Shrnutí výsledků synodálního dotazníku

30.1.2022

Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání

Shrnutí odpovědí na dotazník


Strana 1

Co by mělo farní společenství nabízet:

Duchovní obnovy14
Duchovní doprovázení13
Společná modlitba (adorace, Taizé)8
Exercicie5
Poutě13
Společné pobyty5
Neformální setkávání14
Přednáškyna náboženská témata12
na nenáboženská témata: (psychologická, osobnostní, historická, přírodovědná, astronomická, politická)11
aktivitykulturní9
sportovní6
procházky (neděle odpoledne)1
sociální a charitativní činnostpro členy farnosti6
pro širší společenství5

další činnost: dobrovolnictví, patronát farnosti na nějakou rodinou přistěhovalců, marketingová podpora nadnárodním charitativním projektům, biblická setkávání, podpora konkrétního dítěte z dětského doma v Dol. Počernicích; pracovat na projektech pro ekonomickou samostatnost farnosti (např. obchůdek s rukodělnými výrobky; včelí úly apod.)

20 vyplněných dotazníků, z toho 3 neudávaly na první straně žádný výběr (zřejmě kvůli přehlédnutí)


Strana 2

Co se ti na životě a činnosti této farnosti líbí?

 • Farní kafe, obnovy, hovory o víře
 • Organizování poutí, plesů
 • Příjemná a komorní atmosféra, malá farnost, Hovory o víře
 • Různorodost činností, přátelskost, otevřenost, spolupráce; otevřenost pro kohokoliv bez ohledu na vyznání, umožňování setkání
 • Dostupnost všeho možného online (od nahrávek mší až po elektronickou komunikaci), dětské bohoslužby, rodinná atmosféra, letní brigády, různé akce jako čarodějnice, kafe po mši....
 • Je přátelská, nízkoprahová, otevřená, tolerantní, s příjemnou atmosférou, vděčná
  Otevřená, přátelská, nízkoprahová, tolerantní
 • S činností jsem spokojen
 • Otevřenost a čistou hru u větší části farníků
 • Vzájemnost farníků, rozumnost a vstřícnost osazenstva fary
 • Asi to, že tady ti lidé jsou
 • Sepjatá komunita, kde se lidé znají. Činnost a zapálení Havrana, Františka Jakubce a dalších, schola.
 • Sounáležitost, aktivita lidí, přátelskost
 • Propojení farního společenství s farou…
 • Výborná kuchyň a otevřená náruč
 • Všechno
 • Že to není anonymní a téměř všichni se navzájem známe. Nejsme „jen“ farníci, ale přátelé, a to i napříč generacemi. Že se umíme semknout, když je něco potřeba nebo když nám teče do bot. Máme super muzikanty a společenství ve schole. Že pečujeme o děti (dětská bohoslužba, výuka náboženství, společenství ministrantů apod.)
 • Fungující společenství, společné aktivity (duchovní obnovy, brigády, káva, poutě, schola)
 • Pospolitost
 • Setkávání lidí, jsme akční, žije to tu
 • Společenství farníků
 • Že je obyčejná a nehraje si na nic extra. Že nabízí náboženství pro děti. Adventní a postní aktivity pro děti
 • Mše sv., zejména ty dětské, hudební doprovody, nedělní káva po mši, nabídka duchovních obnov a hovory o víře, společné brigády na faře s posezením, aktivity pro děti (Mikuláš, Zelený výlet…), ochota prakticky všech k angažovanosti
 • Otevřenost farníků a ochota přijímat mezi sebe nové lidi
 • Růžencové společenství ve farnosti
 • Schopnost zaujmout děti a mládež
 • Možnost navázání přátelství s různými lidmi
 • Soudržnost některých věřících, projevovaná na společných akcích (farní dovolené, poutě, společné pobyty, brigády apod.)

Co se ti nelíbí?

 • Písně při bohoslužbách
 • Nejapné vtipy, hloupé řeči, propagace rádoby křesťanské politické strany u kostela a fary
 • Koberec v kostelní lodi, ten je nedůstojný
 • Nejde o nelíbí, ale o omezení: nemožnost častějšího kontaktu lidí, zejména místních
 • Nepřicházím na nic, co by se mi vyloženě nelíbilo
 • Kontakt mezi lidmi, kteří chodí v neděli na ranní, a těmi, kteří chodí na desátou, by mohl být intenzivnější. Informace jsou někdy nejasné nebo chybí. Ale věřím, že to skrz Parafu změníme.
 • Že nemá aktualizovaný seznam narozenin a svátků i přesto, že jsme vyplňovali elektronické „sčítání“ za farnost a tam jsme to uváděli. Že na dětské „půlnoční“ nebylo kázání srozumitelné pro děti
 • Zdá se mi uzavřenost některých skupin ve farnosti, přistěhovali jsme se do této oblasti před několika lety a zatím jsem se seznámila jen s několika členy farnosti. Uvítala bych nějaké aktivity, které by nás víc sblížily, a přitom odpovídaly na naše potřeby (např. někomu v bytě vymalovat, posekat trávu, pohlídat děti…). Víkendové akce pro rodiny s dětmi – např. jet společně lyžovat, víkend či výlet na kolech
 • Občas mi přijde, že jsou nějaké dobré nápady zavrhovány, aniž by se o nich přemýšlelo s otevřenou myslí
 • Obtížné navazování kontaktů, když je člověk odjinud, pocit nepřijetí
 • Někdy příliš hlasitá až rušivá hudba při mši v 10 hod.
 • Dětské mše se mi zdají křečovité, příliš expresivní, divadelní až přehrávající

Co bys chtěl, aby se dělalo jinak? Co bys pro to ty mohl nebo chtěl udělat?

 • Ještě více vztahovat příklady z běžného života
 • Duchovní obohacení, nové podněty k zamyšlení, prostředí pro duchovní život
 • Mohl bych se více zapojit do života farnosti, kde krom občasných akcí typu farní brigáda pouze chodím na nedělní bohoslužby, ale to asi z části i mojí vinou – nijak moc aktivně se nesnažím zapojit, protože na to většinou nezbyde čas
 • Připomínat výročí úmrtí farníků s krátkým komentářem (mohl bych pomoci s vyhledáváním v matrikách)
 • Větší otevřenost a míru pochopení pro současný svět, méně dogmat, více lásky
 • Navázat aktivnější vztah k obci a jejím aktivitám (např. klub seniorů, Oáza). Občasné společné modlitby
 • Zvážit možnost rozesílání hromadných mailů mezi farníky s různými informacemi a nabídkami těm, kteří dají souhlas (asi zpravidla se souhlasem Libora). Obdobně funguje v Horních Poč.
 • Zdá se mi, že naše farnost funguje zcela skvěle – na to, jak je „dojíždějící“, navíc s mnoha možnostmi přesunu jinam. Jinou zkušenost už 25 let nemám. Káva na faře je skvělý počin, ale čas před polednem je pro mnohé nedostatkový, když se rodina chce sejít u stolu alespoň v neděli. Sám to tak mnohdy prožívám. Ale nemá to jiné řešení. Leda kdyby se sloučila mše do jedné, třeba v 9,00. Jednu neděli by byly varhany, druhou schola…
 • Zlepšit informovanost. Můžeme zvážit podobu letních brigád. Jestli by třeba místo každotýdenních brigád lépe nesplnily účel (semknutí lidí při práci) max. dvě velké brigády (např. květen a září), kam dorazí víc lidí najednou
 • Jsem ve farnosti ráda. Spoustu věcí přerušil covid ale určitě se to zase vrátí do starých kolejí
 • Aby se kladl menší důraz na příkazy a zákazy, ale na svědomí a osobní zodpovědnost, např. tím, že nebudou povinné nedělní mše
 • Teoreticky: přišlo by mi fajn, kdyby bylo víc nějakých společných modliteb, jen jak nebývám v Praze přes týden, tak bych nebyla schopná se ani podílet na přípravě, ani se jich pak zúčastnit
 • Mít možnost více druhým naslouchat a intenzivněji vzájemně sdílet radosti i starosti, klidně v menších společenstvích – budu se o to víc snažit
 • Kázání biblického slova by se mohlo – tam, kde je to možné – více vztahovat k současným otázkám a problémům světa. Mělo by hlouběji interpretovat bibli ve vztahu ke světu a společnosti, a tím se může stát přitažlivějším jak pro věřící, tak i pro hledající laiky
 • Po přijímání by měly být alespoň 3 minuty naprostého ticha bez hudby
 • Změnit dramaturgii dětských mší

Co od církve očekáváš?

 • Že někteří duchovní se budou více starat o své ovečky než o majetek. Že budou férově přistupovat k lidem (farníkům) a pravdivě jim sdělovat informace z „vyšších míst“, jak se to děje u nás ve farnosti a v nejmenovaných ne
 • Zvýšení morální úrovně národa
 • Že mi pomůže v mém každodenním životě na cestě k Pánu, a to i v otázkách při výchově a vedení dětí. Že se na ni mohu spolehnout v různých otázkách
 • Trochu mi vadí silný rozpor v několika oblastech života mezi tím, co je oficiálním učením církve a tím, jak žije 80% věřících. Neříkám, že by se mělo slevovat z nároků, ale mělo by se k tomu nějak přistoupit. Ne dělat, jako by se nic nedělo. Např. je to oblast sexuality a používání antikoncepce.
 • Bohoslužby, svátosti, Boží slovo, podporu, motivaci v duchovním životě, přátelské prostředí, povzbuzení, vztahy, společnou službu, transparentnost
 • Svátosti, mše, povzbuzení, otevřenost, transparentnost, reagování na problémy současné doby
 • Posilu ve stáří
 • Vyhodit zatuchlé dečky. Reflektovat potřeby normálních lidí současného okamžiku. Zbavit se zbytečné církevní hierarchie. Přestat politikařit.
 • Bezpečné prostředí mezilidských vztahů. Uznání svátostného manželství mezi lidmi stejného pohlaví, svěcení osob bez ohledu na pohlaví a sexuální zaměření. Péči o hřbitovy a jejich nepředání obcím. Péči o svěřený majetek a pozemky bez spekulací. Péči o památky, archivy, knihovny. Vyhnutí se kaceřování lidí jiného názoru a vyznání.
 • Větší jednotu křesťanských církví
 • Větší svobodu a zájem (upřímný) o dění dole a snahu o změnu
 • Mateřskou i otcovskou náruč – schovívavost a velkorysost ke všem
 • Větší vstřícnost k prostému lidu, např. otevřenější vztah ke znovu sezdaným lidem. Neodhadnu, co by mohl přinést dobrovolný celibát, případně svěcení žen…
 • Že nebude hatit fungující věci. Že nebude hýbat s kněžími, kteří se někde stali součástí místního společenství. Že se bude starat o své kněze, že nedovolí, aby byli kněží odsouzeni k samotě na faře se stohem agendy, kterou musejí řešit. Že podpoří aktivity laiků, že jim bude naslouchat. Že nebude zametat pod koberec vážná pochybení kněží. Že bude dobře spravovat svůj majetek a nebude trpět čachry na biskupství. Že bude „sexy“ pro široké množství lidí, že její dobré činy budou vidět – že budou rozumně prezentovány někým, kdo to umí. Že se poctivě postaví k tématům dneška (antikoncepce, předmanželský sex, celibát, homosexualita apod.) a bude svůj hlas adekvátně dnešku prezentovat
 • Pospolitost, duchovní vedení
 • Osobní růst
 • Duchovní zakotvení s pojené s reflexí okolního světa
 • Doprovázení, eucharistii
 • Svátosti, mše sv, duchovní vedení, společenství
 • Společenství, které mě zavede zpátky k víře, když vykolejím, a které nějak zaplní tu velikou mezeru mezi „normálním“ nekatolickým světem a ideálním světem hlásaným Písmem a katechismem
 • Nic, protože v ni nevěřím. Ale pokud chce přežít, měla by se celá reformovat (liturgické oděvy, uspořádání kostelního prostoru – nejlépe do kruhu; mše venku či v jiných prostorách – nevěřící do kostela neradi chodí; kvalitnější hudba)
 • Ukotvení, jistotu, vytvoření jakéhosi rámce či platformy k duchovnímu růstu jednotlivců
 • Přijetí
 • Schopnost nekonfliktně, kultivovaně, ale důrazně udržovat hodnoty křesťanství
 • Otevřenost, a to jak v otázkách zneužívání dětí kněžími, tak i v šíření evangelia mezi laiky, že bude Boží slovo konfrontováno s problémy dneška. Očekávám, že katolická církev zachová a udrží to, co je její hodnotou: celibát, svátost manželství muže a ženy, svěcení mužů
 • Je-li církev nositelem pravdy, kterou přinesl Kristus, je její povinností před světem necouvat, ale tuto pravdu sebestřednému světu nabízet a do světa promítat. To se ale bez kritického hlasu církve neobejde

Co církvi můžeš dát? Co bys mohl této farnosti nabídnout?

 • Peníze, čas, práce s mládeží, kterou stále vykonávám
 • Dnes mohu poskytnout více svého času, kterého jsem předtím neměl tolik. Můžu také poskytnout svoje dovednosti a vědomosti (např. nějaké zájmové kroužky?). Nicméně asi neumím přesně říci, co by bylo přínosem a jsem ochotný dělat, co bude potřeba
 • Zapojit se do toho, co mi dává smysl a vnímám v tom nějaké alespoň trochu své obdarování, což je v této farnosti schola (na moc víc už nemám kapacitu, protože jinými činnostmi přispívám v další farnosti a ve dvou mimofarních společenstvích)
 • Aktuálně služba ve schole naší farnosti. Mimo farnost sloužím příležitostně přímluvnou modlitbou
 • Momentálně jen pár minut času denně pro vystavení příspěvků na web
 • Možná tak nalakovat plot
 • Mé profesní zaměření je v médiích, takže mohu nabídnout jistou zkušenost a znalost v tomto oboru, využitelnou např. pro zpravodaj Dopolí
 • Své znalosti a schopnosti, koordinace aktivit, slavnosti – vaření, obstarávání, úklid na faře, kytky v kostele
 • Co bude v našich silách
 • Asi nic moc víc, než dávám dosud
 • Aktivní činnost ve farnosti (pastorační rada, v případě nutnosti schola, články do Dopolí, moderování diskusních skupin, pokud bude třeba, podíl na materiálně technickém zabezpečení akcí, drobné elektrikářské práce…)
 • Pomoc při aktivitách farnosti (brigády, slavnosti – občerstvení)
 • Svůj čas
 • Podle svých možností pomoci
 • Jsem učitelka, tak třeba doučování pro malé i větší farníky (na faře v určený čas). Ráda zpívám, tak zpěv. Jsem limitovaná časovými možnostmi
 • Mohu vypomoci fyzicky (brigády), finančně, věnovat čas na společenství, angažovanost na případných společných projektech
 • Církvi obecně mohu nabídnout sebe, svoje aktivní zapojení do činností, pro které se nadchnu. V této farnosti už nebývám tak často, přibližně každou druhou neděli, většinou se podílím na hudebním doprovodu mše, což mohu dělat i nadále
 • Svůj čas, um, kreativní nápady, příp. upéct něco ke kávě, ušít, co je potřeba
 • Pevný postoj v otázkách celibátu, svátosti manželství ženy a muže, svěcení mužů aj. Dále účast na brigádách, akcích apod. Možnost využít mou profesní orientaci

Chtěla/a bys bližší vzájemné kontakty? Jakým způsobem je možno se seznámit s druhými?

 • Ocenila bych nějaké společenství i pro ty, kteří už nejsou tak úplně „mládež“. Nemuselo by to být nic pravidelného, ani hluboce duchovního. Klidně tak od všeho trochu – popovídat si, zazpívat si …
 • Určitě. Možná více společných akcí typu pěší pouť, nebo společné farní výlety/zájezdy např. na víkend. Rád pomůžu s nějakou organizací
 • Přijdou mi teď ok
 • Zdá se mi to takto ok, lidé mají příležitost se poznat, pokud chtějí
 • Ne, nemám na ně kapacitu
 • Jsem introvert, těžko radit
 • Myslím, že kdo chce, má k tomu v naší farnosti dost příležitostí
 • Nějaká představovací runda
 • Bylo by ideální nenásilně oslovovat lidi, které vidíme v kostele poprvé.
 • Myslím, že v naší farnosti funguje vzájemná blízkost
 • Ano chodit na akce a nebýt stydlivá
 • Ano – zjistit poptávku konkrétních potřeb a na ty odpovědět
 • Jednou jsem se zúčastnila duchovní obnovy pod vedením Mirej a mám pocit, že to nejvíce přispělo k nějakému mému seznamování s lidmi z této farnosti. Farní kafe jsou fajn, jen jsem vždycky měla pocit, že si takhle nemám s lidmi moc co říci a ani nikdo nemá tendenci se se mnou dávat do řeči.
 • Mně se osvědčilo seznamovat se s druhými přes společné aktivity, cyklovýlety, výlety, běhání, farní kafe, společnou farní dovolenou, plesy farnosti, poutě, farní brigády
 • Myslím, že získání bližšího kontaktu mezi věřícími je otázkou přirozeného vývoje. Měli bychom spolu diskutovat i o věcech víry, nejen o věcech světských. Jde o bližší kontakt jak skrze osobní zájmy, tak i skrze konfesi

Kněží neustále ubývá. Aby toto farní společenství přežilo, musí být schopné samostatného života. Co pro to máme dělat už teď?

 • Dělat bohoslužby slova se spolufarníky. Hovory o víře tomu dle mého pomáhají.
 • Možnost zapojit v širší míře jáhny, světit na kněze i ženy (velmi výjimečně)
 • Možnost pro kněze oženit se (ale ne ženy vdát se)
 • Častější bohoslužby slova, větší spoluúčast laiků na přípravě bohoslužeb, umožnit svěcení žen.
 • Já si myslím, že naše farnost dělá mnoho činností a další mě nenapadají. Myslím, že soudržnost farnosti je taková, že by byla schopná přežít
 • Být schopni zajistit alespoň bohoslužbu slova, s tím, že je potřeba říci, že toto je ekvivalentní (ne nijak menší) nedělní bohoslužbě
 • Možná vytipovat a povzbudit možné budoucí trvalé jáhny, aby se třeba mohli začít vzdělávat a formovat. Povzbuzovat lidi, aby se zapojovali do života farnosti (hromadně i osobně). Možná nabízet nějaké duchovně formační programy, které mají potenciál lidi aktivovat (něco jako Sievers - Život v Duchu sv.)
 • Přijmout, že bohoslužba slova není „méněcenná mše“. Moc fandím nápadu ji v nepřítomnosti Libora konat. Vytrvale povzbuzovat lidi k zapojení i třeba v drobných službách farnosti
 • Věnovat modlitbu za nové kandidáty kněžství…
 • Připravovat farnost na službu trvalých jáhnů a v budoucnosti ženatých kněží i žen
 • Formalizovat, co znamená „samostatný život“ s projekcí do života obyčejných lidí dnešní doby a jejich potřeb
 • Tady končí legrace
 • To si vůbec netroufám hodnotit
 • Občas bohoslužby slova i mimo neděli, společné modlitby
 • Příležitostně zopakovat bohoslužbu slova.
 • Nemám žádné výhrady k tomu, aby mohli být ženatí kněží nebo k většímu zapojení žen
 • Být otevřenější
 • Najít cestu k otevření kněžské služby pro ženaté / vdané
 • Učit se scházet na akcích i bez kněze, různé modlitby, výlety apod.
 • Vzdělávat se v liturgii, biblistice, teologii, aby bylo možné aktivně vést bohoslužbu slova. Rozdělení práce na vícero lidí, aby všechno nemusel dělat jen jeden člověk (rozpis služeb). Slavení mše sv. upřednostňuji před bohoslužbou slova
 • Toto farní společenství je podle mého názoru schopné přežít. Je důležité se modlit, mít ochotu si navzájem naslouchat, neživit v sobě antipatie a podporovat aktivity, které se nám zdají dobré (zapojením se do přípravy, účastí, slovním oceněním)
 • Svěřit pořádání bohoslužeb do rukou žen
 • Modlit se za povolání
 • Vzdělávání laiků a sdílení
 • Jáhenství by mohlo být částečným řešením
 • Jsem přesvědčený, že v naší kultuře tisíce lidí hledají alternativy k myšlení materialisticky orientovaného světa a nemají přístup k hodnotám, které církev nabízí, zprostředkovaný současným jazykem
 • Katolická církev musí být odvážnější a sebevědomější v přinášení hodnot, na kterých zatím ještě stojí (důraz na dar života, manželství jako spojení muže a ženy, celibát jako zaměření na Krista)

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice