Zamyšlení k mešním textům z 24. 1. 2023

Úterý 24. 1. 2023 – 3. týden v mezidobí, sv. František Saleský

Ef 3,8-12 (ze společných textů)

Ačkoli já jsem méně než nejnepatrnější ze všech křesťanů, byla mi dána tato milost: zvěstovat pohanům nevystižitelné Kristovo bohatství a jasně ukázat (všem), jak se (uskutečňuje) ono tajemné rozhodnutí. Od věků bylo skryté v Bohu, Stvořiteli všeho, nyní se však skrze církev ukázala přerozmanitá Boží moudrost knížatům a mocnostem v nebi. Tak od věčnosti určil, že to vykoná skrze našeho Pána Krista Ježíše. Protože jsme s ním spojeni, smíme s důvěrou a volně přistupovat (k Bohu), když věříme (v Krista).

Křesťané nejsou prvními ani jedinými, kdo mohou zažívat intimní vztah s Bohem. A přesto je tento vztah jedinečný, protože je vázán na Ježíše Krista, Božího Syna, konkrétního člověka a zároveň někoho, kdo patří do božské sféry. Nejsou vtahováni do mýtu, nýbrž do historicky založeného vztahu. A do něj jsou pozváni všichni – pohané i Židé, lidé necírkevní, ateisté i příslušníci církví. Tento vztah je nabídnut všem a vstoupit do něj znamená podílet se na proměně světa.

Církev má jedinečné poslání, a to zjevovat Boží univerzální lásku (moudrost) nejen celému pozemskému světu, ale dokonce i nebeským mocnostem. Autor navazuje na hymnus z Listu Kolosanům, ale mnohem více jej zaměřuje na církev. Kristus je nejen vládce nade vším včetně nebeských mocností, ale skrze církev zjevuje Boží univerzalitu spásy, již je církev povolána realizovat na zemi, i nebeským mocnostem.

Jan 15, 9-17

Ježíš řekl svým učedníkům: "Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li moje přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachovával přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. To je mé přikázání: Milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Vy jste moji přátelé, když děláte, co já vám ukládám. Už vás nenazývám služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože vám jsem oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce. Ne vy jste si vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a určil jsem vás k tomu, abyste šli a přinášeli užitek a váš užitek aby byl trvalý. Potom vám Otec dá všechno, oč ho budete prosit ve jménu mém. To vám přikazuji: Milujte se navzájem!"

Ježíš se obrací na své učedníky s velkorysou nabídkou, a to rovného přátelského vztahu. Jedinou podmínkou toho je pokračovat v tom, co on přinesl, totiž zakotvenost v lásce. Jenom láska dokáže činit skutky plodné, tedy takové, aby byly znamením přítomnosti Božího království. Ježíš své učedníky-přátele povolává, vyvoluje, k této plodnosti. Být Božím a Ježíšovým přítelem je obrovským závazkem. My si to tak vesměs nepřipouštíme, protože bychom museli jednat jinak. Ježíš mluví i o radosti, tedy o další emoci, resp. postoji, jako o důležitém odkazu Ježíšově. Ježíšovi přátelé mají pokračovat v jeho díle lásky, mají je plodně rozvíjet, protože to vede k radosti, k šíření Božího království na zemi. Přítel je schopen dát svůj život všanc, když může přítele zachránit, když mu může pomoci. To je onen metr k poměřování skutečné lásky coby životního postoje a Ježíš jde všem svým přátelům vzorem. Přátelství je náročný vztah, ale také jeden z těch nejkrásnějších a nejcennějších – Ježíš nám ho nabízí, ale také ho od nás očekává.

Milovat se navzájem neznamená padat si stále do náručí, ale vnímat potřeby druhých, jejich bolesti, problémy, strasti i radosti a úspěchy a provázet je svou účinnou pomocí, přejícností a skutečným zájmem, ochotou se nasadit pro druhé.

Sv. František Saleský (1567-1622), jehož si Don Bosco zvolil jako svůj vzor, byl proslulý svou láskou, mírností a optimismem, ale také realističností a duchovní střízlivostí. Je znám i díky svému dílku Filothea. Jeho největším dílem je Pojednání o Boží lásce. Byl sice ženevským biskupem, ale sídlil v Annecy, protože Ženeva byla v té době kalvinistickým městem. Své myšlenky v polemice proti kalvinismu šířil letáky a dopisy. Za život napsal údajně kolem 20 000 dopisů. K jeho přátelům patřila i Františka de Chantal, která s jeho pomocí založila nový ženský řád (Navštívení Panny Marie).

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice