Zamyšlení k mešním textům z 8. 4. 2023

Sobota 8. 4. 2023 – vigilie na Bílou sobotu

Cyklus čtení o vigilii je natolik obsáhlý, že je obtížné komentovat všechna čtení. Ta jsou stále stejná, pouze evangelium se mění v závislosti na liturgickém cyklu.

Mt 28,1-10

Po sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla Marie Magdalská a druhá Marie podívat se na hrob. Vtom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj. Jeho zjev byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strachem z něho se strážci zděsili a klesli jako mrtví. Anděl promluvil k ženám: „Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte. To jsem vám měl povědět.“ (Ženy) rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí to běžely oznámit jeho učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: „Buďte zdrávy!“ Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. Tu jim Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí.“

Ženy celý den čekaly s respektem k tradici sabatu i hlavního velikonočního svátku, aby mohly jít k hrobu a dokončit své rozloučení se zemřelým. Jsou to ženy, které žijí stále ještě ve spojení s Ježíšem, byť podle jejich představ mrtvým. Jdou ke hrobu. Jisté je, že ženy ke hrobu šly hned, jak to bylo možné, protože měly potřebu se rozloučit, završit svůj vztah k tomu, kterého upřímně milovaly, neboť v pátek již nezbyl čas. A možná tam šly, protože tak úplně neuvěřily, že je všemu konec. A jejich tušení je nezklamalo. Nenalezly sice obživlé Ježíšovo tělo, jako to bylo s Lazarem nebo dalšími, ale byly konfrontovány s novou realitou: hrob byl prázdný a ony se měly stát pro učedníky nositelkami zvěsti o Ježíšově zmrtvýchvstání. Mk a Mt mluví o jednom muži-andělovi, Lk a Jan mají dva. Jde především o důraz na realitu, která přesahuje lidskou zkušenost, a musí být na ni člověk upozorněn „shora“, protože jinak by si prázdný hrob samozřejmě vykládal po lidsku (jak to krásně popisuje Janovo evangelium v případě Maří Magdaleny).

U Mt se ženy ještě samy setkávají se zmrtvýchvstalým Pánem (to ostatní evangelia nemají). Toto setkání je jen dotvrzením zvěsti, kterou již přijaly od anděla. Základní poselství je: nebojte se a staňte se poselkyněmi radostné zvěsti! Nebojme se, Pán je zde.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice