Zamyšlení na čtvrtek 21. 5. 2020 - Nanebevstoupení Páně

Mt 28,16-20

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“

Tento text, zakončující evangelium podle Matouše, je velmi významný. Ježíš se naposledy ukázal svým učedníkům, pak už se jim nezjevoval. To je ona událost nanebevstoupení. Při ná dává učedníkům trojí úkol:

  1. Dává jim poslání jít do celého světa a získat za učedníky všechny národy.
  2. Dává jim úkol křtít. Poprvé se tady vyskytuje trinitární formule křtu, jsou při něm jmenovány tři božské osoby.
  3. Dává jim úkol učit zachovávat všechno, co jim přikázal.

Chceme-li být Ježíšovými učedníky, musí každý z nás přijmout tento úkol, hlásat evangelium, křtít a hlásat Kristovu nauku. V církvi tím, kdo má za úkol křtít, je biskup a další, kteří mají podíl na Kristově kněžství, a v případě potřeby všichni křesťané a vůbec všichni lidé.

Tak je to proto, že všem lidem má být umožněno vstoupit svátostným způsobem do společenství Božího lidu. Kdo tuto možnost nemá, může jít jinými cestami, které ho také vedou do Božího království.

Všichni lidé žijí v hmotném světě a zároveň v jiném světě, jiné dimenzi, ve společenství s Bohem, buďto uvědoměle nebo neuvědoměle. Pro všechny lidi je významná cesta do něj skrze křest, i když i bez křtu je do něj člověk zván. Ale křest je základní svátostí a kdo může, má jej přijmout. A naším úkolem je hlásat radostnou zvěst o Božím království a křtít ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. A on je s námi po všechny dny až do konce světa.

Toto poslání byla podle evangelia Ježíšova poslední slova, poslední úkol a poslední příslib daný na této zemi.

 

Vrátit se na všechna Zamyšlení ...

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice