Zamyšlení k mešním textům z 26. 8. 2021

Čtvrtek 26. 8. 2021 – 21. týden v mezidobí

1 Sol 3,7-13

Při všech trampotách a při všem soužení nám přinesly útěchu (zprávy) o vás, bratři, a o vaší víře. Hned jsme zase okřáli, když jste pevní ve víře. Jak bychom mohli za vás Bohu dosti poděkovat za všechnu radost, kterou se kvůli vám radujeme před naším Bohem! Ve dne v noci se vroucně modlíme, abychom se mohli s vámi shledat a doplnit, co se ještě vaší víře nedostává. Sám Bůh, náš Otec, i náš Pán Ježíš Kristus kéž nám upraví cestu k vám! A ve vás ať Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho k druhému i ke všem (lidem), jako ji i my (máme) k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, naším Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými. Amen.

Pavel se od Timoteje, kterého do Tesaloniky místo sebe poslal, dozvěděl, že jeho obavy o Tesaloničany byly zbytečné. Zůstali pevní ve víře, i když Pavel musel narychlo odejít a i když jim to přineslo nepříjemnosti a konflikty s okolím. Pavel by se rád do Tesaloniky vrátil, ale nemůže, proto se za své adresáty „alespoň“ vroucně modlí. Protože Timotej přinesl dobré zprávy, má Pavel velkou radost; dobrý život z víry jeho adresátů je i pro něj povzbuzením a radostí.

Pavel může být všem pastoračním pracovníkům vzorem opravdové starosti o adresáty a radosti z jejich dobrého života.

Mt 24,42-51

Ježíš řekl svým učedníkům: „Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníkovi, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem. Je-li však služebník špatný a myslí si: `Můj pán tak hned nepřijde' a začne tlouci své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší; ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů.“

Ježíšova výzva k bdělosti nám může znít mnohem méně aktuálně než jeho původním posluchačům i primárním adresátům evangelia. Bdělost nemusí být zaměřena jen na druhý příchod Ježíšův (ten jsme tak nějak odsunuli do nepředstavitelné budoucnosti) ani na možnost smrti, ale na nabídky, které přicházejí. Bdělý a připravený člověk dokáže využít času ke smysluplnému naplňování života, k rozvoji sebe i druhých, k růstu dobra.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice