Zamyšlení k mešním textům z 23. 7. 2022

Sobota 23. 7. – 16. týden v mezidobí, sv. Brigity

Gal 2,19-20

Skrze Zákon jsem Zákonu umřel, abych žil pro Boha. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žiji ve víře v Božího Syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval.

Funkcí Zákona bylo vést člověka k Bohu, ke společenství s ním. To se naplnilo v Ježíši Kristu, jenž je – jak Pavel v Listu Římanům podotýká (10,4) – naplněním či koncem Zákona. Proto Pavel může říci, že skrze Zákon odumřel Zákonu. Odumření Zákonu znamená zemřít s Kristem, být s ním ukřižován, což se naplňuje ve křtu. Tím se člověk napojuje na Krista, avšak toto napojení ještě není úplné, v rámci pozemské reality se děje ve víře. Ta je darem Boží lásky realizované naplno v oběti Ježíše, Božího Syna, na kříži. Pavel tady podle mého soudu jinými slovy vyjadřuje, co pro něj znamená setkání se zmrtvýchvstalým Pánem, ona rozhodující událost před Damaškem.

Jan 15,1-8

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“

Ježíš je nosným základem společenství, jež vzniká jen přímým napojením každého z členů společenství přímo na něj. V tomto smyslu jsou si všichni ve společenství rovni, protože všichni jsou závislí na přímém napojení na tento nosný základ. Jen tak také mohou být plodní. Aby jejich plodnost byla patřičná, procházejí procesem očištění, jímž jsou životní události. Ty pročišťují plodnost lidského života, pokud je člověk schopen je takto přijmout.

Zůstat spojen s Ježíšem tak, aby v jeho učednících zůstávala jeho slova, není tak jednoduché, jak to na základě evangelistových slov vypadá. Sjednocení v prosbě může fungovat jen tehdy, jsou-li učedníci naplno zakotveni v Kristu, jsou-li mu zcela oddáni, takže jeho slova v nich přebývají, tedy se dějí, realizují.

Bůh je oslaven, když Ježíšovi učedníci – církev – jsou plodní, prokazují se jako skuteční učedníci, kteří následují svého Mistra.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice