Zamyšlení k mešním textům z 22. 7. 2022

Pátek 22. 7. 2022 – 16. týden v mezidobí, svátek sv. Marie Magdalény

Pís 3,1-4a

Snoubenka praví: Na svém lůžku za noci jsem hledala miláčka svého srdce, hledala, a nenalezla. „Vstanu a projdu městem, po ulicích a náměstích budu hledat miláčka svého srdce.“ Hledala jsem ho, a nenalezla. Našli mě strážní, procházející městem. „Viděli jste miláčka mého srdce?“ Ale sotva jsem je přešla, nalezla jsem miláčka svého srdce.

Texty z Písně písní, původně sbírky svatebních písní, bývají aplikovány alegoricky na vztah Hospodina a Izraele, vztah Krista a církve nebo vztah Krista a duše věřícího. Zde tedy milující hledá milovaného, toho, po němž touží její srdce. Nebojí se vyjít do tmy, doptávat se hledat, riskovat. Avšak nikdo nemůže odhalit tajemství lásky mezi dvěma zamilovanými, to mohou jen oni sami. Je marné se doptávat, je třeba se spolehnout na své srdce, na své nitro. Je třeba vyjít do tmy a riskovat.

Jan 20,1.11-18

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Marie stála venku u hrobky a plakala. Když tak plakala, naklonila se do hrobky a viděla tam sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho v hlavách a druhého v nohách toho místa, kde dříve leželo Ježíšovo tělo. Řekli jí: „Ženo, proč pláčeš?“ Odpověděla jim: „Vzali mého Pána a nevím, kam ho položili.“ Po těch slovech se obrátila a viděla za sebou stát Ježíše, ale nevěděla, že je to on. Ježíš jí řekl: „Ženo, proč pláčeš? Koho hledáš?“ Ona myslela, že je to zahradník, a proto mu řekla: „Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho položil, a já ho přenesu.“ Ježíš jí řekl: „Marie!“ Ona se k němu obrátila a zvolala hebrejsky: „Rabbuni!“ – to znamená „Mistře“. Ježíš jí řekl: „Nezadržuj mě! Neboť ještě jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a oznam jim: 'Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.'“ Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána!“ – a toto že jí řekl.

Marie hledá poslední útěchu u hrobu toho, kterého milovala, kterého obdivovala, kterému důvěřovala a spolu s ostatními jej doprovázela až do konce jeho života. Ke svému zděšení zjišťuje, že hrob je prázdný, a tak ji nenapadá nic jiného než hledat mrtvé tělo, vyptávat se po něm. Ale na její otázku není žádná odpověď. Až ve chvíli, kdy je oslovena, kdy opustí své představy a marné hledání, kdy se otočí z minulosti do nové přítomnosti, nalezne víc, než doufala – živého Ježíše. Živého, ale žijícího v jiné dimenzi než pozemského bytí. Není jí dovoleno, aby si ho přivlastnila, aby ho uchopila, aby se na něj „nalepila“, nýbrž má jít a hlásat tuto novou skutečnost. Setkání se stává posláním.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice