Zamyšlení k mešním textům z 6. 12. 2022

Úterý 6. 12. 2022 – 2. týden adventní

Iz 40,1-11

Těšte, těšte můj národ – praví váš Bůh. Mluvte k srdci Jeruzaléma, volejte k němu, neboť je skončena jeho špatnost, odčiněna jeho nepravost, vzal z Hospodinovy ruky dvojnásob za všechny své hříchy. Hlas volá: "Na poušti připravte Hospodinovi cestu, v pustině urovnejte stezky našemu Bohu! Každé údolí ať se zvýší a každá hora a pahorek ať se sníží! Co je křivé, ať se napřímí, co je drsné, ať se narovná: Hospodinova velebnost se zjeví a každé tělo společně uzří, že mluvila Hospodinova ústa." Hlas praví: "Volej!" Řekl jsem: "Co mám volat?" Každé tělo je tráva a všechna jeho sláva jako polní květ. Uschne tráva a opadal květ, když jej ovanul Hospodinův dech. Ano, trávou je lid. Uschla tráva a opadal květ, slovo našeho Boha však trvá navěky. Vystup na vysokou horu, ty, který hlásáš pro Sión radostnou zvěst, pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni (svůj hlas) a neboj se; řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má svůj zisk. Jako pastýř pase své stádo, svým ramenem shromažďuje beránky, ve svém klínu je nese, březí ovce šetrně vede.

Prorok Izajáš (resp. jeho pokračovatel v babylonském zajetí) již vidí obnovu Izraele. Ale ta, i když přichází od Hospodina, vyžaduje od jeho lidu urovnání cesty, odstranění toho, co z lidské strany brání Bohu, aby přišel, aby projevil svou moc. Člověk je pomíjející, jen Bůh je stále přítomný. O to se lze opřít. Prorok mluví o radostné zvěsti – o evangeliu – a tím je zvěst o Boží přítomnosti, o Boží lásce, o naději. Toto evangelium je třeba hlásat, vystoupit na horu, tedy nad malichernost, nad zabývání se sebou sama, a zářit radostí, nadějí, velkorysostí, odpuštěním.

Mt 18,12-14

Ježíš řekl svým učedníkům: Co myslíte? Když má někdo sto ovcí a jedna z nich se zatoulá, nenechá těch devětadevadesát na horách a nepůjde hledat tu zatoulanou? A když se mu podaří ji nalézt, amen, pravím vám: má z ní větší radost než z těch devětadevadesáti, které se nezatoulaly. Stejně tak nechce váš nebeský Otec, aby zahynul jediný z těchto nepatrných.

Ježíš se staví proti běžnému náhledu na různé lidi jako na odepsané, nenapravitelné, špatné. Bůh usiluje o každého člověka – někdy cestami těžko pochopitelnými, ale usiluje. Každý člověk je pro něj cenný. To byla Ježíšova cesta. A to očekává Ježíš i od těch, kteří ho chtějí následovat. A právě v tom nám jde příkladem i současný papež.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice