Zamyšlení na pondělí 25. 5. 2020 – 7. týden velikonoční

 

Zj 12,1.3a.7-12a.17

A ukázalo se veliké znamení v nebi: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na její hlavě koruna z dvanácti hvězd. 2Byla těhotná a křičela, když v bolestech a mukách pracovala ku porodu. 3A ukázalo se jiné znamení v nebi: hle, veliký rudý drak, mající sedm hlav a deset rohů, a na těch hlavách sedm diadémů. 4Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd; i svrhl je na zem. A drak stál před ženou, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile porodí. 5A porodila syna-- muže, který má

pást všechny národy železnou berlou. Vtom bylo její dítě vytrženo k Bohu a k jeho trůnu. 6A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. 7A v nebi nastala válka: Michael a jeho andělé museli bojovat s drakem. Drak i jeho andělé bojovali, 8ale neobstáli, a už pro ně nebylo místo v nebi. 9A byl svržen veliký drak, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. 10A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal:„Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. 11Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt. 12Proto se radujte, nebesa a vy, kdo v nich přebýváte. Běda zemi a moři, neboť k vám sestoupil Ďábel s velikou zuřivostí; ví, že má málo času.“ 13Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila toho syna. 14Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem bude živena čas a časy a půl času. 15A had vychrlil z tlamy za ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proudem. 16Ale země přispěla ženě na pomoc: země otevřela svá ústa a pohltila řeku, kterou vychrlil drak ze své tlamy. 17Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví.

Jak podotýká ve svém komentáři ke Zjevení Janovu Jiří Mrázek, ona žena, která stojí v protikladu k drakovi, je nejspíš postavou symbolizující Boží lid Staré i Nové smlouvy, a právě proto lze postavu Mariinu v této postavě vidět – ona je dcerou Siónu a zároveň první postavou novozákonní církve. Na nebi je boj vybojován, tam již není pro zlo žádné místo, ale na zemi ten zápas stále trvá. Maria může být člověku v tomto zápase se zlem účinnou pomocnicí – ona má podíl na nebeském vítězství, ale zároveň ví, jak je zápas se zlem obtížný, a proto se stává oporou pro ty, kdo na zemi bojují.

Ga 4,4-7

4Když však přišla plnost času, vyslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, narozeného pod Zákonem, 5aby vykoupil ty, kdo byli pod Zákonem, a abychom přijali synovství. 6A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého Syna do našich srdcí, ducha, který volá:‚Abba, Otče.‘ 7Takže už nejsi otrok, ale syn. A když syn, tedy i dědic skrze Boha.

Ono narození ze ženy, o němž tu Pavel mluví, je zdůrazněním Ježíšova lidství. Maria má v dějinách spásy jedinečnou roli, neboť z ní přijal Ježíš, Boží Syn, lidské tělo a díky tomu jsme se my mohli stát jeho bratry a sestrami a můžeme Boha nazývat Otcem v užším významu než před vtělením Božího Syna. Skrze Krista se stáváme Božími dětmi, Božím obrazem a zároveň obrazem Ježíšovým jedinečným způsobem. On je totiž tím pravým obrazem Božím, tím, kdo zjevuje Boží tvář.

Jan 2,1-11

Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské a byla tam Ježíšova matka. 2Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. 3Když došlo víno, řekla Ježíšovi jeho matka:„Nemají víno.“ 4«A» Ježíš jí řekl:„Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ 5Jeho matka řekla služebníkům:„Cokoli vám řekne, učiňte.“ 6Bylo tam šest kamenných nádob na vodu, určených k židovskému očišťování, každá na dvě nebo tři míry. 7Ježíš jim řekl:„Naplňte ty nádoby vodou.“ A naplnili je až po okraj. 8Pak jim řekl:„Teď naberte a neste správci hostiny.“ I donesli. 9Jakmile správce hostiny ochutnal vodu učiněnou vínem – nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nabrali, to věděli – zavolal ženicha 10a řekl mu:„Každý člověk podává nejprve dobré víno, a když se hosté dostatečně napijí, «tehdy» to, které je horší. Ty jsi zachoval dobré víno až do této chvíle.“ 11Toto Ježíš učinil v Káně Galilejské jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

V Janově evangeliu je prvním zázrakem, o němž je řeč, událost na svatbě v Káni Galilejské. Je užitečné si všimnout, že je to právě svatba, událost velmi radostná, jíž se Ježíš účastní a kde vykoná své první velké znamení, znamení, které vlastně nebylo vůbec nutné – nikdo nebyl na pokraji života, nikdo nebyl nemocný či postižený, nebo dokonce mrtvý, a přesto se Ježíš svou matkou nechá „pohnout“ k akci, která „jen“ zachraňuje svatebčany z trapné situace. Ježíšovi a jeho matce Marii není žádná situace lidské nouze lhostejná – jejich přáním je nezkalená lidská radost z plnosti života. To je Boží království a Ježíš ho již na počátku svého veřejného působení podle podání Janova evangelia manifestuje svou akcí. Ano, Bůh si přeje nezkalenou lidskou radost, plnost života, a to skrze Ježíše i jeho matku nabízí člověku stále.

Farnost Dolní Počernice

ŘÍMSKOKATOLICKÁ DUCHOVNÍ SPRÁVA FARNOSTI U KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Číslo účtu

2400040748/2010, Fio Banka

Kontakty

Třída Národních hrdinů 71

190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

administrátor farnosti

P. Libor Ovečka, tel: 732 944 964

© 2021 Farnost Dolní Počernice