Homilie na čtvrtou neděli velikonoční 8. 5. 2022

8.5.2022, neděle, 4. velikonoční

Dnešní neděle je nedělí dobrého pastýře, protože Ježíš v evangeliu podle Jana vystupuje jako pastýř svého lidu, který nám dává věčný život. Jsou samozřejmě i pastýři špatní, kteří vedou své stádo do zkázy, i pastýři dobří. Ježíš je pastýř dobrý absolutně.

Dnešní nedělí vrcholí týden modliteb za duchovní povolání, tedy za to, aby se našlo více lidí, kteří se dají na duchovní cestu a duchovní službu lidem a Bohu jako řeholníci a řeholnice, jáhnové a kněží.

Mluví se o povolání, tedy o tom, že člověk je k této službě povolán Bohem. Za dar takových služebníků je třeba se modlit.

Zvláštní je, že jsou i Boží služebníci, kteří svou cestu opustí, protože se zmýlili a není to cesta jejich.

Ve skutečnosti jsou Bohem povoláni všichni, všichni jsou povoláni, aby byli dobrými lidmi. To je vůle Boží. Čím víc je toto všeobecné povolání upřesněno, tím víc se v něm uplatňuje svobodná vůle člověka. Když někdo je knězem a řeholníkem a třeba jezuitou či dominikánem, tak to je z jeho vlastního rozhodnutí. Nelze říci, že ho k této konkrétní službě povolal Bůh a že to tedy za něj rozhodl. Vždyť to může být věcí náhody. Kdybych já nebyl potkal schopné salesiány, nýbrž jezuity či dominikány, pravděpodobně bych byl vstoupil do jejich řádu.

Člověk se dal na tuto cestu, protože k tomu cítil předpoklady, ale bylo to jeho vlastní svobodné rozhodnutí. Bůh na člověku nečiní násilí. Když by ovšem nebyl dobrým člověkem, protivil by se proti Božímu povolání pro všechny lidi.

Církev nás vyzývá, abychom se modlili, aby se více lidí rozhodlo pro duchovní službu. Takových lidí je málo, čím dál méně. V tom je celoevropská krize, která ohrožuje fungování církve. Nestačí ovšem modlit se za věci, které má v moci člověk. Je třeba odklidit z církve nejrůznější zlořády a skandály, aby lidé neměli důvod se od ní distancovat, je třeba učinit církev atraktivní.

Mám na mysli takové zlořády a nedostatky jako

  • Sexuální zneužívání a jeho krytí
  • Majetkové machinace a hospodaření s majetkem
  • Nejasné postavení homosexuálních osob v církvi
  • Překážky většímu uplatnění žen v životě církve
  • Možná zrušení povinného celibátu kněží

Mohlo by se zdát, že jít za Božím povoláním je obtížné, ale není tomu tak. Vždyť jsme všichni povoláni k dobrému životu. Jak se to má uskutečnit, je věcí mého vlastního rozhodování a čím více se člověk přimkne k Bohu, tím více bude sloužit dobrému lidství, pravdě a svobodě, a tím více pro něj budou platit slova evangelia, která jsme dnes četli: „Nezahynou na věky a nikdo mi je nevyrve z rukou“.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice