Zamyšlení k mešním textům z 28. 4. 2022

Čtvrtek 28. 4. 2022– 2. týden velikonoční

Sk 5,27-33

27Když je přivedli, postavili je před veleradu a velekněz se jich otázal: 28„Výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tomto jménu, a hle, naplnili jste Jeruzalém svým učením a chcete na nás uvést krev toho člověka.“ 29Petr a apoštolové odpověděli: „Boha je třeba poslouchat více než lidi. 30Bůh našich otců probudil z mrtvých Ježíše, kterého jste vy pověsili na dřevo a zabili; 31toho Bůh jako vůdce a zachránce vyvýšil na svou pravici, aby dal Izraeli pokání a odpuštění hříchů. 32My jsme svědkové těchto slov, i Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.“ 33Když to uslyšeli, rozzuřili se a chtěli je zabít.

Apoštolové v čele s Petrem jednají suverénním způsobem: Boží pravda je důležitější než lidské příkazy. Jak se i v češtině říká: pro pravdu se lidé nejvíc zlobí. Apoštolové jsou ochotni nasadit svůj život pro svědectví o Ježíši Kristu. Dar Ducha není cosi nadobyčejného, nýbrž, jak se zde říká, Bůh jej dává těm, kdo ho poslouchají, kdo mu naslouchají. De facto tím Petr svým oponentům říká, že oni Ducha vlastně nemají, protože se staví proti Bohu.

Boha je třeba poslouchat více než lidi: to je důležitá zásada i pro svobodu svědomí. Je však třeba vždy dobře rozlišovat, co je moje libovůle a co Boží vedení, Boží slovo ke mně. Důležité je, že apoštolové jsou ochotni pro poslušnost Bohu dát všanc svůj život. To může být kritériem i pro rozhodování, zda pro to, co považuji za Boží vůli, jsem ochoten/na riskovat svou pověst, své postavení… a potom je vždy také důležité poslechnout si názor druhých. To učinili i apoštolové, a pak teprve jednali.

Jan 3,31-36

31„Kdo přichází shůry, je nade všechny. Kdo je ze země, je pozemský a mluví pozemsky. Kdo přichází z nebe, (je) nade všechny a 32svědčí o tom, co viděl a slyšel, ale jeho svědectví nikdo nepřijímá. 33Kdo přijal jeho svědectví, zpečetil, že Bůh je pravdivý. 34Ten, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť (Bůh) dává Ducha bez odměřování. 35Otec miluje Syna a všechno dal do jeho rukou. 36Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“

Ježíš pokračuje ve svém sebeodhalování, i když hovoří neosobně. Přiznání se k Božímu Synu je aktem, který rozhoduje o obstání na soudu. Avšak je důležité si uvědomit, že to, o čem tu Ježíš v Janově evangeliu mluví, není o formálním náležení do církve. A soud, o němž je řeč (Boží hněv), není jednoduché počítání dobrých skutků a hříchů, nýbrž jde o zásadní nasměrování života. Jde o pochopení nejdůležitější skutečnosti, o pravdu o Bohu, který se dává k dispozici člověku ve svém Synu, a o lidské zodpovědnosti tváří v tvář pravdě a jejím nároku na člověka. Pravda tu není záležitostí diskuse, lepší či horší argumentace a logiky, nýbrž osobního nasazení ve prospěch světa. Jak je řečeno již v úvodu evangelia (v Prologu Jan 1,18): „Boha nikdo nikdy neviděl; jednorozený Syn, který je v Otcově náručí, ten jej vylíčil.“ Boha lze skutečně poznat jen skrze jeho Syna, proto je tak důležité vydávat pravdivé svědectví. Věčný život pak není odměnou za dobré skutky po smrti, ale aktuální život s Bohem. Ten po smrti bude mít jinou formu i intenzitu, ale je to týž život.

Bůh dává Ducha bez odměřování. To platí i dnes. Bůh dává svého Ducha, jenž je i Duchem Ježíšovým, komu chce a jak chce. Nemůžeme si na něj dělat nárok, ale musíme být otevření tomu, že Bůh nás může oslovit skrze kohokoliv.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice