Zamyšlení k mešním textům z 9. 6. 2022

Čtvrtek 9. 6. 2022 - Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Iz 6, 1-4.8

Toho roku, kdy zemřel král Uzijáh, viděl jsem sedět Pána na vysokém a vznešeném trůnu, lem jeho (roucha) naplňoval svatyni. Nad ním se vznášeli serafové. Každý měl šest křídel: dvěma si zastíral tvář, dvěma si zastíral nohy a dvěma létal. Jeden volal na druhého: „Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.“ Čepy prahů se chvěly tímto voláním a dům se naplnil dýmem. Pak jsem slyšel hlas Páně, jak praví: „Koho mám poslat, kdo nám půjde?“ Řekl jsem: „Zde jsem, mne pošli!“

Prorok Izajáš má vidění Boží velebnosti. Toto zjevení Boží slávy však není žádnou show nebo senzací pro dav. Izajáš vidí Boží slávu, aby si uvědomil, kdo je Bůh a kdo je člověk. Tváří v tvář Boží velikosti zakouší člověk svou malost a pomíjivost, a přece tohle není cílem Božího zjevení; tím je  pověření úkolem. Bůh nepotřebuje dokazovat člověku svou nekonečnou přesažnost, pokud Bůh zjevuje sebe sama, je to kvůli člověku. A je obrovskou milostí, když Bůh se rozhodně spoléhat na člověku a člověk je schopen – jako Izajáš – na tuto nabídku odpovědět „zde jsem, mne pošli“. Boží slávu nezakoušíme vesměs tak dramatickým způsobem jako prorok Izajáš, ale povolání k akci v Božích intencích platí i pro každého z nás. Jen abychom byli připraveni a dokázali odpovědět jako prorok.

Jan 17, 1-2. 9.14-26

Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se: „Otče, přišla ta hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Obdařils ho mocí nade všemi lidmi, aby dal věčný život všem, které jsi mu dal. Já prosím za ně. Neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, vždyť jsou tvoji. Dal jsem jim tvé slovo. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je v pravdě; tvé slovo je pravda. Jako jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. A pro ně se zasvěcuji, aby i oni byli posvěceni v pravdě. Prosím nejen za ně, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne: ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. A slávu, kterou jsi dal mně, dal jsem já jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno: já v nich a ty ve mně. Tak ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde jsem já, byli se mnou i ti, které jsi mi dal, aby viděli mou slávu, kterou jsi mi dal, protože jsi mě miloval už před založením světa. Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a tito (moji učedníci) poznali, že jsi mě poslal. Dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a abych byl i já v nich.“

Zásadní část tzv. Ježíšovy velekněžské modlitby z Janova evangelia mluví o Ježíšově oslavení a slávě, která je však určena jednotě učedníků: sjednocení s Otcem skrze Ježíše a sjednocení učedníků navzájem podílem na Ježíšově jednotě s Otcem, na jeho slávě, je tím, co Ježíš učedníkům vyprošuje a co jim zanechává. Učedníci sdílejí stejný osud jako jejich Pán, nepřízeň světa, a zároveň slávu, neboť poznávají Boha a žijí z jeho lásky.

Pro Janovo evangelium není jiné poznání Boha než skrze Ježíše. Ježíš je viditelnou Boží tváří, zjevením jeho lásky. Ta ovšem nespočívá v tom, že se učedníkům bude dobře dařit, nýbrž v tom, že ji budou realizovat, dávat jí konkrétní podobu, když budou žít ve vzájemné jednotě.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice