Homilie na 34. neděli v mezidobí 20.11.2022

20.11.2022, neděle Ježíše Krista, Krále

Ježíš Kristus je Král, který ve skutečnosti vládne nad celou zemí.

Lk 23,35-43

Dnes budeš se mnou v ráji. To je Boží příslib lotrovi ukřižovanému zároveň s Ježíšem. To je příslib i pro nás. Zejména si to uvědomuje člověk blížící se ke konci života.

Preface dnešní slavnosti říká:

Vpravdě je důstojné a spravedlivé,

dobré a spasitelné,

svatý Otče, všemohoucí, věčný Bože,

abychom ti vždycky a všude vzdávali díky.

Neboť tys svého jednorozeného Syna,

našeho Pána Ježíše Krista,

pomazal olejem radosti na kněze a krále.

On je kněz navěky:

sám sebe položil na oltář kříže

jako dokonalou oběť našeho smíření a vykoupení.

A on je král vesmíru:

všechno tvorstvo jsi mu podřídil,

aby všechno bylo podřízeno tobě v tvém království věčném:

v království pravdy a života,

v království svatosti a milosti,

v království spravedlnosti, lásky a pokoje.

A proto tě celý vesmír oslavuje

a všechno tvorstvo ti zpívá novou píseň.

Také my tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme:

Svatý, Svatý, Svatý ...

Boží království je perspektivou našeho života a úkolem, který jsme přijali, je pro něj a v něm žít a v něm se radovat.

Jde nám o Boží království a jsme povoláni, abychom pro ně pracovali a v něm žili, a to v tomto životě i v životě příštím. Povoláni jsme už tím, že o něm víme,

o království pravdy a života,

o království svatosti a milosti,

o království spravedlnosti, lásky a pokoje.

Je nám nabídnuta říše pravdy, jež dává smysl a naplnění našemu životu. V ní můžeme žít životem svatosti. V ní jsme povoláni, abychom žili ve spravedlnosti, lásce a pokoji a též ve svobodě, o které se preface nezmiňuje.

Jsme povoláni, abychom toto poselství přinášeli všem lidem, kteří mají žít a nějak žijí ve vzájemné solidaritě, bez ohledu na rozdíly v náboženství, národnosti, státní příslušnosti, barvě pleti, jazyce …

Má to být život ve spravedlnosti, lásce a pokoji.

To všechno je také nabídnuto Ukrajině, která trpí agresí ze strany rozpínavých sil v Rusku, které se občas vydává za zem s křesťanskou tradicí. Ale to jsou jen slova. O to větší solidaritu a podporu potřebuje Ukrajina od ostatních států, včetně České republiky.

Proti dřívějším rokům našeho života válka na Ukrajině nás i Ukrajinu staví do zcela nové situace. Musíme se k ní nějak postavit, buďto na stranu Ukrajiny, nebo agrese ze strany ruských válečnických sil, buďto svobody, nebo války a útlaku.

My stojíme tam, kde stojí Ježíš, i když to pro něj znamenalo posléze smrt, ale také vítězství.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice