Homilie z neděle 5.7.2020 - slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Když bratři Cyril a Metoděj se v 9. století chopili úkolu hlásat křesťanství ve Velkomoravské říši, nebyli jen nositeli náboženství, nýbrž byli i nositeli kultury a vzdělanosti. Aby se v nějakém jazyce dalo hlásat evangelium, je více méně potřeba, aby tento jazyk měl i písemnou podobu. A Cyril a Metoděj stáli u zrodu písma, které se částečně uchovalo dodnes.

Lk 10,1-9

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. To je žeň světa, žeň lidstva, žeň lidí. Všem by bylo třeba hlásat, že se přiblížilo Boží království, aby zanechali svých pošetilých hádek a sporů nebo honby za ziskem. Prosme tedy pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň.

Druhá stránka věci je, že dělníci tady přece jsou, pán žně už je zjednal a jsme to my sami. Možná bychom ještě potřebovali vybídnout, nakopnout, abychom se svého úkolu ujali, abychom se rozhlédli a spatřili, že Boží království se už přiblížilo a abychom byli schopni z toho žít a to dosvědčovat.

Bratři Cyril a Metoděj se toho úkolu chopili se vší vážností a nehlásali ve Velkomoravské říši jen náboženství, nýbrž byli nositeli i kultury a vzdělanosti.

https://www.novinky.cz/tema/clanek/cyril-a-metodej-40095775:

Apoštolé Slovanů, kteří v devátém století položili základy slovanského Pravoslaví. 

Oba věrozvěsti ovlivnili tehdejší Velkou Moravu a také Rusko, Bulharsko, Srbsko, Bělorusko, Chorvatsko či Polsko. Pro své působení na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk. O půl století později vznikla v Bulharsku cyrilice, kterou pravděpodobně sestavili Cyrilovi žáci. Přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy pro konání bohoslužeb.

Do Moravské říše byli povoláni knížetem Rostislavem, který chtěl šířit křesťanství v jazyku, kterým se na Moravě mluvilo. Rostislav si uvědomil, že pokud má být křesťanství plně přijato lidmi, nemůže být do země uváděno misionáři, kteří kážou v cizím jazyce. 

Svatý Konstantin se narodil kolem roku 826 v řecké Soluni a zemřel roku 869 v Římě. Byl profesorem filosofie v Konstantinopoli, roku 855 vstoupil do kláštera. Byl pouze mnichem, ačkoliv celý středověk byli oba bratři považováni za biskupy. Znovu vstoupil do kláštera před svou smrtí v Římě, kde přijal řeholní jméno Cyril. Byl mladším bratrem svatého Metoděje.

Svatý Metoděj se narodil v roce 815, zemřel roku 885 na Moravě. Starší bratr Konstantina byl zpočátku byzantským státním úředníkem, později mnichem a nakonec prvním moravským arcibiskupem.

Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu 5. července 863. Byli velmi úspěšní, protože vedli kázání i vyučování ve staroslověnštině. Během několika let byli již duchovní, kteří byli učeni Cyrilem a Metodějem, připraveni na vysvěcení na kněze a biskupy

V roce 864 ale napadl Ludvík II. Němec Velkomoravskou říši a kníže Rostislav byl nucen přiznat vazalství vůči Východofranské říši a umožnit návrat latinským kněžím. Brzy po jejich příchodu zpět do země došlo ke svárům dvou koncepcí - latinské a staroslověnské.

Konstantin po cestě do Říma onemocněl, byl vyčerpaný i neustálými hádkami se západním klérem, který na něho dotíral kvůli tomu, že se na Moravě slouží bohoslužby v místním jazyce. Západní klerici trvali na tom, že se bohoslužby smějí konat jen hebrejsky, řecky a latinsky.

Metoděj byl roku 869 vysvěcen na prvního "arcibiskupa moravského." Po smrti knížete Rostislava se vrátil na Moravu a dokončil překlad Bible. 

Metoděj zemřel 6. dubna 885 ve věku 63 let. Po jeho smrti se vrátil z Říma švábský duchovní Wiching a ujal se s velkou brutalitou církevních záležitostí.

Nový arcibiskup Gorazd byl spolu s mnoha jinými uvězněn. taroslověnsky vzdělaní kněží a mniši (bylo jich na dvě stovky) byli doslova vyvedeni v okovech ze země, protože se odmítli podřídit papežovu usnesení a nechtěli zradit odkaz svého učitele.

Odešli do Čech, Polska nebo Bulharska. Vznikající slovanská vzdělanost utrpěla velkou ránu.

V roce 1980 Cyrila a Metoděje prohlásil papež Jan Pavel II. za spolupatrony Evropy

Vyznejme teď víru, kterou oni nám hlásali.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice