Homilie z neděle 6.12.2020

6.12.2020, neděle, 2. adventní B

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! To je výzva dnešní neděle. Pán přichází, vyjděme mu vstříc.

Mk 1,1-8

Komu je určena výzva u proroka Izaiáše a na začátku Markova evangelia: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky?

Je to výzva u Izaiáše, která je v evangeliu výzvou evangelisty nebo výzvou Jan Křtitele a jeho poslání a týká se Ježíše, Pána, který přichází a bude křtít Duchem svatým.

Příchod Pána není ovšem jen jeden týkající se slíbeného Mesiáše, na kterého všichni po věky čekali. Nejde jen o to, že se Ježíš narodil a přinesl vykoupení z hříchu.

Další příchod se uskutečňuje po jeho nanebevstoupení v běžícím čase. To je příchod, který se děje doposud. Je to jeho přicházení v daru Ducha, v životě církve, ve společenství lidí věřících, ve svátostech, v daru Písma, v hlásání Boží radostné zvěsti, v modlitbě. Je tedy stálým úkolem připravovat cestu Pánu. Je to sice příchod Boha, ale člověk mu také může klást překážky. Nemůže mu zabránit, ale může svým falešným jednáním a falešným slovem způsobovat, že ho někteří lidé nevidí.

Kdo má tedy připravovat cestu Pánu, aby mohl přicházet všemi vyjmenovanými způsoby? A jak to má dělat?

Je to úkol daný každému člověku, který věří v Boha a přijal jeho radostnou zvěst, a to podle jeho životního postavení. Různí lidé jej plní různým způsobem. Je to úkol daný každému z nás, každý máme připravovat cestu Pánu, aby on mohl přicházet a vstupovat do našeho světa. Každý jej máme plnit, i když každý jiným způsobem podle svých možností. 

V církvi se tento úkol nevztahuje pouze na kněze jako jakési „profesionály“. Oni jsou služebníky Božího lidu a mají svátostný podíl na Kristově kněžství, ale nejsou Božími pracovníky placenými od toho, aby připravovali cestu Pánu, to je úkol všech. Občas si lidé myslí, že úkol připravovat cestu Pánu mohou přenechat jim a že oni už jsou z obliga. Např. že svou náboženskou povinnost vůči dětem už splnili tím, že je svěřili do rukou profesionálů a poslali je na výuku náboženství. Ale tomu tak není, oni jsou prvními svědky víry vůči svým dětem.

A pak je ještě další příchod Pána na konci času. Někteří lidé z něj mají hrůzu, protože se bojí, že budou potrestáni za své hříchy. Ale Bůh je přece milosrdný a odpouštějící a nabízí všem lidem odpuštění během jejich života, nám např. prostřednictvím svátostí.

I k tomuto závěrečnému příchodu Pána máme připravovat cestu.

K tomu nás má vést advent, příprava na setkání s Pánem, Bohem, v tomto čase i na konci věků.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice