Zamyšlení k mešním textům z 27. 8. 2021

Pátek 27. 8. 2021 – 21. týden v mezidobí

1 Sol 4,1-8

Bratři, prosíme vás a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z (moci) Pána Ježíše. Neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení! Zdržujte se smilství; naučte se každý držet svoje tělo ve svaté kázni a počestnosti, ne ve chtivé žádostivosti jako pohané, kteří neznají Boha. Nikdo ať v té věci nezkracuje a nepodvádí svého bratra, protože Pán to všechno přísně trestá, jak jsme vám to už dříve pověděli a důrazně připomněli. Bůh nás přece nepovolal k nečistotě, ale k posvěcení! Proto, když tím (příkazem) někdo pohrdá, nepohrdá člověkem, ale Bohem, který vám dává svého svatého Ducha.

Boží vůlí pro člověka je posvěcení, podíl na Boží svatosti. A ten má spočívat v relativně obyčejných věcech, totiž v řádném manželském (sexuálním) životě a v poctivosti v profesních vztazích. Řádně žitý život, tedy život v poctivosti a úctě vůči druhým – blízkým i vzdálenějším – je způsobem, jak člověk žije Boží přítomnost, jak žije z Boží svatosti, jak ji realizuje jako posvěcení ve svém životě. Liturgický překlad volí méně obvyklou interpretaci textu, takže to vypadá, že jde jen o individuální (mužskou) sexualitu. Velká část exegetů interpretuje text ve smyslu řádného manželského života (mít ženu v úctě a žít s ní svatě) a řádných profesních (obchodních) vztahů.

Mt 25,1-13

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné deseti pannám, které vzaly lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět prozíravých. Pošetilé vzaly sice lampy, ale nevzaly s sebou olej, prozíravé si však vzaly s lampami také do nádobek olej. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se strhl křik: `Ženich je tady! Jděte mu naproti!' Tu všechny ty panny vstaly a začaly si upravovat lampy. Pošetilé prosily prozíravé: `Dejte nám trochu oleje, lampy nám dohasínají.' Ale prozíravé odpověděly: `Nemůžeme, nestačilo by pak ani nám, ani vám, dojděte si raději k prodavačům a kupte si.' Jakmile však odešly nakoupit, přišel ženich a ty připravené vešly s ním na svatbu a dveře se zavřely. Později přišly i ostatní panny a volaly: `Pane, pane, otevři nám!' On však odpověděl: `Amen, pravím vám: Neznám vás.' Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“

Stejné evangelium se četlo 9. 8., tak nebudu vymýšlet nic jiného. Další výzva k bdělosti a připravenosti nepropást daný důležitý okamžik. Skvělou paralelu k tomu podobenství nabízí Flekova Parabible. Bohužel ji vinou stěhování nemohu najít.

Nebeské království je otevřené pro připravené, pro ty, kdo neodkládají rozhodnutí pro ně na někdy jindy. Rozhodnout se pro ně je vcelku jednoduché: stačí žít život naplno s jistou dávkou zodpovědnosti, radosti, touhy po Boží lásce a ochoty být pro druhé.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice