Zamyšlení k mešním textům z 5. 7. 2021

Pondělí 5. 7. 2021 - sv. Cyrila a Metoděje

Iz 61,1-3a

Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu (obveselit), dát jim věnec místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti.

Ústy proroka ohlašuje Bůh radostnou zvěst o záchraně zejména pro ty, kdo jsou na tom nejhůře, na něž dolehla bída vyhnanství nejtíže. Na tomto místě (a ještě na jednom) v knize Izajáš je v řeckém překladu použito slovesa euangelizō, hlásat radostnou zvěst. Radostnou zvěstí je to, co Bůh činí pro člověka, pro své společenství s ním. Bůh vyhlašuje milostivé léto, rok, v němž mají být napraveny křivdy, vrácen majetek, obnoveny vztahy – teprve tehdy, když je pospolitost znovu ustavena jako Boží lid, může být Bůh naplno uprostřed svého lidu.

2 Kor 4,1-2.5-7

Bratři! Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo. (Ale hlásáme) pravdu naprosto otevřeně, a tak se doporučujeme lidskému úsudku před Bohem. Vždyť přece nehlásáme sebe, ale (kážeme, že) Ježíš Kristus je Pán, že my však jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. Neboť Bůh, který řekl: `Ať ze tmy zazáří světlo!', zazářil i v našem srdci, aby osvítil (lidi) poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři. Poklad (víry) máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám.

Pavel apeluje na své korintské adresáty, s nimiž má dost problémů, aby pochopili, že se angažuje kvůli nim, aby se jim dostalo plnosti poznání Boha v Ježíši Kristu. Vírou je člověk spojen s Bohem skrze Ježíše Krista, avšak toto spojení s Bohem je ohrožováno a limitováno lidskou přirozeností. To může být pro leckoho kámen úrazu, protože vidí slabost člověka, který si vírou dělá nárok „dotýkat se hvězd“. Tuto svou omezenost musí člověk přijmout, nedat se jí odradit; a zároveň ona je tím aspektem, který ho nutí k pokoře. Hlásání evangelia slovem i životem musí odkazovat na Boha, nesmí být prostředkem k sebevyvyšování k hledání vlastní slávy.

Lk 10,1-9

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!'

Ježíš neposílá hlásat evangelium jen svých Dvanáct, ale i další učedníky z širšího okruhu těch, kdo chodili s ním, kdo ho následovali. I jim dává podíl na svém charismatu. Nemají se zajišťovat ani vyhledávat lepší prostředí, lepší přijetí, lepší bydlo. Mají zůstat tam, kde je v pokoji přijali, a přijímat to, co jim je nabízeno.

My stojíme také v řadě povolaných a pravidla rozeslání platí i pro nás. Je třeba být s lidmi tam, kde jsou, přijímat od nich, to oč jsou ochotni se dělit, nejen materiálně. Dnes si málokdo dovede představit, že vy se i v práci pro církev a evangelium rozumně nezajišťoval. Ale i dnes existují lidé, kteří to z lásky ke Kristu dokáží.

Přiblížilo se Boží království – přiblížilo se velmi natěsno v Kristu a záleží na nás, jak moc mu dopřejeme, aby se v tomto světě šířilo.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice