Homilie z neděle 14. 3. 2021

14.3.2021, neděle – 4. postní

Laetare je název 4. neděle postní. Označení Laetare je odvozeno od mešní antifony Laetare Ierusalem Raduj se, Jeruzaléme. „Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.“ Srov. Izaiáš 66, 10–11.

Tato neděle, je spolu s nedělí Gaudete v adventním období jeden ze dvou dní v roce, kdy se uplatní, ornát a štola v barvě růžové: růžová je spojení fialové jako barvy pokání a bílé jako barvy radosti To nám připomenout, že i v pokání jsme povolaní k radosti.

Jan 3,14-21: „Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“

Slovo světlo se vyskytuje v Evangeliu podle Jana častěji než ve všech ostatních třech evangeliích dohromady.

Co však míní tím světlem? Co znamená, že Bůh je světlo?

Ve Starém zákoně se Bůh zjevoval často v ohni a v záři. Byl oděn světlem a slávou (Ž 104,2), jeho zjev byl pro lidský pohled příliš jasný.

V Novém zákoně je Ježíš nositelem světla (Mt 4,16), často o sobě hovoří jako o „Světle světa“, zejména v evangeliu podle Jana. Tam najdeme mnoho příkladů:

1,4-5: V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.

Jan 8,12: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě, ale bude mít světlo života.

9,5: Jsem světlo světa.

12,35: Choďte, dokud máte světlo, aby vás nezastihla tma.

12,46: Já jsem přišel na svět jako světlo, aby žádný, kdo věří ve mne, nezůstal v temnotě.

1 Jan 2,8-11

Ve fyzickém světě je světlo potřebné pro rozvoj života. Ale i v duchovní říši je nutným předpokladem života. Podobně je světlo potřebné k tomu, abychom viděli.

Světlo zjevuje Boží slávu a pravdu.

Podobně v dnešním úryvku z evangelia se říká: „Světlo přišlo na svět, ale lidé měli raději tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Každý totiž, kdo páchá zlo, nenávidí světlo a nejde ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“ (Jan 3,19-21)

Boj mezi světlem a tmou, pravdou a lží, vírou a nevírou máme v sobě každý z nás. Víme, co jsme udělali temného a hříšného, známe také, co jsou skutky světla, zažili jsme jejich pravdivost, krásu a radost.

Bůh je světlo a vyzývá nás, abychom šli po cestě světla. Na ní se nachází bezpočet různých lidských osudů. Cesta světla, která je pro všechny lidi, neznamená, že by všichni měli být stejní a mít stejné názory. Před každého člověka světlo staví jiný požadavek: Pro někoho to bude znamenat odpustit, pro jiného darovat, pro jiného změnit některé priority.

Cesta světla je i cesta svobody a svobodného hledání a svobodného nalézání. Položme si otázku, co je zdrojem světla v našem životě, zdrojem naděje a radosti. Stojí za tím vším Bůh, Boží nabídka, Boží pozvání? Můžeme si i my říci: Raduj se, Jeruzaléme…

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice