Zamyšlení k mešním textům z 9. 2. 2023

Čtvrtek 9. 2. 2023 – 5. týden v mezidobí

Gn 2,18-25

Hospodin Bůh řekl: „Není dobré, že člověk je sám. Udělám mu pomocníka, který by se k němu hodil.“ Hospodin Bůh uhnětl z hlíny všechnu divokou zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl (je) k člověku, aby viděl, jaké jim dá jméno: takové mělo být jejich jméno, jak by všechny živočichy pojmenoval.

Zamyšlení k mešním textům z 8. 2. 2023

Středa 8. 2. 2023 – 5. týden v mezidobí

Gn 2,4b-9.15-17

Když Hospodin Bůh udělal zemi a nebe, ještě nebylo na zemi ani polní křoví, ani ještě nevyrostla žádná luční tráva, protože Hospodin Bůh ještě neseslal déšť na zem a nebyl člověk, který by obdělával půdu, čerpal ze země vodu pro závlahu a občerstvoval (tak) celý povrch půdy.

Zamyšlení k mešním textům z 7. 2. 2023

Úterý 7. 2. 2023 – 5. týden v mezidobí

Gn 1,20–2,4a

Bůh řekl: „Ať se hemží voda živočichy a ptáci ať poletují nad zemí na nebeské obloze!“ Bůh stvořil velká vodní zvířata a všechny živočichy nejrůznějších druhů, schopné pohybu, jimiž se hemží voda, a všechny okřídlené tvory nejrůznějších druhů. Bůh viděl, že je to dobré.

Zamyšlení k mešním textům z 6. 2. 2023

Pondělí 6. 2. 2023 – 5. týden v mezidobí

Gn 1,1-19

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země však byla pustá a prázdná, temnota byla nad propastnou hlubinou a Boží dech vanul nad vodami. Tu Bůh řekl: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od temnoty. Bůh nazval světlo dnem a temnotu nocí.

Zamyšlení k mešním textům z 5. 2. 2023

Neděle 5. 2. 2023 – 5. neděle v mezidobí

Iz 58,7-10

Toto praví Hospodin: „Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva.

Homilie na 5.neděli v mezidobí 5.2.2023

5.2.2022, neděle, 5. v mezidobí

Mt 5,13-16

V uplynulém týdnu jsme slavili dva velké svátky. 31.1. byl svátek svatého Jana Bosca, výročí jeho smrti. Zemřel 31.1.1888 ve věku 73 let. Salesiánské dílo, které od něho vychází, umožňuje i salesiánskou tradici této farnosti a tohoto společenství.

Zamyšlení k mešním textům z 3. 2. 2023

Pátek 3. 2. 2023 – 4. týden v mezidobí

Žid 13,1-8

Mějte se navzájem trvale rádi jako bratři. Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly, aniž to tušili. Pamatujte na vězně, jako byste byli sami vězněni s nimi, na ty, kteří jsou týráni, protože i vy žijete na zemi těžký život.

Zamyšlení k mešním textům z 2. 2. 2023

Čtvrtek 2. 2. 2023 – 4. týden v mezidobí, slavnost Uvedení Páně do Chrámu (Hromnice)

Mal 3,1-4

Toto praví Pán Bůh: „Hle, pošlu svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do svého chrámu Panovník, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, přichází – praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se objeví?

Zamyšlení k mešním textům z 1. 2. 2023

Středa 1. 2. 2023 – 4. týden v mezidobí

Žid 12,4-7.11-15

V boji proti hříchu jste ještě nekladli odpor až do krve. Zapomněli jste, že Bůh vás povzbuzuje jako své syny: ‚Když tě Pán vychovává, můj synu, neber to na lehkou váhu, ani neklesej na mysli, když tě kárá.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice