Zamyšlení k mešním textům z 21. 12. 2021

Úterý 21. 12. 2021 – 4. týden adventní

Sof 3,14-18a

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: "Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz, bude nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou jásá jak za dnů shromáždění."

Blíží se oslava naplnění Božích příslibů v daru Syna. Předobrazem toho, co to znamená, co tento Syn přináší, je radost Jeruzaléma-Siónu ze svobody, jež je darem Hospodinovým. Izrael opět zažije momenty síly, odvahy a pokoje. Bůh bude plesat nad svým vyvoleným lidem, bude nad ním jásat, zahrne ho svou láskou. Bůh jásá nad člověkem. Jásá i nad každým z nás, byť je to těžko k uvěření. A to je výzvou, abychom i my jásali nad Hospodinem.

Lk 1,39-45

Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala mocným hlasem: "Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? Vždyť jakmile zazněl tvůj pozdrav v mých uších, dítě se živě a radostně pohnulo v mém lůně! Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se splní to, co ti bylo řečeno od Pána!"

Evangelium je stejné jako v neděli 19. 12. 2021.

Maria uvěřila andělovu sdělení, že Alžběta je těhotná, ačkoliv věděla, že už je to prakticky nemožné. Je to i pro ni potvrzením Boží síly a moci, potvrzením toho, co se má naplnit na ní. Vydává se urychleně na cestu k Alžbětě, aby ji stála po boku – sama žena z Galileje do Judska, to nebylo zrovna obvyklé. Mnohem starší Alžběta ji vítá slovy, která vyjadřují úctu, obdiv i poznání Mariiny velikosti i významu dítěte, které je v této chvíli ještě v Mariině lůně. Část Alžbětina pozdravu se stala součástí modlitby Zdrávas Maria. Ta úvodní část je převzata z pozdravení andělova.

Maria je příkladem člověka, který vyzařuje a tím ovlivňuje své prostředí. Vyzařuje čistotu smýšlení, čistotu srdce, důvěru, radost, odvahu, obětavost. I dnes jsou takoví lidé mezi námi – to jsou ti, kdo v sobě nosí Boha a kdo ho rodí do prostředí, které na to ani není nastavené, a přece se tím nechá ovlivnit. Rodit Boha může svým způsobem každý z nás, každý může být nositelem pokoje a naděje.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice