Zamyšlení k mešním textům z 27. 6. 2022

Pondělí 27. 6. 2022 – 13. týden v mezidobí

Am 2,6-10.13-16

Tak praví Hospodin: „Pro tři a pro čtyři zločiny Izraele to neodvrátím: protože za stříbro prodávali spravedlivého a chudáka za pár opánků; hlavy ubožáků drtili v prachu země a křivili právo pokorných; syn s otcem chodili za stejnou nevěstkou, a tím znesvěcovali mé svaté jméno. U každého oltáře se rozvalovali na šatech, daných do zástavy, víno zabavené pili v domě svého Boha. Já však jsem před nimi zničil Amority, kteří se výškou rovnali cedrům a silou dubům, zničil jsem jejich ovoce nahoře i jejich kořeny dole. Já jsem vás vyvedl z egyptské země a vodil jsem vás pouští po čtyřicet let, abyste se mohli zmocnit amoritské země. Já vás stlačím až k zemi, jako je (k zemi) tlačen vůz naplněný snopy. Rychlý neuteče, silák nerozvine svou sílu, hrdina nezachrání život. Lučištník neobstojí, běžec se nezachrání a jezdec se nevysvobodí. V ten den i nejodvážnější z hrdinů bude prchat nahý“ – praví Hospodin.

Prorok Amos je prorokem sociální spravedlnosti. Na rozdíl od kultů jiných starověkých bohů, úcta k Hospodinu je neoddělitelně spojena s adekvátním chováním člověka vůči bližním. Nelze uctívat Hospodina a utlačovat, okrádat, sexuálně zneužívat… druhého člověka. Formální kult v očích Boží nic neplatí. To je platné dodnes.

Mt 8,18-22

Když Ježíš uviděl kolem sebe velké zástupy, rozkázal odplout na druhý břeh. Tu přišel jeden učitel Zákona a řekl mu: „Mistře, půjdu za tebou všude, kam půjdeš!“ Ježíš mu (však) odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kam by hlavu položil.“ A jiný, jeden z jeho učedníků, mu řekl: „Pane, dovol mi, abych napřed šel a pochoval svého otce.“ Ale Ježíš mu odpověděl: „Pojď za mnou a nech, ať mrtví pochovávají své mrtvé.“

Být povolán Ježíšem a rozhodnout se jej následovat může znamenat opustit obvyklý způsob života, vzdát svých zvyků a dát se na cestu, o níž člověk neví, jak se bude odvíjet dál. Ne každý je na to připraven, slova a dobrá vůle leckdy nestačí. Rozhodnout se pro následování je životní volbou. Její naplnění má různé podoby, nejde jen o zasvěcený život, kněžství, ale o nejrůznější podoby angažovanosti ve stopách Ježíšových.

V neděli se četl paralelní text z Lukášova evangelia, zasazený do širšího kontextu. Ježíšův nárok na ty, kdo jsou ochotni jej následovat, je radikální, a tedy ne malý. Ježíš nechce likvidovat lidské vztahy a povinnosti vůči rodině, ale svou radikální výzvou upozorňuje na to, že člověk se nesmí nechat pohltit svými vazbami k druhým a musí, chce-li být jeho učedníkem, být ochoten je omezit a někdy se jich i vzdát. Tohle znají dobře lidé vstupující do manželství, kdy pro dobro svého manželství a své nové rodiny musí změnit své vztahy k ostatním, včetně původní rodiny, protože nová rodina má přednost.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice