Zamyšlení k mešním textům z 25. 12. 2022

Neděle 25. 12. 2021 – ve dne; Hod Boží vánoční

Iz 52,7-10

Jak je krásné (vidět) na horách nohy posla, (který přináší) radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: "Bůh tvůj kraluje!" Slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas a jásají spolu, neboť vidí na vlastní oči, jak se Hospodin vrací na Sión. Radujte se a jásejte vespolek, jeruzalémské trosky, neboť Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Obnažil Hospodin své svaté rámě před očima všech národů a všechny končiny země uzří spásu našeho Boha!

Útěšné proroctví z knihy Izajáš – Bůh se ujal svého lidu: lid se z vyhnanství může vrátit nazpět. Jeruzalém se opět stane centrem úcty k Hospodinu, místem radosti a naděje. Jakkoliv zní tento text nadějeplně, radostně a nadšeně, realita, která je v pozadí není tak snadná. Návrat nebyl vůbec jednoduchý, Jeruzalém sám byl v troskách, život omezen. A přesto bylo proč se radovat, protože před Izraelem stála nová budoucnost. Začít znovu budovat, co bylo zničeno, je náročné, ale také krásné, protože vede dopředu. Bůh svůj lid neopustil. Kéž by to konečně začalo platit i pro Ukrajinu!

My sice – na rozdíl od mnoha jiných – nejsme sice v exilu, ale přesto potřebujeme znovu zažít posla, který zvěstuje radostnou zprávu, evangelium pro dnešní dny. Je to paradox, že my, kteří máme být nositeli radostné zprávy pro druhé, ji potřebujeme především sami. Kéž se naplní, že „všechny končiny země uzří spásu našeho Boha“!

Žid 1,1-6

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět. On je odlesk jeho (božské) slávy a výrazná podoba jeho podstaty, on všechno udržuje svým mocným slovem. Když vykonal očistu od hříchů, zasedl na výsostech po pravici (Boží) velebnosti a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje svou důstojností, které se mu trvale dostalo. Vždyť komu z andělů kdy (Bůh) řekl: `Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil'? A dále: ,Já mu budu otcem a on mi bude synem.‘ A až bude opět uvádět svého Prvorozeného na svět, řekne: ,Ať se mu klanějí všichni Boží andělé!‘

Jsme dětmi posledního času, času, do něhož již vehementně vstoupila věčnost. Ježíš-Syn Boží, ten jenž s námi žil naše lidství a žije je proměněné nadále (a i skrze ně je víc než andělé), nám nabízí podíl na věčnosti Božího království. Bůh je pro člověka smysly nedosažitelný a nepředstavitelný, Ježíš je jeho viditelným obrazem a také obrazem toho, k čemu jsme jako lidé stvoření na podobu Boží definitivně povoláni a co již – byť v omezení – můžeme prožívat teď a tady.

Text je reflexí na vztah Otce a Syna, připomíná i mudroslovnou literaturu ve vztahu hypostazované Moudrosti a Hospodina. Na rozdíl od ní však byl Ježíš reálnou postavou, člověk s plností lidství, a právě díky tomu nám může ukazovat, kudy a kam máme jít. Ježíšovi se mají klanět andělé, klanět se máme i my.

Jan 1,1-18

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila. Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle. Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy. Jan o něm vydával svědectví a volal: "To je ten, o kterém jsem řekl: 'Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.'" Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista. Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Syn, který spočívá v náručí Otcově, ten (o něm) podal zprávu.

Jeden z nejkrásnějších, ne-li nejkrásnější, christologických hymnů. Ježíš jako Boží Slovo/Logos-Syn je spojen s Otcem od „počátku“, tedy věčně. Jeho vstoupením do světa se rozehrává drama zápasu světla Božího s tmou hříchu, zla. Jenže tam, kde je světlo, tma je nemůže přemoci.

Ježíš je to světlo, které nám svítí, abychom viděli, abychom dovedli rozeznat, co je a co není Boží. Bohužel mnozí to nerozpoznali před 2000 lety a nerozpoznávají dodnes. Není to vina Ježíšova, že by jeho světlo nezářilo, ale vina naše, že to světlo pro svět zatemňujeme. Nedokážeme být tak zcela jako Jan, který dokázal autenticky svědčit, ale nezakrývat světlo. Papež František zdůrazňuje nekonkurenčnost lidského bytí, protože onen zápas o zabrání co největšího místa na slunci pak brání druhým, aby ho vůbec viděli a nalezli. 

Drama nepřijetí toho, kdo přišel do vlastního, je relativizováno těmi, kdo Slovo přijali, přidali se ke světlu, neboť oni jsou dětmi Božími, sjednoceni se Synem.

„Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí“ – to platí i o nás, potřebujeme to uvidět, zakoušet a děkovat. Vděčnost za to, co mám(e), zahání konkurenční myšlení.  

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice