Zamyšlení k mešním textům z 5. 4. 2023

Středa 5. 4. 2023 – Svatý týden

Iz 50,4-9a

4Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. 5Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. 6Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. 7Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji, jako kdyby byla z křemene, a vím, že nebudu zahanben. 8Blízko je ten, jenž mi zjedná spravedlnost. Kdo chce vést se mnou spory? Postavme se spolu! Kdo bude můj odpůrce na soudu? Ať ke mně přistoupí! 9Hle, Panovník Hospodin je moje pomoc. Kdo mě chce obvinit ze svévole? Hle, ti všichni zvetší jako šat, sežerou je moli.

Osud Služebníka Hospodinova je obtížný. Jeho úkolem je být oporou pro druhé, ale sám zakouší tvrdý úděl nespravedlivě pronásledovaného. Jeho silou je, že rozumí svému údělu, že nepovažuje své utrpení a nespravedlnost, které ho stíhají, za nesmyslné. Naopak si je jist, že skrze jeho ponížení, skrze přijetí utrpení, ponížení a pronásledování Hospodin zvítězí. Hospodinova spravedlnost a láska nakonec zvítězí. Tento Služebník je předobrazem Ježíše a jeho osudu a zároveň prototypem učedníka Ježíšova, resp. Hospodinova.

Nechat tvář ztvrdnout v křemen odkazuje k vytrvalosti v nenásilí v jistotě Božího zastání. Služebník je zakotven v Boží přítomnosti, v jistotě Boží spravedlnosti, že je schopen snášet příkoří, posměch, utrpení. Učedník Hospodinův, následovník Ježíšův, je vnímavý k situaci (má otevřené uši) a je schopen se v ní zorientovat a nepropadat frustraci, únavě, strachu, nýbrž je nositelem naděje pro druhé, i když ho to leccos stojí.

Mt 26,14-25

14Tehdy šel jeden z dvanácti, jménem Jidáš Iškariotský, k velekněžím 15a řekl: "Co mi dáte? Já vám ho zradím." Oni mu určili třicet stříbrných. 16 Od té chvíle hledal vhodnou příležitost, aby ho zradil. 17Prvního dne o svátcích nekvašených chlebů přišli učedníci za Ježíšem a řekli: "Kde chceš, abychom ti připravili velikonoční večeři?" 18On je poslal do města k jistému člověku, aby mu řekli: "Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko, u tebe budu jíst se svými učedníky velikonočního beránka." 19Učedníci učinili, jak jim Ježíš nařídil, a připravili velikonočního beránka. 20Navečer usedl s Dvanácti ke stolu, 21a když jedli, řekl jim: "Amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí." 22Velice je to zarmoutilo a začali se ho jeden po druhém ptát: "Snad to nejsem já, Pane?" 23On odpověděl: "Kdo se mnou omočil ruku v míse, ten mě zradí. 24Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno; ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!" 25Na to řekl Jidáš, který ho zrazoval: "Jsem to snad já, Mistře?" Řekl mu: "Ty sám jsi to řekl."

Ježíš ví, co ho čeká, ví, že jeho střet s mocnými je nevyhnutelný, a tuší, že v tomto střetu mu jde o život. A také ví, že jeden z jeho učedníků – a pravděpodobně jeden z velmi blízkých – se od něj odvrací, ztrácí v něj důvěru. Ještě se ho pokusí varovat a zastavit, protože mu je jasné, jaké to bude mít důsledky pro zrádce samotného. Nemyslí v první řadě na sebe, nýbrž na Jidáše, na jeho dobro. Snaží se mu nabídnout poslední příležitost k zastavení, protože Jidáše stále miluje. Jistě Jidášova zrada Ježíše bolela, ale zároveň mu bylo jasné, jak devastující důsledky to pro Jidáše bude mít. Je těžké unést vlastní zbabělost, ale vědomí zrady je téměř k neunesení, jakmile člověk procitne ze svého omylu a do hloubky pochopí, co udělal. V tom se Petrovo a Jidášovo jednání výrazně liší. Od zrádce se nakonec odvrátí i ti, kvůli nimž se zrady dopustil.

Poslední chvíle Ježíšova života jsou ve znamení zrady, nenávisti, strachu – to vše je přítomno už i při večeři na rozloučenou, kdy se Ježíš učedníkům zcela vydává a kdy jim nabízí perspektivu trvalého společenství. Ani zrada, strach, nenávist nemohou umenšit Ježíšovu lásku a odvahu k sebedarování.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice