Homilie na 2.neděli v mezidobí 15.1.2023

15.1.2023, neděle, 2. v mezidobí

Jan 1,29-34

Evangelium stále opakuje svědectví o tom, kdo je Ježíš. Ústy Jana Křtitele říká:

Ježíš je beránek Boží

Má větší důstojnost než Jan

Jan křtí vodou, aby byl Ježíš zjeven izraelskému národu

Na Ježíše sestoupil Duch, křtí tedy Duchem svatým

Je to Syn Boží

To je Janovo veřejné prohlášení.

Tím, že se Ježíš dal pokřtít, poskytl svému Předchůdci Janovi příležitost, aby ho představil národu, aby o něm vydal svědectví.

I my máme vydávat takové svědectví o Ježíšovi. To je misijní poslání církve. Církev i my jako jednotlivci jsme povoláni k misii, tedy máme o Bohu vydávat svědectví, a to svým slovem i činem. Leckdy by naše slovo o Bohu bylo marné a posluchačům by nic nepřineslo, ale našemu činu, našemu jednání, naší pravdivosti a poctivosti budou rozumět.

Církev koná misii organizovanou, zejména v zemích, které nejsou příliš křesťanské. Buduje v nich a provozuje nejen kostely, nýbrž i školy, nemocnice, sociální zařízení, a to pro kohokoliv, nejen pro křesťany.

My jako jednotlivci můžeme tuto činnost církve podporovat, např. finančně. Ale také jsme povoláni k misii neorganizované, příležitostné, k našemu osobnímu svědectví o pravdě, poctivosti a lásce a také k našemu vlastnímu slovu o Bohu, když je k tomu příležitost.

Aby bylo naše svědectví o Bohu věrohodné, je třeba, abychom ho vydávali v jednotě křesťanů, aby to byl náš společný hlas. Proto je organizován týden modliteb za jednotu křesťanů.

18.1. začíná, trvá do 25.1.

Letošní heslo zní „Učte se činit dobro, hledejte právo“ (Iz 117)

(Týden modliteb za jednotu křesťanů)

V pondělí 23. ledna 2023 od 18.00 h. se koná ekumenická modlitba

za účasti představitelů Ekumenické rady církví a České biskupské konference

Modlitebna Evangelické církve metodistické, Ječná 19

Káže biskup Tomáš Holub

Za křesťanskou misii, a to v jednotě křesťanů, neseme i my svůj díl zodpovědnosti.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice