Texty k zamyšlení 

Tady najdete nejen nedělní promluvy, ale i další zamyšlení a inspiraci pro váš život.

Zamyšlení k mešním textům z 14. 3. 2023

Úterý 14. 3. 2023 – 3. týden postní

Dan 3,25.34-43

Azariáš povstal a takto se modlil. Otevřel svá ústa uprostřed ohně a řekl: „Pane, nevzdávej se nás navždy pro své jméno! Neruš svoji smlouvu, nevzdaluj od nás své milosrdenství pro Abraháma, svého miláčka, pro Izáka, svého služebníka, a Izraele, svého svatého, jimž jsi slíbil, že jejich potomstvo rozmnožíš jako hvězdy nebes, jako písek na mořském břehu.

Zamyšlení k mešním textům z 13. 3. 2023

Pondělí 13. 3. 2023 – 3. týden postní

2 Král 5,1-15a

Náman, velitel vojska aramejského krále, byl u svého pána vlivným mužem a váženým pro vítězství, které Hospodin popřál skrze něj Aramejcům, ale byl malomocný. Když jednou Aramejci vyšli v houfech k nájezdu, zajali z izraelské země malou dívku, která se stala služkou u Námanovy ženy.

Zamyšlení k mešním textům z 12. 3. 2023

Neděle 12. 3. 2023 – 3. neděle postní

Ex 17,3-7

Lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. Řekli: „Pročpak jsi nás vyvedl z Egypta? Abys zahubil nás, naše děti a náš dobytek žízní?“ Mojžíš volal k Hospodinu: „Co mám dělat s tímto lidem? Ještě trochu a ukamenují mě!“

Zamyšlení k mešním textům z 11. 3. 2023

Sobota 11. 3. 2023 – 2. týden v mezidobí

Mich 7,14-15.18-20

Pas, (Hospodine, pastýřskou) holí svůj lid, stádce, které vlastníš, ty, kteří přebývají v lesní samotě, uprostřed úrodných krajin; ať se pasou v Bašanu, v Gileadu jako za pradávných časů. Ukaž nám divy (své moci), jako za dnů, když jsi vycházel z Egypta. Který bůh je ti podoben?

Zamyšlení k mešním textům z 10. 3. 2023

Pátek 10. 3. 2023 – 2. týden postní

Gn 37,3-4.12-13a.17b-28

Izrael miloval Josefa víc než všechny své syny, poněvadž se mu narodil ve stáří; dal mu zhotovit dlouhou suknici. Když jeho bratři viděli, že ho otec miluje víc než všechny své syny, nenáviděli ho a nechtěli s ním ani laskavě promluvit.

Zamyšlení k mešním textům z 9. 3. 2023

Čtvrtek 9. 3. 2023 – 2. týden postní

Jer 17,5-10

Toto praví Hospodin: „Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina! Je jako jalovec na pustině: nevidí, že by přišel déšť, svůj domov má v suchopárné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet.

Zamyšlení k mešním textům z 8. 3. 2023

Středa 8. 3. 2023 – 2. týden postní

Jer 18,18-20

Řekli (moji nepřátelé): „Pojďme a osnujme plán proti Jeremiášovi! Přece kněží nebudou bez rady, mudrci bez důvtipu ani proroci bez řečí! Pojďme a ubijme ho vlastním jeho jazykem, číhejme na všechna jeho slova!“

Zamyšlení k mešním textům z 7. 3. 2023

Úterý 7. 3. 2023 - 2. týden postní

Iz 1,10.16-20

Slyšte Hospodinovo slovo, sodomská knížata, poslechněte příkaz našeho Boha, gomorský lide! Umyjte se čistě! Odstraňte své špatné skutky pryč z mých očí; přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře: hledejte spravedlnost, přispějte utlačenému, sirotku pomozte k právu, zastaňte se vdovy.

Zamyšlení k mešním textům z 6. 3. 2023

Pondělí 6. 3. 2023 – 2. týden postní

Dan 9,4b-10

Pane, Bože veliký a strašný, který zachováváš smlouvu a milosrdenství těm, kdo tě milují a zachovávají tvá přikázání: Zhřešili jsme, provinili jsme se, jednali jsme bezbožně, vzbouřili jsme se a odchýlili od přikázání a nařízení.

Zamyšlení k mešním textům z 5. 3. 2023

Neděle 5. 3. 2023 – 2. neděle postní

Gn 12,1-4a

Hospodin řekl Abrámovi: „Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě budou požehnána všechna pokolení země.“ Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin.

Homilie na 2.neděli postní 5.3.2023

5.3.2023, neděle, 2. postní

Mt 17,1-9

Proměnění na hoře je událost nového probuzení víry, kterou apoštolové měli, ale neujasněnou. Nevěděli určitě, čemu vlastně mají věřit. Je to moment hluboké zkušenosti s Bohem, jakou člověk potřebuje, aby byl schopen se Bohu skutečně oddat. Je to okamžik zvláštní milosti, při které člověk prožije jasnou věc, totiž že Bůh je zde.

Zamyšlení k mešním textům z 4. 3. 2023

Sobota 4. 3. 2023 – 1. týden postní

Dt 26,16-19

Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti dnes poroučí, abys prováděl tato nařízení a ustanovení, zachovával je a plnil z celého svého srdce a z celé své duše. Zavázal jsi dnes Hospodina k prohlášení, že bude tvým Bohem, když budeš chodit po jeho cestách, když budeš zachovávat jeho nařízení, příkazy a ustanovení a když ho budeš poslouchat.

Zamyšlení k mešním textům z 3. 3. 2023

Pátek 3. 3. 2023 – 1. týden postní

Ez 18,21-28

Toto praví Hospodin, Bůh: „Jestliže se zločinec odvrátí od svých hříchů, které spáchal, bude-li zachovávat mé příkazy, bude jednat podle práva a spravedlnosti, jistě bude živ a nezemře.

Zamyšlení k mešním textům z 2. 3. 2023

Čtvrtek 2. 3. 2023 – 1. týden postní

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh

Královna Ester se utekla k Pánu, neboť se bála smrtelného nebezpečí, které hrozilo. Se svými služebnicemi ležela od rána do večera na zemi, a tak se modlila: „Bože Abrahámův, Bože Izákův a Bože Jakubův, jsi požehnaný!

Zamyšlení k mešním textům z 1. 3. 2023

Středa 1. 3. 2023 - 1. týden postní

Jon 3,1-10

Hospodin oslovil Jonáše: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet.

Zamyšlení k mešním textům z 28. 2. 2023

Úterý 28. 2. 2023 – 1. týden postní

Iz 55,10-11

Toto praví Hospodin: „Jako déšť a sníh padá z nebe a nevrací se tam, ale svlažuje zem a působí, že může rodit a rašit, ona pak obdařuje semenem rozsévače a chlebem toho, kdo jí, tak se stane s mým slovem, které vyjde z mých úst: nevrátí se ke mně bez účinku, ale vše, co jsem chtěl, vykoná a zdaří se mu, k čemu jsem ho poslal.“

Zamyšlení k mešním textům z 27. 2. 2023

Pondělí 27. 2. 2023 – 1. týden postní

Lv 19,1-2.11-18

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim: 'Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Nekraďte, nelžete, nepodvádějte jeden druhého!

Homilie na 1.neděli postní 26.2.2023

26.2.2023, neděle, 1. postní

Evangelium dnes mluví o nebezpečné situaci, totiž o situaci pokušení Ježíše ďáblem a vlastně i o pokušení každého člověka ke hříchu. Tomuto pokušení lze odolat, ale je třeba se přitom opřít o Ježíše.

Mt 4,1-11

Dnešní úryvek z Mt mluví o Ježíšově pokušení na poušti. Hrají v něm roli dvě osoby, Ježíš a ďábel. Ďábel si vyhlédl pro sebe výhodný okamžik. Ne když byl Ježíš plný síly, plný energie, nýbrž když byl vyčerpaný dlouhým půstem na poušti. Když byl na konci svých sil. Tehdy viděl ďábel svou šanci přiblížit se k Ježíšovi se svým pokušením. A tehdy mu začal nabízet chléb a službu andělů a vládu nad celým světem.

Zamyšlení k mešním textům z 26. 2. 2023

Neděle 26. 2. 2023 – 1. neděle postní

Gn 2,7-9; 3,1-7

Hospodin Bůh uhnětl člověka z prachu hlíny a vdechl do jeho nozder dech života, a tak se stal člověk živou bytostí. Potom Hospodin Bůh vysázel zahradu v Edenu na východě a usadil tam člověka, kterého uhnětl.

Zamyšlení k mešním textům z 25. 2. 2023

Sobota 25. 2. 2023 – po Popeleční středě

Iz 58,9b-14

Toto praví Pán: „Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem. Hospodin tě stále povede, v nedostatku ukojí tvou touhu, posílí tvé údy.

Zamyšlení k mešním textům z 24. 2. 2023

Pátek 24. 2. 2023 – po Popeleční středě

Iz 58,1-9a

Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha.

Zamyšlení k mešním textům z 23. 2. 2023

Čtvrtek 23. 2. 2023 – čtvrtek po Popeleční středě

Dt 30,15-20

Mojžíš pravil lidu: „Hleď, předkládám ti dnes život a štěstí, smrt i neštěstí. Jestliže budeš poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která já ti dnes přikazuji, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš-li chodit po jeho cestách a zachováš-li jeho přikázání, nařízení a ustanovení, budeš žít a rozmnožíš se a Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná na zemi, do níž přicházíš, abys ji obsadil.

Zamyšlení k mešním textům z 22. 2. 2023

Popeleční středa 22. 2. 2023

Jl 2,12-18

Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí.

Zamyšlení k mešním textům z 21. 2. 2023

Úterý 21. 2. 23 – 7. týden v mezidobí

Masopustní úterý

Sir 2,1-13 (řec. 1-11)

Synu, přicházíš-li sloužit Pánu, připrav se na pokušení. Kroť své srdce a vytrvej, nedej se strhnout v době protivenství. Přimkni se k němu a neodvracej se, abys byl povýšen, až přijde tvůj konec. Přijmi vše, co tě potká, buď trpělivý, střídá-li se tvoje soužení.

Zamyšlení k mešním textům z 20. 2. 2023

Pondělí 20. 2. 2023 – 7. týden v mezidobí

Sir 1,1-10

Všechna moudrost přichází od Boha je s ním navěky. Písek moře a kapky deště a dny staletí – kdo může spočítat? Výši nebes a šíři země, hloubku moře – kdo může změřit? Dříve než to všechno byla stvořena moudrost, zkušená rozvaha je od věčnosti.

Homilie na 7.neděli v mezidobí 19.2.2023

19.2.2023, neděle, 7. v mezidobí

3M (Lv) 19,2 říká: Buďte svatí, poněvadž já jsem svatý. To je pozvání ke svatosti, o kterou má člověk usilovat. Ovšem ke svatosti lidské, ne Boží. Bůh o žádnou svatost usilovat nemusí.

Mt 5,38-48

Poslední věta dnešního úryvku z horského kázání říká: „Buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.“ Co to znamená?

Zamyšlení k mešním textům z 19. 2. 2023

Neděle 19. 2. 2023 – 7. neděle v mezidobí

Lv 19,1-2.17-18

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim: Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! K svému bratru neměj nenávist, ale otevřeně ho napomeň, aby ses kvůli němu neobtížil hříchem. Nemsti se, nechovej proti svým krajanům zášť, ale miluj svého bližního jako sebe. Já jsem Hospodin!“

Zamyšlení k mešním textům z 18. 2. 2023

Sobota 18. 2. 2022 – 6. týden v mezidobí

Žid 11,1-7

Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme. Pro ni se našim předkům dostalo pochvaly. Vírou poznáváme, že svět byl stvořen Božím slovem, takže to, co vidíme, nepovstalo z něčeho, co zde už bylo.

Zamyšlení k mešním textům z 17. 2. 2023

Pátek 17. 2. 2023 – 6. týden v mezidobí

Gn 11,1-9

Celá země byla jednotná v jazyku i slovech. Když (lidé) přitáhli od východu, nalezli rovinu v zemi Šinear a usadili se tam. Tu řekli jedni druhým: „Pojďme, udělejme si cihly a vypalme je v ohni!“

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice