Zamyšlení k mešním textům z 14. 9. 2021

Úterý 14. 9. 2021 – 24. týden v mezidobí, svátek Povýšení sv. Kříže

Nm 21,4b-9

Hebreové táhli směrem k Rákosovému moři a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom umřeli tady na poušti? Není chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy.“ Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: „Hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě; modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“ A Mojžíš se modlil za lid. Hospodin řekl Mojžíšovi: „Udělej si hada a vztyč ho na kůl; každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane naživu.“ Mojžíš zhotovil měděného hada, vztyčil ho na kůl, a když had někoho uštkl a ten pohlédl na měděného hada, zůstal naživu.

Příběh z knihy Numeri mluví o vzbouřenecké situaci na poušti, kdy lidé už měli dost toho putování a nedostatku. Hospodin se Mojžíše, na jehož hlavu se nespokojenost pospolitosti snášela, zastal. Seslal na ně podle vyprávění jako trest jedovaté hady, což vedlo k tomu, že lidé prosí Mojžíše, aby se za ně modlil k Hospodinu. Teprve situace obrovského ohrožení vede lidi k tomu, že si uvědomí, jak se situace opravdu má a přestanou mít nemístné nároky. Mojžíš se dá umluvit a modlí se za lid; Hospodin vyslyší Mojžíšovu prosbu a nabídne jeho prostřednictvím lidem východisko z jejich situace.

Vztyčení měděného hada k záchraně lidí, kteří se vzbouřili, se stane symbolem Ježíšovy smrti na kříži k záchraně všech lidí.

Jan 3,13-17

Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“

V nočním rozhovoru s Nikodémem Ježíš použije obraz měděného hada z knihy Numeri jako symbolu pro svou smrt na kříži. Tato smrt je výrazem lásky Boží k člověku, ke světu jako takovému. Bůh nemá zájem na zkáze světa, na jeho potrestání, nýbrž na jeho záchraně, na plnosti života. Láska se nedá odradit ani odstrašit negativním chováním, ale stále hledá nové cesty.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice