové maso. Jeden z nich, který se stal jejich mluvčím, řekl: „Co se nás ptáš a o čem se chceš od nás poučit? Jsme odhodláni spíše zemřít než překročit (božské) zákony otců.“ Druhý pak v poslední chvíli řekl: „Ničemo, bereš nám přítomný život, ale král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu, protože umíráme za jeho zákony.“

Homilie na 32. neděli v mezidobí 6.11.2022

6.11.2022, neděle, 32. v mezidobí

Lk 20,27-38

V evangeliích se najde více míst, kde Ježíšovi odpůrci mu kladou otázky, o kterých jsou přesvědčeni, že na ně znají odpověď. Ježíš však vždycky reagoval svou odpovědí nebo svou otázkou, kterou provokatéra umlčel.

Zamyšlení k mešním textům z 5. 11. 2022

Sobota 5. 11. 2022 – 31. týden v mezidobí

Flp 4,10-19

Bratři! Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že jste zase jednou mohli rozvinout starost o mě. Mysleli jste na to (ovšem vždycky), scházela vám jen příležitost. Ne že bych si snad stěžoval na nedostatek. Já jsem se naučil být spokojen s tím, co právě mám. Dovedu žít v odříkání, a dovedu žít v hojnosti.

Zamyšlení k mešním textům z 4. 11. 2022

Pátek 4. 11. 2022 – 31. týden v mezidobí, sv. Karla Boromejského

Flp 3,17-4,1

Bratři, jednejte všichni tak, jak jednám já, a dívejte se na ty, kdo žijí podle mého příkladu. Často jsem vás na to upozorňoval, a teď to říkám se slzami v očích, že se jich mnoho chová jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich konec je záhuba, jejich bůh je břicho a vychloubají se tím, zač by se měli stydět, mají zájem jenom o věci pozemské.

Zamyšlení k mešním textům z 3. 11. 2022

Čtvrtek 3. 11. 2022 – 31. týden v mezidobí

Flp 3,3-8a

Bratři! Správně obřezaní jsme my, protože sloužíme Bohu způsobem vnitřním, hledáme svou chloubu v Kristu Ježíši a nespoléháme se na ty vnější věci, ačkoli já bych se mohl spoléhat i na ně.

Zamyšlení k mešním textům z 2. 11. 2022

Středa 2. 11. 2022 – 31. týden v mezidobí, památka zemřelých

Pláč 3,17-25

Vzdálena od štěstí je má duše, zapomněl jsem, co je blaho. Tu jsem si řekl: „Veta je po mé slávě, po mé naději v Hospodina!" Rozpomeň se na mou bídu a nejistotu, na pelyněk hořký. Ustavičně to mám na paměti, má duše ve mně chřadne.

Zamyšlení k mešním textům z 1. 11. 2022

Úterý 1. 11. 2022 – 31. týden v mezidobí, svátek Všech svatých

Zj 7,2-4.9-14

Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo živého Boha a zvolal silným hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha!“

Zamyšlení k mešním textům z 31. 10. 2022

Pondělí 31. 10. 2022 – 31. týden v mezidobí

Flp 2,1-4

Bratři! Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude (všechny) pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní.

Homilie na 31. neděli v mezidobí 30.10.2022

30.10.2022, neděle, 31. v mezidobí

Lk 19,1-10

Evangelium nám předkládá pozoruhodnou scénu, kterou všichni známe. Dva lidé spolu rozpráví, jeden stojí na zemi a druhý je na stromě. Ten, který nepotřebuje lézt na stromy a který má pevnou stabilitu na zemi, je Ježíš. Děkujme Bohu, že i nás zve, abychom se o jeho stabilitu opřeli.

Zamyšlení k mešním textům z 30. 10. 2022

Neděle 30. 10. 2022 – 31. neděle v mezidobí

Mdr 11,22-12,2

Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako kapka rosy, která zrána padá na zem. Ty však máš slitování se vším, protože můžeš všechno, a jsi shovívavý k hříchům lidí, aby dělali pokání. Vždyť ty miluješ všechno, co je, a nic si neošklivíš z toho, cos udělal, neboť kdybys něco nenáviděl, nestvořil bys to.

Zamyšlení k mešním textům z 29. 10. 2022

Sobota 29. 10. 2022 – 30. týden v mezidobí

Flp 1,18b-26

Bratři! Hlavně, že se hlásá všemi možnými způsoby Kristus; ať už s postranním úmyslem, nebo upřímně. Mám z toho radost a budu mít radost i dále. Vím přece, že se moje věc obrátí k dobrému, když se za mě budete modlit a když mi Duch Ježíše Krista pomůže.

Zamyšlení k mešním textům z 28. 10. 2022

Pátek 28. 10. 2022 – 30. týden v mezidobí, svátek sv. Šimona a Judy

Ef 2,19-22

Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. Jste jako budova: jejími základy jsou apoštolové a kazatelé mluvící pod vlivem vnuknutí a Kristus Ježíš je nárožní kvádr. V něm je celá stavba spojena a vyrůstá ve svatý chrám v Pánu. V něm i vy jste budováni působením Ducha v Boží příbytek.

Zamyšlení k mešním textům z 27. 10. 2022

Čtvrtek 27. 10. 2022 – 30. týden v mezidobí

Ef 6,10-20

Bratři! Hledejte svou sílu v Pánu, v jeho všemohoucnosti. Oblečte se do plné výzbroje Boží, abyste mohli čelit ďáblovým nástrahám. Vedeme přece zápas ne proti nějaké obyčejné lidské moci, ale proti knížatům a mocnostem, proti těm, kteří mají svou říši tmy v tomto světě, proti zlým duchům v ovzduší.

Zamyšlení k mešním textům z 26. 10. 2022

Středa 26. 10. 2022 – 30. týden v mezidobí

Ef 6,1-9

Děti, poslouchejte své rodiče, jak se to sluší u křesťanů, protože tak to má být. ‚Cti svého otce i matku‘ to je první přikázání, (při kterém se slibuje) odměna: ‚aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil na zemi‘. A vy, otcové, nedrážděte svoje děti ke hněvu, ale vychovávejte je v kázni a napomínejte je (z pověření) Páně.

Zamyšlení k mešním textům z 25. 10. 2022

Úterý 25. 10. 2022 – 30 týden v mezidobí

Ef 5,21-33

Bratři! Podřizujte se jeden druhému z úcty ke Kristu. Ženy (ať jsou podřízeny) svým mužům, jako kdyby to byl sám Pán. Muž je totiž hlavou ženy, podobně jako je Kristus hlavou církve, sám spasitel svého (tajemného) těla. Jako je církev podřízena Kristu, tak i ženy mají být svým mužům podřízeny ve všem.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice