Zamyšlení k mešním textům z 26. 12. 2020

Sobota 26. 12. 2020 – svátek sv. Štěpána

Sk 6,8-10;7,54-60

Štěpán, plný milosti a síly, dělal mezi lidem veliké divy a znamení. Ale tu zasáhli někteří z tak zvané synagógy propuštěnců s lidmi z Kyrény, Alexandrie, Kilíkie a Asie a začali se přít se Štěpánem. Nemohli však obstát před jeho moudrostí a Duchem, který z něho mluvil. Když to slyšeli, velmi se rozzuřili a skřípali zuby proti němu. On však plný Ducha svatého, pohleděl k nebi a spatřil Boží slávu a Ježíše, jak stojí po Boží pravici. A zvolal: "Vidím nebesa otevřená a Syna člověka, jak stojí po Boží pravici! " Oni se však dali do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli. Pak ho vyhnali ven za město a začali ho kamenovat. Svědkové si přitom složili svrchní šat k nohám jednoho mladého muže - jmenoval se Šavel. Tak Štěpána kamenovali. A on se modlil: "Pane Ježíši, přijmi mého ducha!" Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: "Pane, nepřičítej jim tento hřích." A po těchto slovech skonal.

Štěpán patřil k 7 tzv. diakonům, kteří byli pověřeni vedením té části jeruzalémské obce, která mluvila řecky. Štěpán stál v jejich čele. Jeruzalém byl v době Ježíšově městem, kde se mluvilo také řecky, a Židé mluvící řecky tam měli, jak plyne i z textu, i své synagogy. Štěpán měl právě s těmi řecky mluvícími soukmenovci problémy, protože hlásal víru v Ježíše Krista jakožto mesiáše a Božího Syna a tím relativizoval význam Chrámu i Zákona. Jeho smrt byla smrtí zfanatizovaného davu, bohužel se nenašel žádný Daniel jako v příběhu se Zuzanou, který by dav přivedl k hledání pravdy. Tak se stal první obětí pro víru v Ježíše (nepočítáme-li Jana Křtitele – ten zemřel pro kritiku zneužívání moci Herodem Antipou). K řecky mluvícím Židům z diaspory patřil i pozdější apoštol Pavel. I on vystupoval velmi vehementně proti rodící se církvi. Štěpán přijímá svou nespravedlivou a nezákonnou smrt v následování Krista, tedy v duchu odpuštění vůči těm, kdo se podíleli na jeho zabití, de facto vraždě.

Mt 10,17-22

Ježíš řekl svým apoštolům: "Mějte se na pozoru před lidmi! Budou vás totiž vydávat soudům a bičovat v synagógách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Neboť to už pak nemluvíte vy, ale mluví skrze vás Duch vašeho Otce. Bratr vydá na smrt bratra a otec syna, děti povstanou proti rodičům a způsobí jim smrt. Budete ode všech nenáviděni pro mé jméno. Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen."

Poněkud drsný tón v rámci vánoční něhy. Ale ve skutečnosti připomíná, že i Ježíšovo narození stojí ve stínu kříže. Ostatně vánoční příběhy Matoušova evangelia nejsou zrovna idylické, zahrnují velmi tvrdé okamžiky. Ježíš upozorňuje své učedníky, že společenství s ním má i obtížné stránky, protože ve světě je přítomno zlo v podobě nenávisti, závisti, strachu ze ztráty moci, zloby. Roztržka kvůli Ježíši může jít až do rozkolu v rodinách. Každý, kdo prožil totalitu, ví, o čem je řeč. Ale ten, kdo vytrvá ve stopách Ježíšových, nepřijde o společenství s ním. Kdo opravdu miluje, ten se nezaprodá, ten zůstane pevný v síle Ducha.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice