Zamyšlení k mešním textům z 16. 5. 2023

Pondělí 16. 5. 2023 – svátek sv. Jana Nepomuckého

Řím 8,31b-39

Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: `Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku.' Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Závěrečný chvalozpěv Pavlův na Boží lásku, jež se projevila v jeho Synu, v 8. kapitole Listu Římanům. Jestliže člověk skutečně věří v Krista, pak není nic, co by mohlo zvrátit jeho společenství s Bohem. Pak se i v něm Boží láska projevuje naplno, a to přes všechna protivenství, problémy, prohry a neúspěchy. Otec miluje bez konce Syna a tak ten, kdo věří v Boží Syna, kdo svou víru vyznává svým životem, je také milován nekonečnou láskou Otcovou.

Jan Nepomucký unesl nepřátelství krále Václava IV. a mocných, zůstal věrný sám sobě, svému přesvědčení. Proto jej můžeme oslavovat jako mučedníka a světce. Legendy o zpovědním tajemství apod. mohou mít reálný základ, ale jeho svatost spočívala v něčem jiném.

Mt 10,17-22

Ježíš řekl svým apoštolům: „Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen.

Ježíš své učedníky připravuje na nelehkou budoucnost a slibuje jim pomoc v situacích ohrožení, výslechů a pronásledování – dar Ducha. Každý, kdo zažil výslech ví, že tak zcela jednoduché to není. A přece to platí, protože když člověk přestane spoléhat jen na sebe, na svou chytrost a statečnost, dostane schopnost jednat adekvátně. To ještě samo o sobě neznamená, že se mu nic nestane. Ale za tím vším stojí Duch a ten dokáže působit, i když to člověk na první pohled není s to vidět.

Být skutečným Ježíšovým učedníkem může znamenat i konflikt s těmi nejbližšími. Víra není neutrální záležitostí. Je třeba to v pokoře a důvěře ustát. Ježíš pouze varuje před takovou situací, aby člověk nebyl zaskočen, ale nenabádá ani k nenávisti, ani k odplatě.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice