Zamyšlení k mešním textům z 26. 10. 2022

Středa 26. 10. 2022 – 30. týden v mezidobí

Ef 6,1-9

Děti, poslouchejte své rodiče, jak se to sluší u křesťanů, protože tak to má být. ‚Cti svého otce i matku‘ to je první přikázání, (při kterém se slibuje) odměna: ‚aby se ti dobře vedlo a abys dlouho žil na zemi‘. A vy, otcové, nedrážděte svoje děti ke hněvu, ale vychovávejte je v kázni a napomínejte je (z pověření) Páně. Otroci, poslouchejte svého pozemského pána s uctivou bázní a upřímně, jako kdyby to byl sám Kristus. Neposlouchejte jenom naoko, abyste se lidem líbili, ale jako služebníci Kristovi, kteří z (celé) duše konají vůli Boží. Služte ochotně jako Pánu, a ne lidem. Víte přece, že každý dostane odměnu od Pána za to dobré, co vykonal, ať je to otrok, nebo svobodný. A vy, páni, jednejte s nimi také tak a nevyhrožujte jim (tresty). Buďte si vědomi, že oni i vy máte stejného Pána na nebi, a ten nestraní nikomu.

Pokračování tzv. domácího řádu, kde autor listu mluví o dalších konstitutivních vztazích v rodině (domácnosti), a to vztahu děti-rodiče (vztah generací) a služebnictvo (otroci)-pán domu. Služebnictvo (otroci) bylo součástí tehdejší domácnosti. Autor cituje přikázání z Dekalogu, ale doplňuje vztah dětí k rodičům o vztah rodičů (otců) k dětem. Budoucnost je zajištěna, když existuje sounáležitost generací, jež je záležitostí obou stran. Děti mají respektovat své rodiče (a myslí se tím i dospělé děti), protože oni jsou jako generace nositeli důležitých tradic, kontinuity života. Úkolem rodičů je předávat životodárné a živototvorné tradice a hodnoty. Úkolem dětí je ovšem je rozvíjet a předávat dál ve změněných podmínkách života.

Součástí moderních domácností už není služebnictvo v tom smyslu jako v minulosti. V textu uvedená poučení se dají vztáhnout na vztahy nadřízený a podřízený nebo představený a podřízený. I tady platí vzájemný respekt a zodpovědnost. Loajalita vůči nadřízenému nebo představenému je důležitá, pokud nedělá věci, kterými škodí ostatním, protože jinak zavládne ve společnosti chaos a žádná práce se nezrealizuje. Respekt má být upřímný, nejen naoko. V textu z hlediska doby, v němž vznikl, je důležitý důraz na rovnocennost otroků a pánů před Bohem. Pro antickou společnost srovnávat pána a otroka z hlediska jejich důstojnosti a stavět je na stejnou rovinu bylo revoluční.

Cílem všech těchto naučení byl efektivní chod domácnosti, tak jak to daná (antická) společnost měla nastavené, což bylo důležité i pro celé společenství, celou obec; ale vzájemné vztahy v rodině nejsou nastaveny jen pragmaticky, nýbrž korigovány s ohledem na Krista a na důstojnost každého člena domácnosti z toho plynoucí. Současné modely rodiny jsou jiné, ale vzájemný respekt a specifické postavení i adekvátní role každého člena v rodině jsou důležité i dnes. V křesťanské rodině by se na vědomí zodpovědnosti před Bohem nemělo zapomínat.

Lk 13,22-30

Ježíš se ubíral od města k městu, od vesnice k vesnici, učil a pokračoval v cestě do Jeruzaléma. Někdo se ho zeptal: „Pane, je málo těch, kdo budou spaseni?“ Řekl jim na to: „Usilujte o to, abyste vešli těsnými dveřmi! Říkám vám: Mnoho se jich bude snažit vejít, ale nebudou moci. Jakmile se pán domu zvedne a zavře dveře, a vy zůstanete venku a začnete tlouci na dveře a volat: ‚Pane, otevři nám!‘, odpoví vám: ‚Neznám vás, odkud jste.‘ Tu začnete říkat: ‚(Vždyť) jsme s tebou jedli a pili a učil jsi u nás na ulicích!‘ Ale on vám odpoví: ‚Nevím, odkud jste. Pryč ode mě, všichni jste páchali nepravosti!‘ Tam bude pláč a skřípění zubů, až uvidíte, jak Abrahám, Izák, Jakub a všichni proroci jsou v Božím království, ale vy budete vyhnáni ven. A přijdou od východu a od západu, od severu a od jihu a zaujmou místo u stolu v Božím království. Ano, jsou poslední, kteří budou prvními, a jsou první, kteří budou posledními.“

I Ježíš se vyjadřuje k otázce vyvolených ke spáse. To však není dáno rozhodnutím Božím (ten žádný počet neurčuje), ale lidským rozhodnutím, totiž způsobem života. Nerozhoduje ani to, zda člověk formálně náležel ke Kristu (do církve), nýbrž skutečně to, zda žil poctivě svůj život, což symbolizuje úzká brána. Ti, kdo si ze svého přináležení ke Kristu, učinili dobrý byznys, budou odmítnuti. Ti do Božího království nejspíš nevejdou, protože svou „znalost“ Krista zneužili jen ke svému prospěchu. Bůh se nedá oklamat líbivým slovy a nápadnými gesty. Proto leckteří první budou posledními a poslední prvními. Ježíšovo varování je míněno velmi vážně. Člověk si Boží království (společenství s Bohem) nemůže obstarat svými skutky, protože ono není odměnou za dobrý život. Je darem v plnosti těm, kdo je už tady na zemi svými skutky realizovali. Ti jsou pro přijetí plnosti tohoto daru totiž disponováni.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice