Zamyšlení k mešním textům z 19. 12. 2021

19. 12. 2021 – 4. neděle adventní

Mich 5,1-4a

Toto praví Hospodin: "A ty, Betléme Efratský, maličký jsi mezi judskými městy, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Proto je Hospodin opustí až do doby, kdy rodička porodí; potom se zbytek jeho bratrů vrátí k izraelským synům. Bude stát a pást v Hospodinově síle, ve velebnosti jména Hospodina, svého Boha, oni pak budou požívat míru, neboť jeho moc se rozšíří až do končin země. On sám pak bude pokojem."

Citát z proroka Micheáše, který v mírně pozměněné formě cituje i Matoušovo evangelium, je zaslíbením obnovy, zaslíbením spravedlivého vládce s mesiánskými rysy. Micheáš byl mladším současníkem proroka Izajáše (2. pol. 8. stol. př. n. l.), s nímž má některé výroky podobné. Kritizoval zejména sociální nespravedlnost. Zárukou spravedlnosti a pokoje je Hospodin, proto jen ten, kdo pochází od něho, může nabízet jistotu a budoucnost.

Žid 10,5-10

Když Kristus přicházel na svět, řekl: "Oběti krvavé ani nekrvavé jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V celopalech a v obětech za hřích jsi neměl zálibu. Proto jsem řekl: ‚Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.‘" Po prvních slovech: "oběti krvavé ani nekrvavé, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl a neměls v nich zálibu" – a  přece to všechno se obětuje podle Zákona – hned dodává: "Tady jsem, abych plnil tvou vůli." To první ruší, aby ustanovil to druhé. A touto "vůlí" jsme posvěceni obětováním těla Ježíše Krista jednou provždy.

Autor listu Židům ukazuje, že význam krvavých obětí, jak je předepisoval židovský Zákon, s Ježíšem skončil. Ježíš je tou jedinou a definitivní obětí, on je naplněním Boží vůle, proto již není třeba dalších obětí. Bůh nepotřebuje oběti od lidí, „potřebuje“ jejich úctu, lásku a poslušnost. Ježíšova oběť života je Božím darem pro lidi, vyjádřením jeho lásky k lidem, jeho identifikace s jejich utrpením.

Lk 1,39-45

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně. Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"

Maria se vydala za Alžbětou, aby jí byla na blízku v jejích potřebách. Její přítomnost vyzařuje takovou sílu, že to zasáhne Alžbětu do hloubky její bytosti, takže se to dotkne i dítěte v jejím lůně. Dvě ženy, dva pozoruhodné osudy, dvě matky synů, jejichž život a působení mění životy lidí; dvě matky, které musejí dát své syny k dispozici a přijmout jejich těžký úděl. Důležitá je konstatace na závěr „blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána“ – věřit Bohu a přijmout poslání není snadné a je to vždy velká věc, pro kterou je na místě nazývat člověka blahoslaveným, blaženým, šťastným.

Maria je pro Alžbětu povzbuzením, Alžběta pro Marii potvrzením jejího vyvolení a životního úkolu. Dvě ženy a jedna pro druhou je oporou. Na Marii a jejím dítěti spočívá požehnání, což však neznamená, že jejich život bude snadný. Boží požehnání není zárukou poklidného života bez utrpení, proher a problémů, nýbrž je darem Boží přítomnosti, jistoty, že Boží věc nakonec vždy zvítězí. Je důležité lidem žehnat, stavět je pod Boží ochranu, do Boží přítomnosti.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice