Homilie na 5. neděli postní 3. 4. 2022

3.4.2022, neděle, 5. postní

Ježíš se dostal do konfrontace se Zákonem, který nařizoval potrestat člověka, který se těžce provinil. Ježíš ctil Zákon, ale přesto člověka nepotrestal, nýbrž mu odpustil. I nám.

Ježíš ukazuje, jak je schopen odpouštět i hříšníkovi, protože mu záleží na každém člověku. Učitelům Zákona a farizeům na ženě, přistižené při cizoložství, nezáleželo. Záleželo jim na plnění litery Zákona a na tom, aby chytili Ježíše do pasti. Měli podle Zákona důvody, proč měla být potrestána.

Ježíš však z jejich pasti unikl a všechny je zahnal. Poukázal na to, že hříšníky jsou všichni a měli by tedy být všichni potrestáni. Jenže nade všemi je milosrdný Bůh, který chce všem odpustit. Je to ale možné jen tehdy, když přiznají svou vinu a po Božím odpuštění touží.

Podle staré, ale falešné tradice člověk hříchem Boha urazí a Bůh se na něj hněvá. Je třeba jej usmířit, jinak provinilého člověka potrestá a zničí, na věky zavrhne. Usmířit jej mohl pouze Boží Syn svou obětí, tedy Bůh, neboť urážka nekonečného Boha je nekonečná a pouze sebeobětováním Nekonečného bylo možno ji odčinit.

„Představa, … že Otec poslal Syna, ten se podrobil jeho vůli, aby odčinil „nekonečnou urážku“, kterou mu způsobil člověk svým hříchem, nechal tohoto Syna krutě trpět a umřít v hrozné opuštěnosti … – to je představa Boha krutého, mstivého, krvelačného a necitelného. Takový Bůh je nepochopitelný a nelidský; málo pak pomůže, že byl pak přece Ježíš vzkříšen a vzat do nebe …. Takové představy vedou k odmítnutí, k ateismu.“ (Josef Zvěřina. Pojetí Boha, pojem osoby a proměnnost Boha v nejnovější teologii. Číslo: 2011/3 (Studie). Samizdatový časopis Teologický sborník, 1/1978.)

  • Bůh je podle této logiky krvelačný otec, který si žádá smrt vlastního Syna na smíření lidstva se sebou. Byla to ale logika mnohých teologů a ta se dodnes objevuje ve zbožných písních a jiných textech.

Např.: Ježíš Kristus, Pán a Král, / hrotu kopí bok svůj dal, / a když vyšla s vodou krev, / usmířen byl Boží hněv. (Denní modlitba církve II, Kostelní vydří 2005, s. 2029)

Často pro nepravosti / chtěl bůh lidi trestati, / ona hnutá lítostí / nepřestala žádati, / až milost vyprosila, / Boží trest odvrátila. (Tamtéž, s. 1681)

  • Tak to ale není. Bůh si nepřeje Synovo utrpení a smrt, ona není smyslem toho, proč on se stal člověkem. Okamžikem Synova sebeobětování není až smrt na kříži, nýbrž už vtělení, to, že se stal člověkem. K jeho zabití došlo logicky v jeho konfliktu se zlem ve světě. Tomuto konfliktu se nemohl vyhnout, protože v něm bylo jedině dobro, kdežto ve světě vládne dobro i zlo.
  • Bohu tedy nejde o potrestání člověka, nýbrž je kdykoliv připraven mu jeho hřích odpustit. Žádá od něj pouze, aby svého hříchu litoval, aby se obrátil, aby se odvrátil od hříchu a přivrátil se k Bohu. V církvi k tomu existuje dokonce svátost, svátost smíření, svátost nového začátku, nového života.
  • Do konfliktu mezi dobrem a zlem jsme i my postaveni, ale jako ti, kdo nad zlem zvítězí, které Bůh zachraňuje.
Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice