Texty k zamyšlení 

Tady najdete nejen nedělní promluvy, ale i další zamyšlení a inspiraci pro váš život.

Zamyšlení k mešním textům z 7. 3. 2022

Pondělí 7. 3. 2022 – 1. týden postní

Lv 19,1-2.11-18

Hospodin řekl Mojžíšovi: „Mluv k celému společenství izraelských synů a řekni jim: 'Buďte svatí, poněvadž já, Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Nekraďte, nelžete, nepodvádějte jeden druhého! Nepřísahejte podvodně na mé jméno, znesvětili byste jméno svého Boha! Já jsem Hospodin!

Homilie na neděli 6. 3. 2022

6.3.2021, neděle, 1. postní

Postní doba

Postní doba není trápení člověka nebo cvičení v sebezáporu, nýbrž především cesta k Bohu, zvláštní příležitost k setkání s Bohem, přiblížení k Bohu. To je její smysl. A zároveň je přípravou na slavnost Velikonoc a slavnost našeho definitivního setkání s Bohem.

Zamyšlení k mešním textům z 6. 3. 2022

Neděle 6. 3. 2022 – 1. neděle postní

Dt 26,4-10

Mojžíš řekl lidu: „Kněz vezme z tvé ruky koš a položí ho před oltář Hospodina, tvého Boha. Ujmeš se slova a vyznáš před Hospodinem, svým Bohem: 'Můj praotec byl potulným Aramejcem, sestoupil do Egypta a přebýval tam v malém počtu osob jako přistěhovalec.

Homilie na 1. neděli postní 6. 3. 2022

6.3.2021, neděle, 1. postní

Postní doba

Postní doba není trápení člověka nebo cvičení v sebezáporu, nýbrž především cesta k Bohu, zvláštní příležitost k setkání s Bohem, přiblížení k Bohu. To je její smysl. A zároveň je přípravou na slavnost Velikonoc a slavnost našeho definitivního setkání s Bohem.

Pokušení na poušti

Lukáš píše o Ježíšově pobytu na poušti a o jeho pokoušení ďáblem. Tato událost se podle Lk udála bezprostředně před Ježíšovým vystoupením na veřejnost v Galileji a byla zřejmě přípravou na toto působení.

Co znamenala pro Ježíše a pro jeho veřejné působení tato zkušenost se čtyřiceti dny na poušti? Klid, blízkost Boží, jasné vidění, koncentraci, ticho. Anebo spíš prázdnotu, opuštěnost a samotu, strach a ztrátu orientace?

Lk píše, že Ježíš byl v této době konfrontován s pokušeními a líčí, jak se Ježíš suverénně s těmito pokušeními vyrovnal a jak z nich vyšel vítězně.

Pokušení každopádně patří k duchovní zkušenosti.

Je těžko říct, zda v tomto pouštním čase převážily pro Ježíše negativní nebo pozitivní zkušenosti. Je ale zřejmé, že tento čas ticha a vzdálení se od ostatního světa byl pro jeho osobnost posilou. Po této pouštní zkušenosti začíná své veřejné působení s plnou silou a pevnosti, naplněn silou Ducha (Lk 4,14). Zdá se, že Ježíš teprve na základě tohoto času usebrání nachází sílu k tomu, aby svůj úkol realizoval.

Poslední slova dnešního úryvku znějí: Opustil ho až do určeného času. Jako by ďábel řekl: Ještě se uvidíme. Evangelium neříká, kdy tento čas nastal, ale bylo to zřejmě při vyvrcholení Ježíšova života v Jeruzalémě na kříži. Tam podstoupil nejpodstatnější pokušení: přijmout smrt na kříži a mesiánské poslání pro celý svět, nebo to všechno odmítnout, sestoupit z kříže a žít normální život jako každý jiný. (Možná jste viděli film Poslední pokušení Ježíše Krista, který je právě o tomto okamžiku pokušení, ve kterém Ježíš učinil zásadní rozhodnutí pro cestu oběti za celý svět.)

Ježíšova zkušenost může platit i pro nás. Jen ten, kdo si udělá čas pro sebe a sám sebe pozná, dokáže smysluplně využít svůj čas pro druhého. Ten, kdo je neustále v akci a nedopřeje si nikdy klidu, skončí jednou vyčerpán, bez síly a bez orientace. Neustálá akce může být horlivostí pro Boží království, ale může také být snahou uniknout sám před sebou a před vlastními problémy a před vlastní nejistotou či prázdnotou. Člověk se snaží zaplnit prázdnotu horečnou činností.

Těžko můžeme odejít na poušť, ale třeba by mohla naše velká zkušenost s pouští začít tím, že si člověk každý den dopřeje chvilku času pouště. I to může být obtížné, zejména když se člověk stará o malé děti, ale člověk by se pouště neměl zříci na trvalo.

Zamyšlení k mešním textům z 5. 3. 2022

Sobota 5. 3. 2022

Iz 58,9b-14

Toto praví Pán: „Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem. Hospodin tě stále povede, v nedostatku ukojí tvou touhu, posílí tvé údy.

Zamyšlení k mešním textům z 4. 3. 2022

Pátek 4. 3. 2022 – po Popeleční středě

Iz 58,1-9a

Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha.

Zamyšlení k mešním textům z 3. 3. 2022

Čtvrtek 3. 3. 2022 – po Popeleční středě

Dt 30,15-20

Mojžíš pravil lidu: „Hleď, předkládám ti dnes život a štěstí, smrt i neštěstí. Jestliže budeš poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která já ti dnes přikazuji, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš-li chodit po jeho cestách a zachováš-li jeho přikázání, nařízení a ustanovení, budeš žít a rozmnožíš se a Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná na zemi, do níž přicházíš, abys ji obsadil.

Zamyšlení k mešním textům z 2. 3. 2022

Popeleční středa 2. 3. 2022

Jl 2,12-18

Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí. Kdo ví, zda se neobrátí a neodpustí, nezanechá po sobě požehnání: obětní dar a úlitbu pro Hospodina, vašeho Boha?

Zamyšlení k mešním textům z 28. 2. 2022

Pondělí 28. 2. 2022 – 8. týden v mezidobí

1 Petr 1,3-9

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, (na dědictví) skvělé a trvalé.

Zamyšlení k mešním textům z 27. 2. 2022

27. 2. 2022 – 8. neděle v mezidobí

Sir 27,5-8

V sítu, kterým se třese, zůstane smetí, právě tak zůstane vina na člověku, když je prozkoušen. V peci se osvědčí nádoba od hrnčíře, člověk se osvědčí, když s ním mluvíš. Ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn, právě tak slovo vyjádří myšlenky lidského srdce. Nikoho nechval, než ho vyzkoušíš, tak se totiž osvědčí člověk.

Zamyšlení k mešním textům z 25. 2. 2022

Pátek 25. 2. 2022 – 7. týden v mezidobí

Jak 5,9-12

Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně.

Zamyšlení k mešním textům z 23. 2. 2022

 

Středa 23. 2. 2022 – 7. týden v mezidobí

Jak 4,13-17

Milovaní! Jakpak můžete říkat: „Dnes nebo zítra půjdeme do toho nebo onoho města, zdržíme se tam rok, budeme obchodovat a vydělávat“ – vždyť přece vůbec nevíte, co bude zítra! Co je váš život? Jste (jako) pára, kterou je chvilku vidět, a potom zmizí. Spíše máte mluvit takto: „Dá-li Pán, budeme živi a podnikneme to nebo ono.“

Zamyšlení k mešním textům z 22. 2. 2022

Úterý 22. 2. 22 – svátek Stolce sv. Petra

1 Petr 5,1-4

Milovaní! Vaše duchovní představené vybízím - já sám duchovní představený jako oni, svědek Kristových utrpení a účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit: paste Boží stádce vám svěřené a vykonávejte nad ním dohled, ne proto, že musíte, ale dobrovolně, jak to chce Bůh, ne pro špinavý zisk, ale ochotně; ne jako dědiční páni ve svém údělu, ale buďte svému stádci vzorem. Až se pak objeví nejvyšší pastýř, dostanete nevadnoucí věnec slávy.

Zamyšlení k mešním textům z 21. 2. 2022

Pondělí 21. 2. 2022 – 7. týden v mezidobí

Jak 3,13-18

Milovaní! Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať tedy ukáže ušlechtilým chováním, že umí jednat jemně a moudře! Ale máte-li v srdci hořkou nevraživost a sobeckost, nevynášejte se a nefalšujte pravdu.

Zamyšlení k mešním textům z 20. 2. 2022

20. 2. 2022 – 7. neděle v mezidobí

1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23

Saul sestoupil na poušť Zif a s ním tři tisíce vybraných mužů z Izraele, aby na poušti Zif slídil po Davidovi. V noci David a Abišaj přišli (k Saulovu) mužstvu, a hle – Saul ležel a spal v ohradě vozů, s kopím zabodnutým do země u své hlavy, Abner pak a lid spali kolem něho. Abišaj řekl Davidovi: „Dnes vydal Bůh tvého nepřítele do tvé ruky.

Zamyšlení k mešním textům z 19. 2. 2022

Sobota 19. 2. 2022 – 6. týden v mezidobí

Jak 3,1-10

Moji bratři, nechtějte být všichni učiteli. Víte (přece), že my budeme souzeni přísněji. Vždyť každý z nás často chybuje. Jestliže někdo nechybuje v řeči, to už je člověk dokonalý, schopný držet na uzdě sebe celého. Když dáme koňům do huby uzdu, aby nás poslouchali, tím ovládneme i celé jejich tělo.

Zamyšlení k mešním textům z 18. 2. 2022

Pátek 18. 2. 2022 – 6. týden v mezidobí

Jak 2,14-24.26

Co to pomůže, moji bratři, říká-li někdo, že má víru, ale nemá skutky? Může ho taková víra spasit? Když bratr nebo sestra nebudou mít do čeho se obléci a budou mít nedostatek denní obživy, a někdo z vás jim řekne: „Tak s Pánem Bohem! Zahřejte se a najezte se“ – ale nedáte jim, co potřebují pro své tělo, co je (jim) to platné?

Zamyšlení k mešním textům z 17. 2. 2022

Čtvrtek 17. 2. 2022 – 6. týden v mezidobí

Jak 2,1-9

Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví (k lidem). Když k vám do shromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu, a vejde také chudák v obnošených šatech, vy jste samá pozornost k tomu, který je nádherně oblečen, a řeknete mu: „(Prosím,) posaď se tady na čestné místo.“

Zamyšlení k mešním textům z 16. 2. 2022

Středa 16. 2. 2022 – 6. týden v mezidobí

Jak 1,19-27

Pamatujte si toto, moji milovaní bratři: člověk má být čilý, když něčemu naslouchá, ale váhavý (než začne) mluvit nebo než se rozzlobí. Když se totiž člověk rozzlobí, nedělá, co je před Bohem spravedlivé.

Zamyšlení k mešním textům z 15. 2. 2022

Úterý 15. 2. 2022 – 6. týden v mezidobí

Jak 1,12-18

Blaze muži, který ve zkouškách vydrží. Když se osvědčí, dostane za odměnu život, jak to (Pán) slíbil těm, kdo ho milují. Když je někdo pokoušen, ať neříká: „To mě pokouší Bůh!“ (Jako) je nemožné, aby byl Bůh pokoušen ke zlému, (tak ani) on sám nikoho nepokouší.

Zamyšlení k mešním textům z 14. 2. 2022

Pondělí 14. 2. 2022 – 6. týden v mezidobí

Jak 1,1-11

Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, (posílá) pozdrav dvanácti kmenům rozptýleným v cizině. Velmi se z toho radujte, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách.

Zamyšlení k mešním textům z 13. 2. 2022

13. 2. 2022 – 6. neděle v mezidobí

Jer 17,5-8

Tak praví Hospodin: „Prokletý člověk, který spoléhá na člověka, kdo za svou oporu pokládá smrtelníka, svým srdcem odstupuje od Hospodina! Je jako jalovec na pustině: nevidí, že by přišel déšť, svůj domov má v suchopárné poušti, v solném kraji, kde nelze bydlet. Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina, jehož oporou je Hospodin! Je jako strom, který je zasazen u vod, který své kořeny vyhání k potoku; když přijde vedro, nestrachuje se, jeho listí zůstává zelené, ani v suchém roku nemá starosti, nepřestává nést ovoce.“

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice