Homilie na slavnost Nejsvětější Trojice 12.6.2022

12.6.2022, neděle, slavnost Nejsvětější Trojice

Dnes je veliký svátek, který poukazuje na jedno z tajemství křesťanské víry, tajemství jednoho Boha a zároveň tří Božských Osob.

Jan 16,12-15

Dnešní slavnost nám připomíná jedno z tajemství křesťanské víry, totiž že je jeden Bůh, ale ve třech osobách. Bůh je jeden a ve vztahu ke stvořenému světu vždycky jedná jako jeden. Když se k Bohu modlíme, nerozlišujeme jednotlivé osoby, modlíme se prostě k jednomu Bohu. Jemu vzdáváme dík a chválu a jeho také prosíme o pomoc v našich potřebách, tedy ve věcech, které se nám jeví jako důležité a nemůžeme je zvládnout silami vlastními.

Takový je Bůh ve vztahu ke světu a k lidem. Ale on má ještě jiné vztahy, totiž vnitřní vztahy uvnitř svého bytí, uvnitř Nejsvětější Trojice. To jsou vztahy mezi Otcem a Synem a Božím Duchem a ty nejsou stejné, naopak se od sebe různí.

Nad tímto vnitřním Božím životem bádalo mnoho teologů, ale přesto nám zůstává zahalen tajemstvím. To nás ale nemusí znepokojovat, v křesťanské víře prostě jsou obsažena tajemství, která jsou nepřístupná našemu rozumu a našem chápání.

Když toto přijmeme, můžeme s pochopením číst dnešní úryvek z evangelia podle Jana. V něm je řeč o Ježíšovi, o Duchu pravdy a o Otci. Jaké jsou mezi nimi vztahy, to nám nemusí dělat starosti, my se modlíme k jednomu Bohu a když se nám tento Bůh dává poznat, když nás osloví, tak je to vždycky jeden Bůh. A oslovuje nás jako duchovní bytost, tedy skrze svého Ducha. Boží Syn k nám také mluví na rovině duchovní, ale dokud byl na této zemi, mluvil k lidem svým lidským hlasem. Jeho slova máme nějak zachycena v Písmu, takže je můžeme číst.

Slíbený Duch pravdy nás má uvést do celé pravdy. Ne že by nám sdělil něco nového, nýbrž nás má uvést do větší hloubky toho, co nám sdělil a sděluje Ježíš. A co nám sdělil Ježíš, to je to, co zároveň náleží Otci, to je pravda, která náleží Bohu.

Když nás Ježíš, resp. Duch, uvádí do celé pravdy, tak nám nedává nové teoretické poznání, nýbrž lepší chápání pravdy a život v této pravdě, život podle této pravdy. Je to pravda Boží.

Nejde o to, že velcí teologové či mystici mají hluboké poznání této pravdy, nýbrž o to, že i prostý věřící se dokáže této pravdě oddat a podle ní žít, že dokáže následovat Ježíše a klanět se jednomu Bohu. A k tomu jsme všichni zváni. Co to znamená nám říkají třeba evangelia na mnoha místech, kde se mluví o přikázáních, zejména o těch dvou největších: milovat Boha a milovat bližního.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice