Zamyšlení k mešním textům z 28. 6. 2022

Úterý 28. 6. 2022 – 13. týden v mezidobí, sv. Ireneje

Am 3,1-8; 4,11-12

Slyšte slovo, které Hospodin promluvil o vás, synové Izraele, o všech rodech, které jsem vyvedl z egyptské země: „Jen vás jsem si vyvolil mezi všemi rody země, proto vás potrestám za všechny vaše nepravosti. Mohou dva jít spolu, aniž se setkají? Řve snad lev z houštiny, když nemá kořist? Ozve se lvíče ze svého doupěte, když nic nechytilo? Slétne pták do pasti při zemi bez osidla? Vymrští se léčka ze země a nic přitom nepopadne? Jestliže se ve městě zatroubí na polnici, nevyděsí se lidé? Jestliže se stane ve městě neštěstí, nedopustil to Bůh? Pán, Hospodin, neudělá nic, aniž zjeví svůj úradek svým služebníkům prorokům. Když lev zařve, kdo by se nebál? Když Pán, Hospodin, promluvil, kdo by neprorokoval? Vyvrátil jsem vás tak, jako jsem vyvrátil Sodomu a Gomoru, byli jste jak oharek vytažený ze spáleniště, ale ke mně jste se nevrátili“ – praví Hospodin. Proto tak naložím s tebou, Izraeli! Protože tak s tebou naložím, připrav se na setkání se svým Bohem, Izraeli!

Prorokova slova jsou velmi tvrdá. Izrael (a jde o Severní království) se zpronevěřuje svému vyvolení, protože pokřivuje sociální spravedlnost a také uctívá jiné bohy. Prorokova slova nejsou předpovědí neodvratné zkázy, nýbrž radikální výzvou k obrácení. Ovšem pokud tato výzva nebude vyslyšena, dojde na ohlašovanou odplatu. Bůh nemá zájem na zkáze svého vyvoleného lidu, svých vyvolených, pokud ovšem oni na něj nedbají, určují si svůj osud. Bůh se nemstí, ale nechá dopadnout na nevěrné ten průšvih, na který si zadělali. Je důležité naslouchat skutečným prorokům, tedy těm, kdo jsou ochotni pro Boží slovo nasadit sebe sama, jako to udělal Amos a posléze další.

Mt 8,23-27

Když Ježíš vstoupil na loď, jeho učedníci ho následovali. Na moři se najednou strhla velká bouře, takže se vlny převalovaly přes loď. On však spal. Přišli tedy k němu, budili ho a volali: „Pane, zachraň nás! Hyneme!“ On jim odpověděl: „Proč se bojíte, malověrní?“ A vstal, pohrozil vichřici i moři, a nastalo úplné ticho. Lidé žasli a říkali: „Kdo to jenom je, že ho poslouchá i vichřice a moře?“

Tenhle úryvek mě vždycky tak trochu nadzvedal. Učedníci Ježíše následují, zápasí s bouří a Ježíš v klidu spí. Když jej v úzkosti vzbudí, dostane se jim výtky. To se mi vždy zdálo nespravedlivé. Jak to bylo skutečně do detailu, nám evangelista ovšem nesděluje. Jeho cílem je sdělit adresátům, že Ježíš je pánem situace, ovládá živly, i když se zdá, že spí a nevnímá, tedy adresáty povzbudit k důvěře v Ježíšovu moc. Otázkou ovšem pro mne zůstává, až na jakou hranici musí situace dojít, aby Ježíš zasáhl. Pokud zasáhne, klidně snesu i výtku malověrnosti.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice